තේ පැකට්ටු: All Listings RSS

Filter listings...
ඔෂන් කම්බයින් පුද් සමාගම

නො. 49, කොප්පියාවත්ත පාර, ,

www.oclshipsuppliers.com

Product Range Shipping Channelers, Bonded Store Suppliers Mr. Nirmal Kalubowila Tel :(94) 77-3131326 Fax :(94) 11-2673955 Email :[email protected]

Telephone+94 11-267 3954
Fax+94 11-267 3955
E-mail
අබිඩාලි පුත්‍රයෝ පුද් සමාගම

නො.111, අටම්පල පාර, මාබෝල, ,

www.abidally.com

Product Range: Tea in Bulk, Tea Packets Mr Mohammed Abidally Tel :(94) 11-2423775 -Ext 501 Fax :(94) 11-2437860 Email :[email protected]

Telephone+94 11-243 2815 / +94 11-243 2797
Fax+94 11-293 4108
E-mail
බ්ලැක් ටී එක්ස්පෝට්ස් පුද් සමාගම

11/1082 සී, කෝට්ටේ පාර, ,

www.ceylonblacktea.com

Product Range: Tea Products Mr Dinesh Tel :(94) 77-7911911 Email :[email protected]

Telephone+94 11-492 6675
Fax+94 11-288 8393
E-mail
මයිකල් වයිට් සහ සමාගම

15A, මොර්ගන් පාර, ,

Exporters of Ceygold brand black, green flavoured and Organic Tea-in Bags, Packets, Pouches, Bottles and Tins. Product Range Tea Black and Green in value-added form. Mr. M.M. Ismail Tel :(94) 11-2331818 Fax :(94) 11-2331819 Email :[email protected] ...

Telephone+94 11-233 1818 / +94 11-231 4915
Fax+94 11-233 1819
E-mail
සුප්‍රීම් සීලොන් ටීස් පුද් සමාගම

නො 154, නිව්හැම් චතුස්‍රය, ,

www.supremceylonteas.com

Product Range Bulk Tea, Tea Packets, Tea Bags Mr Augustine Fernanado Tel :(94) 77-7514968 Fax :(94) 11-2330577 Email :[email protected]

Telephone+94 11-233 0910 / +94 11-233 0577
Fax+94 11-233 0577
E-mail
එම් ඉසෙඩ් එස් අත් යන්ත්‍ර පුද් සමාගම

නො.564, ගන්ගාරාම පාර, වේරහැර, ,

www.bistrotea.com

Product Range: Tea, Sugar, Coffee Mr Prasanna Mendis Tel :(94) 77-3557098 Email :[email protected]

Telephone+94 11-251 6652
Fax+94 11-250 9953
E-mail
එස්.ඒස්ටී ක්ලෙයාර් ටී පුද් සමාගම

නො 257, තලවතුගොඩ පාර, ,

www.stclairteas.com

Product Range: Tea in Bulk, Tea Packets Mr Shehan Paul Tel :(94) 11-2868904(94) 77-7760015 Fax :(94) 11-2868903 Email :[email protected]

Telephone+94 11-286 8904
Fax+94 11-286 8903
E-mail
දසත අපනයන සහ ආනයනය ඉන්ටර්නැෂනල් පුද් සමාගම

18ඒ, 17එ වන පටුමග, ,

www.dasathaexim.com

Product Range Tea - All Categories, Spices - All Categories Mr. Ajith Jayaratne Tel :(94) 77-0034223 Fax :(94) 11-2301867 Email :[email protected]

Telephone+94 11-230 1867
Fax+94 11-230 1867
E-mail
මස්කෙළිය ටී ගාර්ඩන්ස් සීලොන් සමාගම

නො.310, හයිලේවල් පාර, නාවින්න, ,

www.stclairstea.com

Maskeliya Tea Gardens Ceylon Limited is a fully owned subsidiary of Richard Peiris & Co.Ltd. and is a tea exporting company based in Colombo. We supply our own brand of premium tea,St. Clair's as well as private brands owned by buyers. We supply black tea ...

Telephone+94 11-149 5894/3
Fax+94 11-145 4193/1
E-mail
ස්ටාසන් නැචුරල් ෆුඩ් පුද් සමාගම

833, සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක මාවත, ,

www.stassengroup.com

"Stassen" is one of the largest Group of Companies in Sri Lanka. Since its inception in 1977 it has established business as exporters, importers, manufacturers, owners, of plantations and bankers, telecommunication, milk, alcohol, insurance, leisure indus ...

