තේ පැකට්ටු: All Listings RSS

Filter listings...
මල්ට්‍රාස් ඉන්ටර්නැෂනල් පුද් සමාගම

832/1, තලංගම දකුණ, පැලවත්ත, බත්තරමුල්ල, ,

www.battlertea.com

Product Range Tea - Tea in Bulk, Tea Packets Mr. Kumara Malwatta Tel :(94) 77-7784025 Fax :(94) 11-2785004 Email :[email protected]

Telephone+94 11-278 5002
Fax+94 11-278 5004
E-mail
සෙනොක් ටී සීලොන් පුද් සමාගම

නො.19/1, හෝකන්ර පාර, කලල්ගොඩ, ,

www.senoktea.com

Product Range Flavoured Tea, Tea bulk, Herbal tea, Nonflavoured tea Mr Ray De Silva Tel :(94) 77-2769300 Fax :(94) 11-2562700

Telephone+94 11-256 2626
Fax+94 11-256 2700
E-mail
ජෙමී ටීස් කොළඹ පුද් සමාගම

නො 25 ටෙම්පල්බර්ග් ඉන්ඩස්ට්‍රියල් වත්ත, පනාගොඩ, ,

Product Range Value Added Tea and Herbs Mr. Senerath Udugama Tel :(94) 11-2750100(94) 11-2750101 Fax :(94) 11-2750101 Email :[email protected]

Telephone+94 11-275 0100 / +94 11-275 0101
Fax+94 11-275 0100
E-mail
රැමිකෝ ඉන්ටර්නැෂනල් පුද් සමාගම

නො. 164 2/2, මහනුවර පාර, ,

www.ramicointernational.com

Product Range Tea bags, Tea in bulk, Private Labeling Black Tea, Green Tea, Herbal Tea Mr. Rohan Ladduwahetty Tel :(94) 71-9926874 Email :[email protected]

Telephone+94 11-291 3018
E-mail
කෞෂල්යා තේ අපනයන සමාගම

36/B, වනවාසලපාර, ,

Product Range Tea in Bulk, Tea Packets and all forms. Mr Akila Dalugoda Tel :(94) 11-2981576 Fax :(94) 11-2949585 Email :kausha[email protected]

Telephone+94 11-298 1576 / +94 11-576 7556
Fax+94 11-294 9585
E-mail
රේණුකා ටීස් සීලොන් පුද් සමාගම

"රේණුකා හවුස්",නො. 69, ශ්‍රී ජිනරතන පාර, ,

www.renukagroup.com

Product Range: Tea Mr. K.A.D.S. Kalum Tel :(94) 11-2314750(94) 11-2314751(94) 11-2314752/5 Fax :(94) 11-2445549 Email :[email protected]

Telephone+94 11-231 4750 / +94 11-231 4751 / +94 11-231 4752/5
Fax+94 11-244 5549
E-mail
නේචර් සීලොන් ට්‍රේඩින් පුද් සමාගම

නො. 212/11, නෙළුම් පෙදෙස, කලාපාළුවැව, ,

www.natureceylon.com

Product Range: Tea Mr. Roshan Peris Tel :(94) 72-7366882 Fax :(94) 11-2795534 Email :[email protected]

Telephone+94 11-279 5533 / +94 11-279 2548
Fax+94 11-279 5534
E-mail
ග්‍රීන්ෆිල්ඩ් බයෝ ප්ලාන්ටෙෂන් පුද් සමාගම

23, බේබෲක් වීදිය, ,

www.fairtradeorganicteas.com

Product Range Organic Tea, Herbs, Spices, Fruits, Coconut products,Cashew and all organic agricultural products. Mr. S. Muththusamy Tel :(94) 71-4881719 Fax :(94) 11-2302198 Email :[email protected]

Telephone+94 11-230 0458
Fax+94 11-230 2198
E-mail
ඇම්බැස්ඩර් ටී පුද් සමාගම

නො.457/7, මීගමුව පාර, ,

www.ambassadortea.com

Product Range: Tea Mr Mohan De Laneroll Tel :(94) 77-7739991 Email :[email protected]

Telephone+94 11-294 2255 / +94 11-294 9112
Fax+94 11-536 3285
E-mail
ජී.ටී.එල් ලංකා පුද් සමාගම

67ඒ, සේදවත්ත පාර, ,

GTL Lanka (Pvt) Ltd., is a fully owned subsidiary of Girnar Food and Beverages Pvt Ltd., in Mumbai, India. We are primarily a manufacturing and exporting company focusing on value addition to Ceylon Tea. The purpose built, ISO certified Tea bagging plant ...

