රෝයල් රෝහලRSS

ENT ශල්‍ය වෛද්‍ය

අංක 62, ඩබ්ලිව්.ඒ. සිල්වා මාවත, වැල්ලවත්ත,, ,

www.royalhospitals.com

Hot Line: +94 011 4000 100 PRO.J. ඉන්ද්‍රකුමාර් ය ආචාර්ය ආර්.පරිමලේන්ද්‍රන් ආචාර්ය (MS)කලා සෝමසුන්දරම් වෛද්‍ය ප්‍රියන්ති මොල්ලිගොඩ යශෝධා රත්නපාල මිය වෛද්‍ය සුජාතා පතිරගේ ආචාර්ය එස්.කේ. පුෂ්පරාජන් ආචාර්ය ටී.සේකර ආචාර්ය. එස්.මංගලේෂ්වරන් ඉක්බාල් ම ...

Telephone0000-00-00
E-mail
අක්ෂි ශල්‍ය වෛද්‍ය

අංක 62, ඩබ්ලිව්.ඒ. සිල්වා මාවත, වැල්ලවත්ත,, ,

www.royalhospitals.com

Hot Line: +94 011 4000 100 ආචාර්ය (MRS)M.Mithrakumar වෛද්‍ය සුජාතා පතිරගේ වෛද්‍ය වාසුකී ගුරුසාමි ආචාර්ය (MRS) මරීනා රෙෆායි

Telephone0000-00-00
E-mail
උරස් ශල්‍ය වෛද්‍ය

අංක 62, ඩබ්ලිව්.ඒ. සිල්වා මාවත, වැල්ලවත්ත,, ,

www.royalhospitals.com

Hot Line: +94 011 4000 100 වෛද්‍ය ඩී.එම්.එස්.හඳගල

Telephone0000-00-00
E-mail
එන්නත් සහ වෛද්‍ය වෛරස් විද්‍යාඥ

අංක 62, ඩබ්ලිව්.ඒ. සිල්වා මාවත, වැල්ලවත්ත,, ,

www.royalhospitals.com

Hot Line: +94 011 4000 100 ඩොක්ටර්. (MRS)ඕමාලා විමලරත්න

Telephone0000-00-00
E-mail
ඔන්කොලොජිකල් ශල්‍ය වෛද්‍ය

අංක 62, ඩබ්ලිව්.ඒ. සිල්වා මාවත, වැල්ලවත්ත,, ,

www.royalhospitals.com

Hot Line: +94 011 4000 100 වෛද්‍ය.ආරියතුරෙයි පාර්තීපන්

Telephone0000-00-00
E-mail
ඔන්කොලොජිස්ට්

අංක 62, ඩබ්ලිව්.ඒ. සිල්වා මාවත, වැල්ලවත්ත,, ,

www.royalhospitals.com

Hot Line: +94 011 4000 100 PRO.J. ඉන්ද්‍රකුමාර් ය ආචාර්ය ආර්.පරිමලේන්ද්‍රන් ආචාර්ය (MS)කලා සෝමසුන්දරම් වෛද්‍ය ප්‍රියන්ති මොල්ලිගොඩ යශෝධා රත්නපාල මිය වෛද්‍ය සුජාතා පතිරගේ ආචාර්ය එස්.කේ. පුෂ්පරාජන් ආචාර්ය ටී.සේකර ආචාර්ය. එස්.මංගලේෂ්වරන් ඉක්බාල් ම ...

Telephone0000-00-00
E-mail
ක්‍රීඩා වෛද්‍ය විද්‍යාව

අංක 62, ඩබ්ලිව්.ඒ. සිල්වා මාවත, වැල්ලවත්ත,, ,

www.royalhospitals.com

Hot Line: +94 011 4000 100 වෛද්‍ය පද්මලාල් පතිරගේ

Telephone0000-00-00
E-mail
චර්ම රෝග විශේෂඥයා

අංක 62, ඩබ්ලිව්.ඒ. සිල්වා මාවත, වැල්ලවත්ත,, ,

www.royalhospitals.com

Hot Line: +94 011 4000 100 ඩොක්ටර්. කේ.සත්ගුරුනාදන් ඩොක්ටර්. කේ.සත්ගුරුනාදන් ඩොක්ටර්. කේ.සත්ගුරුනාදන් ඩොක්ටර්. කේ.සත්ගුරුනාදන් ඩොක්ටර්. කේ.සත්ගුරුනාදන් ඩොක්ටර්. (MS)පුෂ්පා කරුණාසේකර ඩොක්ටර්. (MRS)ප්‍රේමිණි රාජේන්ද්‍රන් ඩොක්ටර්. (MS)පුෂ්පා කරුණාසේ ...

