විකිරණ ශිල්පීRSS

Show map
වෛද්‍ය වසන්ත සත්කෝරළ

10 වන මහල, ගෝල්ඩන් කී ඇස් රෝහල ගොඩනැගිල්ල 1175, කොටා පාර, ,

prarthanafertility.com

prarthana fertility Centre

Telephone+94 11 288 8858 | +94 11 554 5447
E-mail
වෛද්‍ය(මිය) නයනා සමරසිංහ

55/1,කිරිමණ්ඩල මාවත,නාරාහේන්පිට, ,

ninewellshospital.com

NINEWELLS CAREMother and Baby Hospital (Pvt) Ltd.,

Telephone+94 11 452 0999
E-mail
වෛද්‍ය ධම්මික ර‍ණසිංහ

129, එස්. ද එස්.ජයසිංහ මාවත, ,

www.winserhospital.com

Winlanka Hospital Private Limited.

Fax+94 11 282 0732
වෛද්‍ය එච්.ඩබ්.පෙරේරා

නො.186 පාර්ක් පාර, ,

www.parkhospitals.com

Park Hospitals (Pvt) Ltd

Telephone+94 11 259 0200, 258 7715, 536 9205
Fax+94 11 537 7751
E-mail
වෛද්‍ය ක්‍රිෂාණි පතිරණ

55/1, කිරිමණ්ඩල මාවත, නාරාහේන්පිට, ,

ninewellshospital.com

NINEWELLS CAREMother and Baby Hospital (Pvt) Ltd.,

Telephone+94 11 452 0999
E-mail
වෛද්‍ය(මිය) කල්‍යාණි මිරන්ඩා

නො.186 පාර්ක් පාර, ,

www.parkhospitals.com

Park Hospitals (Pvt) Ltd

Telephone+94 11 259 0200, 258 7715, 536 9205
Fax+94 11 537 7751
E-mail
වෛද්‍ය චන්ද්‍රසිරි පොකුබාලසූරිය

මිරිස්වත්ත පාර, ,

aarogyahospital.com

Arogya Hospital (Pvt) Ltd,

Telephone+94 33 222 4592
Fax+94 33 222 7938
E-mail

Stats

There are 28560 listings, 863 categories and 102 owners in our website