අනුරාධපුර ප්‍රාථමික වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ඒකකRSS

ඇතාකඩ ප්‍රාථමික සෞඛ්‍ය සේවා ඒකක

ඇතාකඩ,

www.health.gov.lk

Telephone+94 25 4922325
FaxNo fax number
E-mail
කුංචිකුලම ප්‍රාථමික සෞඛ්‍ය සේවා ඒකක

කුංචිකුලම,

www.health.gov.lk

Telephone+94 25 4922320
FaxNo fax number
E-mail
ගලදිඋල්වැව ප්‍රාථමික සෞඛ්‍ය සේවා ඒකක

ගලදිඋල්වැව,

www.health.gov.lk

Telephone+94 25 5673533
FaxNo fax number
E-mail
ගල්කුලම ප්‍රාථමික සෞඛ්‍ය සේවා ඒකක

ගල්කුලම,

www.health.gov.lk

Telephone+94 25 3854394
FaxNo fax number
E-mail
තිත්තගොනෑව ප්‍රාථමික සෞඛ්‍ය සේවා ඒකක

තිත්තගොනෑව,

www.health.gov.lk

Telephone+94 25 4922322
FaxNo fax number
E-mail
පුලියන්කුලම ප්‍රාථමික සෞඛ්‍ය සේවා ඒකක

පුලියන්කුලම,

www.health.gov.lk

Telephone+94 25-2224340
FaxNo fax number
E-mail
මහසෙන්පුර ප්‍රාථමික සෞඛ්‍ය සේවා ඒකක

මහසෙන්පුර,

www.health.gov.lk

Telephone+94 25 3855352
FaxNo fax number
E-mail
මහිලුප්පල්ලම ප්‍රාථමික සෞඛ්‍ය සේවා ඒකක

මහිලුප්පල්ලම,

www.health.gov.lk

Telephone+94 25 5674628
FaxNo fax number
E-mail
Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website