Telephone+94 11-574 6551/3
Fax+94 11-254 7144
E-mail
සන් ටී පුද් සමාගම

නො. 760,ආචාර්ය ඩැනිස්ටර් ද සිල්වා මාවත, ,

www.suntea.lk

Product Range: Tea Packets Mr. Abdul Vahab Afereidun Tel :(94) 11-2908180 Fax :(94) 11-5362338 Email :[email protected]

Telephone+94 11-290 8180
E-mail
ටී ට්‍රෙන්ඩ්ස් එක්ස්පෝට්ස් පුද් සමාගම

නො.97බී, අඹතලේ පාර, කොහිලවත්ත, ,

www.teatrends.lk

Incorporated on 29th of March 2000 as exporters of tea bags, packets and bulk of flavored and unflavored black tea and flavored and unflavored green tea and tea bags and packets of unflavored herbal tea, satisfying the demanding requirements of customers ...

Telephone+94 11-441 1871/2/3
Fax+94 11-256 9300
E-mail
සපුමල් ඉන්ටර්නැෂනල් පුද් සමාගම

නො. 80,ප්‍රින්ස් ගේට්, ,

Business Activitiest:1. Ship Chandler 2. Bonded Stores Supplier 3. Duty Free Operator 4. Exporter 5. Customs House Agents 6. Clearing & Forwarding Agent Product Range 1. Tea 2. Personal Care Products 3. Liquor & Tobacco 4. Food Items Mr. M.Pra ...

Telephone+94 11-574 2719 / +94 77-726 4443
Fax+94 11-554 3681
E-mail
වෙන්චර් ටී පුද් සමාගම

නො.63/3, ශ්‍රී වික්‍රම මාවත, ,

www.venturetea.com

Product Range Black Tea, Green Tea, Herbal Tea, Fruit Tea & Flavored Tea Mr. Priyantha Liyanage Tel :(94) 71-5577008 Fax :(94) 11-2930100 Email :[email protected] Web :www.venturetea.com ; www.tarltontea.com

Telephone11-2930877 (94) 11-2930842
Fax11-2930100
E-mail
ටී ඇන්ඩ් හර්බ් කම්පැනි සමාගම

නො. 241 ඒ, අඹතලේ පාර, ,

Creating a new brand from conceptual stage to product and blend development, to printing and packaging or supplying raw materials. "The Tea and Herb Company" prides itself in being the partner of choice for quality, consistency and reliability. Product ...

Telephone+94 11-444 1666
Fax+94 11-555 1445
E-mail
ශාන් ටීස් පුද් සමාගම

නො. 25, කිරුළ පාර, ,

www.shanteas.com

Product Range Tea in bulk, Tea packets, Tea Bags, Green & Black Tea Mr Sanjeeva Saranapala Tel :(94) 11-4342359 Fax :(94) 11-4715477

Telephone+94 11-535 3100 / +94 11-471 5476 / +94 11-535 3173
Fax+94 11-471 5477
E-mail
මිලේනියම් ටීස් පුද් සමාගම

නො.161 බී අඹතලේ පාර, මුල්ලේරියාව උතුර, ,

www.victorian-teas.com

Product Range: Value added tea bags Mr Chamath Janapriya Hettiarachchi Tel :(94) 11-4843226(94) 11-4813447(94) 11-2569838 Fax :(94) 11-2569840 Email :[email protected]

Telephone+94 11-481 3447 / +94 11-481 3226
Fax+94 11-481 3442
E-mail
හෙරිටේජ් ටීස් ප්‍රිමියර් සර්විස් පුද් සමාගම

නො 96, අඹතලේ පාර,, කොහිලවත්ත, ,

www.heritagegroup.lk

Telephone+94 11-440 2511 / +94 11-555 2843
Fax+94 11-555 7842
E-mail
සීලොන් ටී ලැන්ඩ් පුද් සමාගම

නො.51, ෆෙයාර් ෆිල්ඩ් ගාර්ඩන්, ,

www.ceylontealand.com

Exporters of pure Ceylon Black Green, Herbal, Flavoured and Oganic Tea packaging in bulk, packets, metal tins, paper cans, Tea bags and Attractive gift packs. Orders are accepted for shipments under our brand or private labal packaging to suit customers r ...

Telephone+94 11-253 1682
Fax+94 11-254 7909
E-mail
ග්‍රීන් හොරයිසන් එන්ටප්‍රයිසස් පුද් සමාගම

නො. 286 සී, පරණ අවිස්සාවේල්ල පාර, ,

www.greenhorizon.lk

Product Range Black Tea,Green Tea and Flavoured in Tea Bags, Packets and Bulk Mr. Kala Thuraisingham ; Amila Perera Tel :(94) 77-7499576(94) 77-0020301 Fax :(94) 11-2157098 Email :[email protected] ; [email protected]

Telephone+94 11-215 7098
Fax+94 11-215 7098
E-mail
Image

Stats

There are 29038 listings, 909 categories and 102 owners in our website