නෞභාර සමීක්ෂකවරුRSS

අශෝක ගූණසිංහ මහතා

Telephone(94) 75 5939431
E-mail
සෙරෙන්ඩිබි ෂොපින් ඇන්ඩි බිස්නස්

126/1බි 1 වැනි මහල, YMBA ගොඩනැගිල්ල, , , , 00100

Telephone(94) 11 2447882
එස්.ජී.එස්. ලංකා පුද්ගලික සමාගම

3rd Flr, AE Bldg, 140 Vauxhall Street, , ,

Telephone(94) 112323878 / (94) 11 2324797
Fax(94) 11 2436404
ආර් ඇන්ඩි ආර් ශිප්පින් සර්විස්

Mr. D. Ratnayake MIIMS (London) Marine Surveyor, , ,

Telephone(94) 11 2876486 Mob: (94) 77 3400577
Fax(94) 11 2876486
E-mail
පි එන් වි එක්ස් කාග්‍රෝ ඉන්ස්පේක්ෂන් සර්විස්

4වැනි මහල, සර් බාරොන් ජයතිලක මාවත, , ,

Telephone(94) 11 2543050
ඉන්ටර්ටෙක් ටෙස්ටින් සර්විස් පුද්ගලික සමාගම

24 1/1, සර් අනස්ටි ඩි සිල්වා මාවත, , , , 00300

Telephone(94) 11 2575397 / (94) 11 2573463
ජියෝ කෙමි ලංකා පුද්ගලික සමාගම

19, සිරිධමිම මාවත, , , , 01000

www.geochemgroup.com

Telephone(94) 11 4883507 / (94) 11 4883508 / (94) 11 4883509
Fax(94) 11 4000974
E-mail
කන්ට්‍රෝල් යුනියන් ඉන්ස්පෙක්ෂන් පුද්ගලික සමාගම

සර් මාකර්ස් ප්‍රනාන්දු මාවත, , , , 00700

Telephone(94) 11 2678607-09 / Mob: (94) 77 2908062
Fax(94) 11 2678610
E-mail
Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website