වෙස්ටන් රෝහල,ශ්‍රී ලංකාවRSS

ශල්ය වෛද්ය

218, කොටා පාර,, ,

westernhospital.lk

ආචාර්ය ඉන්දික බොතේජු වෛද්‍යවරයා ආචාර්ය පී.ඩී. ප්‍රසාද් සිරිවර්ධන වෛද්‍යවරයා ආචාර්ය (මිය) ප්‍රියමාලි ජයසේකර වෛද්‍යවරයා මහාචාර්ය ආර්. ෂෙරිෆ් වෛද්‍යවරයා නෙෆ්‍රොලොජිස්ට් ආචාර්ය රංජිත් කළුපහන වෛද්‍යවරයා මහාචාර්ය රවීන්ද්‍ර ප්‍රනාන්දු වෛද්‍ ...

Telephone0112 685 413
E-mail
චර්ම රෝග විශේෂඥයා

218, කොටා පාර,, ,

westernhospital.lk

ආචාර්ය අයි.පී. කහවිට ආචාර්ය අයි.පී. කහවිට - ශ්‍රව්‍ය තිබේ නියෝජිත සහාය සඳහා 0117990990 අමතන්න

Telephone0112 685 413
E-mail
ශල්‍ය වෛද්‍ය

218, කොටා පාර,, ,

westernhospital.lk

ආචාර්ය අහමඩ් ජිෆ්රි මැකී ආචාර්ය අමිල ජයසේකර ආචාර්ය දුෂාන් ප්‍රනාන්දු වෛද්‍ය ලලිතා පියරිසි ආචාර්ය මිහිර බණ්ඩාර ආචාර්ය RIZVY . S. ZANOON නියෝජිත සහාය සඳහා 0117990990 අමතන්න.

Telephone0112 685 413
E-mail
එන්නත් විශේෂඥයා වෛද්ය වෛරස් විශේෂඥ

218, කොටා පාර,, ,

westernhospital.lk

ආචාර්ය (මිය) ඕමාලා විමලරත්න - ශ්‍රව්‍ය තිබේ නියෝජිත සහාය සඳහා 0117990990 අමතන්න

Telephone0112 685 413
E-mail
Genito මුත්රා ශල්ය වෛද්ය

218, කොටා පාර,, ,

westernhospital.lk

මහාචාර්ය නෙවිල් ඩී පෙරේරා නියෝජිත සහාය සඳහා 0117990990 අමතන්න.

Telephone0112 685 413
E-mail
ආහාරවේදියෙක් පෝෂණවේදියෙක්

218, කොටා පාර,, ,

westernhospital.lk

නිරූපා සංජීවනී මහත්මිය නිරූපා සංජීවනී මෙනවිය - ශ්‍රව්‍ය තිබේ නියෝජිත සහාය සඳහා 0117990990 අමතන්න

Telephone0112 685 413
E-mail
ළය විශේෂඥ

218, කොටා පාර,, ,

westernhospital.lk

ආචාර්ය J.H.L කුරේ ළය විශේෂඥ නියෝජිත සහාය සඳහා 0117990990 අමතන්න.

Telephone0112 685 413
E-mail
කටු චිකිත්සාව

218, කොටා පාර,, ,

westernhospital.lk

වෛද්‍ය දිස්නා අතුකෝරළ කටු චිකිත්සාව නියෝජිත සහාය සඳහා 0117990990 අමතන්න.

Telephone0112 685 413
E-mail
Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website