Telephone0000-00-00
E-mail
දන්ත ශල්‍ය වෛද්‍ය

අංක 62, ඩබ්ලිව්.ඒ. සිල්වා මාවත, වැල්ලවත්ත,, ,

www.royalhospitals.com

Hot Line: +94 011 4000 100 ආචාර්ය පී.කිරුපාකරන්

Telephone0000-00-00
E-mail
දියවැඩියා රෝග විශේෂඥයා

අංක 62, ඩබ්ලිව්.ඒ. සිල්වා මාවත, වැල්ලවත්ත,, ,

www.royalhospitals.com

Hot Line: +94 011 4000 100 වෛද්‍ය හෙන්රි.එන්.රාජරත්නම්

Telephone0000-00-00
E-mail
දියවැඩියා විශේෂඥ

අංක 62, ඩබ්ලිව්.ඒ. සිල්වා මාවත, වැල්ලවත්ත,, ,

www.royalhospitals.com

Hot Line: +94 011 4000 100 PRO.J. ඉන්ද්‍රකුමාර් ය ආචාර්ය ආර්.පරිමලේන්ද්‍රන් ආචාර්ය (MS)කලා සෝමසුන්දරම් වෛද්‍ය ප්‍රියන්ති මොල්ලිගොඩ යශෝධා රත්නපාල මිය වෛද්‍ය සුජාතා පතිරගේ ආචාර්ය එස්.කේ. පුෂ්පරාජන් ආචාර්ය ටී.සේකර ආචාර්ය. එස්.මංගලේෂ්වරන් ඉක්බාල් ම ...

Telephone0000-00-00
E-mail
නාරිවේද වෛද්ය

අංක 62, ඩබ්ලිව්.ඒ. සිල්වා මාවත, වැල්ලවත්ත,, ,

www.royalhospitals.com

Hot Line: +94 011 4000 100 ආචාර්ය සුනිල් කුලතුංග Pro. එස්.එෆ්.එල්.අක්බර් ආචාර්ය (MRS)Gowry.P.Senthilanathan ආචාර්ය (MRS)A.R.J.P.Niyas ආචාර්ය සනත් .පී.අක්මීමන ආචාර්ය (MRS) රාණි සිතඹරපිල්ලේ ආචාර්ය සුනිල් කුලතුංග මහාචාර්ය හර්ෂලාල් සෙනෙවිරත්න Pro. එ ...

Telephone0000-00-00
E-mail
නෙෆ්‍රොලොජිස්ට්

අංක 62, ඩබ්ලිව්.ඒ. සිල්වා මාවත, වැල්ලවත්ත,, ,

www.royalhospitals.com

Hot Line: +94 011 4000 100 ඩොක්ටර්. එස්.මතු

Telephone0000-00-00
E-mail
පෝෂණවේදීන් සහ පෝෂණය

අංක 62, ඩබ්ලිව්.ඒ. සිල්වා මාවත, වැල්ලවත්ත,, ,

www.royalhospitals.com

Hot Line: +94 011 4000 100 ඉක්බාල් මහත්මිය

Telephone+94 112 586 581 +94 112 584 212 +94 112 597 56
E-mail
මනෝ චිකිත්සකයින්

අංක 62, ඩබ්ලිව්.ඒ. සිල්වා මාවත, වැල්ලවත්ත,, ,

www.royalhospitals.com

Hot Line: +94 011 4000 100 වෛද්‍ය (MRS)දසන්ති අක්මීමන වෛද්‍ය එස්.සිවදාස්

Telephone0000-00-00
E-mail
මනෝචිකිත්සක උපදේශනය

අංක 62, ඩබ්ලිව්.ඒ. සිල්වා මාවත, වැල්ලවත්ත,, ,

www.royalhospitals.com

Hot Line: +94 011 4000 100 යශෝධා රත්නපාල මිය

Telephone0000-00-00
E-mail
මුත්රා විශේෂඥ - වකුගඩු බද්ධ කිරීමේ ශල්ය වෛද්යවරයා

අංක 62, ඩබ්ලිව්.ඒ. සිල්වා මාවත, වැල්ලවත්ත,, ,

www.royalhospitals.com

Hot Line: +94 011 4000 100 වෛද්‍ය කුමාරදාසන් උමාශංකර්

Telephone0000-00-00
E-mail
මුත්රා විශේෂඥයා

අංක 62, ඩබ්ලිව්.ඒ. සිල්වා මාවත, වැල්ලවත්ත,, ,

www.royalhospitals.com

Hot Line: +94 011 4000 100 ආචාර්ය මංජුල විජේවර්ධන

Telephone0000-00-00
E-mail
රූමැටලොජිස්ට්

අංක 62, ඩබ්ලිව්.ඒ. සිල්වා මාවත, වැල්ලවත්ත,, ,

www.royalhospitals.com

Hot Line: +94 011 4000 100 ඩොක්ටර්. ජේ.වී.ආරියසිංහ ඩොක්ටර්. (MS)උෂාගෞරි සරවනමුත්තු

Telephone0000-00-00
E-mail
විකලාංග ශල්ය වෛද්ය

අංක 62, ඩබ්ලිව්.ඒ. සිල්වා මාවත, වැල්ලවත්ත,, ,

www.royalhospitals.com

Hot Line: +94 011 4000 100 ආචාර්ය ස්වර්ණකුමාර් ආචාර්ය එස්.ශ්‍රීදරන් ආචාර්ය ආර්.ඥානසේකරම් ආචාර්ය ජේ.ජෙයකුමාර්

Telephone0000-00-00
E-mail
Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website