පොලොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයRSS

පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික් මූලික රෝහල් - මැදිරිගිරිය

මැදිරිගිරිය,

www.health.gov.lk

Telephone+94 27 2248261
FaxNo fax number
E-mail
පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික් මූලික රෝහල් - වැලිකන්ද

වැලිකන්ද,

www.health.gov.lk

Telephone+94 27 2259426
FaxNo fax number
E-mail
මහ රෝහල - පොළොන්නරුව ජී.එච්

මරදන්කඩවල-තිරුකෝඉන්දමඩු අධිවේගී මාර්ගය මරදන්කඩවල-හබරණ-තිරුක්කොන්දඅඩිමඩු Hwy, පොළොන්නරුව 51000, පොලොන්නරුව,

www.health.gov.lk/moh_final/english/g_hospital.php?id=60

Telephone+94 27 2222261 +94 27 2222384
FaxNo fax number
E-mail
Image

Stats

There are 35027 listings, 1279 categories and 92 owners in our website