මූලික රෝහල්, අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයRSS

මූලික රෝහල් - කැබිතිගොල්ලෑව

අනුරාධපුර, ,

www.health.gov.lk

ඔහු දේශීය වෙදකමට ලන්දේසීන්ගේ බලපෑම පෘතුගීසීන්ට වඩා සුළු කොටසක් පමණි. ඔවුන් පෘතුගීසීන්ට වඩා රෝහල් ගොඩනඟා ගත් අතර, එය නැවතත් ඔවුන්ගේ හමුදාවන්ට, නාවික පුද්ගලයින්ට සහ රටේ අනෙකුත් ලන්දේසි ජාතිකයින්ට සේවය කිරීමේ අරමුණින් විය. මූලෝපායික ආරක්ෂක නගරවල රෝහල් ස්ථාපි ...

Telephone+94 25 2298661 / +94 25 3898798
FaxNo fax number
E-mail
මූලික රෝහල් - තඹුත්තේගම

අනුරාධපුර, ,

www.health.gov.lk

ඔහු දේශීය වෙදකමට ලන්දේසීන්ගේ බලපෑම පෘතුගීසීන්ට වඩා සුළු කොටසක් පමණි. ඔවුන් පෘතුගීසීන්ට වඩා රෝහල් ගොඩනඟා ගත් අතර, එය නැවතත් ඔවුන්ගේ හමුදාවන්ට, නාවික පුද්ගලයින්ට සහ රටේ අනෙකුත් ලන්දේසි ජාතිකයින්ට සේවය කිරීමේ අරමුණින් විය. මූලෝපායික ආරක්ෂක නගරවල රෝහල් ස්ථාපි ...

Telephone+94 25 2276262
FaxNo fax number
E-mail
මූලික රෝහල් - පදවිය

අනුරාධපුර, ,

www.health.gov.lk

ඔහු දේශීය වෙදකමට ලන්දේසීන්ගේ බලපෑම පෘතුගීසීන්ට වඩා සුළු කොටසක් පමණි. ඔවුන් පෘතුගීසීන්ට වඩා රෝහල් ගොඩනඟා ගත් අතර, එය නැවතත් ඔවුන්ගේ හමුදාවන්ට, නාවික පුද්ගලයින්ට සහ රටේ අනෙකුත් ලන්දේසි ජාතිකයින්ට සේවය කිරීමේ අරමුණින් විය. මූලෝපායික ආරක්ෂක නගරවල රෝහල් ස්ථාපි ...

Telephone+94 25 2253261
FaxNo fax number
E-mail
Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website