Telephone+94 11-252 2871
Fax+94 11-254 0333
E-mail
මැනික් ටී එන්ටප්‍රයිසස් පුද් සමාගම

නො.152 බී, පරණ බගතලේ පාර, මුල්ලේරියාව උතුර, ,

Product Range: Tea Packets, Tins, Bags Mr Pubudu Tharanga Tel :(94) 77-7363128 Fax :(94) 11-4541385 Email :[email protected]

Telephone+94 11-454 1385
Fax+94 11-454 1385
E-mail
අහමඩ් ටී පුද් සමාගම

නො.303, ආර් .ඒ. ද මෙල් මාවත, ,

Product Range: Tea Mr Gholam Ali Assairan Tel :(94) 77-7512800 Fax :(94) 11-2575152 Email :[email protected]

Telephone+94 11-237 2272 / +94 11-237 0902
Fax+94 11-257 5152
E-mail
යුනිට්‍රෙඩර්ස් පුද් සමාගම

65, බේබෲක් පෙදෙස, ,

www.bartleetgroup.com

Product Range Tea- Packet, Bulk, Tin, Boxes Mr I.G. Samarasinghe Tel :(94) 11-2437233(94) 71-2713300 Fax :(94) 11-2449825 Email :[email protected]

Telephone+94 11-243 3462 / +94 11-230 4581 / +94 11-243 7233
Fax+94 11-244 9825
E-mail
මහමුද් ටී ඉන්ටර්නැෂනල් පුද් සමාගම

වේලියන්ට් ටවර්ස්, 4 වන මහල,නො. 46/7, නවම් මාවත, ,

www.mahmoodtea.com

Product Range Value Added Tea; Tea Bags, Tea Packet Mr. Kasim Altunkaya Tel :(94) 11-2436142 Fax :(94) 11-2436146 Email :[email protected]

Telephone+94 11-243 6142
Fax+94 11-243 6146
E-mail
ජේ.එම්.ජේ ඉන්ටර්නැෂනල් පුද් සමාගම

368, බියගම පාර, ,

Telephone+94 11-489 9377 / +94 11-489 9379
Fax+94 11-291 2781
E-mail
මීසාන් ඇන්ඩ් කම්පැණි පුද් සමාගම

නො. 366/10, අවිස්සාවේල්ල පාර, ,

www.meezan.lk

Product Range Tea in Packets, Tea Bags, Flavoured Teas, Tea in Bulk and Sri Lankan Spices Mr. Azlie Irshad Tel :(94) 11-4412650(94) 11-4412651(94) 11-4412652 Fax :(94) 11-2572866 Email :[email protected]

Telephone+94 11-441 2650 / +94 11-441 2651 / +94 11-441 2652
Fax+94 11-257 2866
E-mail
සි.ටී.පී ප්‍රී පැකඩ් එක්ස්පෝට් පුද් සමාගම

නො.20, ෂැඩි ග්රෝව් මාවත, ,

www.ceylonteaplantation.com

"CTP PRE-PACKED EXPORTS (PTE) LTD", is a Board of Investment of Sri Lanka approved project to export finest Ceylon Tea in Pre-Packed Forms. In marketing Ceylon Tea worldwide, the Company has followed a strategy of selecting only the finest main grade tea ...

Telephone+94 11-268 1428
Fax+94 11-268 1425
E-mail
යූරෝ ඒෂියා කෝපෙර්ෂන් පුද් සමාගම

නො.05, රෙන්ලැන්ඩ් පෙදෙස, ,

www.euroasiatea.com

Product Range Black Tea, Green Tea in Tea Packets, Tea Bags, Tea Caddies & Metal Boxes Mr. Upali Kahandawa Tel :(94) 11-5882250 Fax :(94) 11-5515991 Email :[email protected]

Telephone+94 11-588 2250
Fax+94 11-551 5991
E-mail
ජැෆර්ජි ඇන්ඩ් සන්ස් පුද් සමාගම

නො.104, 2/1, හැව්ලොක් පාර, ,

www.jafferjee.com

Jafferjee & Sons is an exporter of fine quality teas. We offer black, green, flavoured herbal teas. We pack in all formats bulk, packets, tea bags. Product Range Tea, Black Tea, Green Tea, Herbal Tea, Flavoured Tea, Bulk, Packets, Tea Bags Mr Fat ...

Telephone+94 11-255 5131 / +94 11-255 5132
Fax+94 11-255 5130
E-mail
එම්.ඊ.එච් ඉන්ඩස්ට්‍රීස් පුද් සමාගම

P.O. Box 1871, හේමාස් ගොඩනැගිල්ල,නො 36, බ්රිස්ටල් වීදිය, ,

www.mehceylontea.org

Product Range Tea - Bulk Tea, Packeted Tea, Tea Bags and Green Tea Mr. Mohamed Esufally Tel :(94) 11-4613200 Fax :(94) 11-2445910 Email :[email protected]

Telephone+94 11-232 8119 / +94 11-461 3200 / +94 11-471 0121/3
Fax+94 11-244 5910
E-mail
Image

Stats

There are 29038 listings, 909 categories and 102 owners in our website