අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික් ප්‍රාදේශීය රෝහල්RSS

ආඬියගල ප්‍රාදේශීය රෝහල්

ආඬියගල,

www.health.gov.lk

Telephone+94 25 3855378
FaxNo fax number
E-mail
ඇලයපත්තුව ප්‍රාදේශීය රෝහල්

ඇලයපත්තුව,

www.health.gov.lk

Telephone+94 25 3859200
FaxNo fax number
E-mail
එප්පාවල ප්‍රාදේශීය රෝහල්

එප්පාවල,

www.health.gov.lk

Telephone+94 25 2249161
FaxNo fax number
E-mail
කට්ටියාව ප්‍රාදේශීය රෝහල්

කට්ටියාව,

www.health.gov.lk

Telephone+94 25 5677045
FaxNo fax number
E-mail
කපුගොල්ලෑව ප්‍රාදේශීය රෝහල්

කපුගොල්ලෑව,

www.health.gov.lk

Telephone+94 25 3259472
FaxNo fax number
E-mail
කල්ලන්චිය ප්‍රාදේශීය රෝහල්

කල්ලන්චිය,

www.health.gov.lk

Telephone+94 25 3855983
FaxNo fax number
E-mail
කලාවැව ප්‍රාදේශීය රෝහල්

කලාවැව,

www.health.gov.lk

Telephone+94 25 3851903
FaxNo fax number
E-mail
කහටගස්දිගිලිය ප්‍රාදේශීය රෝහල්

කහටගස්දිගිලිය,

www.health.gov.lk

Telephone+94 25 2247461
FaxNo fax number
E-mail
කැකිරාව ප්‍රාදේශීය රෝහල්

කැකිරාව,

www.health.gov.lk

Telephone+94 25 2264261
FaxNo fax number
E-mail
ගම්බිරිගස්වැව ප්‍රාදේශීය රෝහල්

ගම්බිරිගස්වැව,

www.health.gov.lk

Telephone+94 25 5670270
FaxNo fax number
E-mail
ගල්කිරියාගම ප්‍රාදේශීය රෝහල්

ගල්කිරියාගම,

www.health.gov.lk

Telephone+94 25 3853066
FaxNo fax number
E-mail
ගල්නෑව ප්‍රාදේශීය රෝහල්

ගල්නෑව,

www.health.gov.lk

Telephone+94 25 2269561
FaxNo fax number
E-mail
ගලෙන්බිඳුණුවැව ප්‍රාදේශීය රෝහල්

ගලෙන්බිඳුණුවැව,

www.health.gov.lk

Telephone+94 25 2258261
FaxNo fax number
E-mail
තන්තිරිමලේ ප්‍රාදේශීය රෝහල්

තන්තිරිමලේ,

www.health.gov.lk

Telephone+94 25 2245061
FaxNo fax number
E-mail
තම්මැන්නාව ප්‍රාදේශීය රෝහල්

තම්මැන්නාව,

www.health.gov.lk

Telephone+94 25 2266563
FaxNo fax number
E-mail
තලාව ප්‍රාදේශීය රෝහල්

තලාව,

www.health.gov.lk

Telephone+94 25 2276261
FaxNo fax number
E-mail
නාච්චාදූව ප්‍රාදේශීය රෝහල්

නාච්චාදූව,

www.health.gov.lk

Telephone+94 25 3257751
FaxNo fax number
E-mail
නෙගම්ප ප්‍රාදේශීය රෝහල්

නෙගම්ප,

www.health.gov.lk

Telephone+94 25 2250261
FaxNo fax number
E-mail
නෙළුබෑව ප්‍රාදේශීය රෝහල්

නෙළුබෑව,

www.health.gov.lk

Telephone+94 25 2222449
FaxNo fax number
E-mail
නොච්චියාගම ප්‍රාදේශීය රෝහල්

නොච්චියාගම,

www.health.gov.lk

Telephone+94 25 2257861
FaxNo fax number
E-mail
Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website