බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයRSS

ආට්ටම්පිටිය ප්‍රාදේශීය රෝහල්

ආට්ටම්පිටිය,

www.health.gov.lk

Telephone+94 55 2294061
FaxNo fax number
E-mail
කුර්කීල්ස් ප්‍රාදේශීය රෝහල්

කුර්කීල්ස්,

www.health.gov.lk

Telephone+94 57 357158
FaxNo fax number
E-mail
කොස්ලන්ද ප්‍රාදේශීය රෝහල්

www.health.gov.lk

Telephone0000-00-00
FaxNo fax number
E-mail
ගලඋඩ ප්‍රාදේශීය රෝහල්

ගලඋඩ,

www.health.gov.lk

Telephone+94 55 3562266
FaxNo fax number
E-mail
ග්ලෙනර් ප්‍රාදේශීය රෝහල්

ග්ලෙනර්,

www.health.gov.lk

Telephone+94 57 3575171
FaxNo fax number
E-mail
ගිරාඳුරුකෝට්ටේ ප්‍රාදේශීය රෝහල්

ගිරාඳුරුකෝට්ටේ,

www.health.gov.lk

Telephone+94 27 2254262 +94 27 2254261
FaxNo fax number
E-mail
තෙල්බද්ද ප්‍රාදේශීය රෝහල්

තෙල්බද්ද,

www.health.gov.lk

Telephone+94 55 3050003
FaxNo fax number
E-mail
දඹාන ප්‍රාදේශීය රෝහල්

දඹාන,

www.health.gov.lk

Telephone+94 55 3564836
FaxNo fax number
E-mail
දඹේතැන්න ප්‍රාදේශීය රෝහල්

දඹේතැන්න,

www.health.gov.lk

Telephone+94 57 3586710
FaxNo fax number
E-mail
දියතලාව මූලික රෝහල්

දියතලාව,

www.health.gov.lk

Telephone+94 57 2229060
FaxNo fax number
E-mail
දෙමෝදර ප්‍රාදේශීය රෝහල්

දෙමෝදර,

www.health.gov.lk

Telephone+94 55 2295043
FaxNo fax number
E-mail
පස්සර ප්‍රාදේශීය රෝහල්

පස්සර,

www.health.gov.lk

Telephone+94 55 2288261
FaxNo fax number
E-mail
පළාත් මහ රෝහල බදුල්ල පී.ජී.එච්

බදුල්ල,

www.health.gov.lk

Telephone+94 55 2222261-62, +94 55 2223261, +94 55 2231205
FaxNo fax number
E-mail
ප්‍රාදේශීය රෝහල්වල අවාසි

ප්‍රාදේශීය,

www.health.gov.lk

Telephone+94 57 3587157
FaxNo fax number
E-mail
පූනාගල ප්‍රාදේශීය රෝහල්

පූනාගල,

www.health.gov.lk

Telephone+94 57 3587156
FaxNo fax number
E-mail
බණ්ඩාරවෙල ප්‍රාදේශීය රෝහල්

බණ්ඩාරවෙල,

www.health.gov.lk

Telephone+94 57 2222261
FaxNo fax number
E-mail
බිබේලගම ප්‍රාදේශීය රෝහල්

බිබේලගම,

www.health.gov.lk

Telephone+94 55 3555861
FaxNo fax number
E-mail
බොරලන්ද ප්‍රාදේශීය රෝහල්

බොරලන්ද,

www.health.gov.lk

Telephone+94 57 2280461
FaxNo fax number
E-mail
බෝගහකුබුර ප්‍රාදේශීය රෝහල්

බෝගහකුබුර,

www.health.gov.lk

Telephone+94 57 2280361
FaxNo fax number
E-mail
මහියංගන මූලික රෝහල්

මහියංගන,

www.health.gov.lk

Telephone+94 55 2257261
FaxNo fax number
E-mail
Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website