ක්‍රීඩාගාරRSS

කොළඹ රාජකීය ගොල්ෆ් සමාජශාලාව

223, මොඩ්ල් ෆාර්ම් පාර, ,

Telephone+94 11 269 5431
Fax+94 11 268 7592
කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය

94, කුමාරතුංග මුනිදාස මාවත, , , 300

www.cmb.ac.lk

The oldest University in Sri Lanka, the University of Colombo is a sprawling complex located in the heart of the capital city of Colombo. In keeping with its motto ??uddhi Sarvathra Bhrajate?? Sanskrit for ??isdom Enlightens?? the University of Colombo st ...

Telephone+94 11 258 1835
Fax+94 11 258 3810
E-mail
ඇඩමි සහ පුත්‍ර‍ෙයා්

473,ඹෙරාබි ප්‍රසා මාවත, ,

සිනමන් ලේක් සයිඩි කොළඹ

රාජගිරිය, ,

www.cinnamonhotels.com/CinnamonLakeside.htm

Ranked the Best Five Star City Hotel by Sri Lanka Tourism twice over, Cinnamon Lakeside Colombo is the epitome of indulgence and elegance. This luxury hotel overlooks the tranquil Beira Lake and offers rooms that have been completely refurbished. Awarded ...

Telephone+94 11 249 1000
Fax+94 11 254 4211
E-mail
ශ්‍රී ලංකා ටෙනිස් සංගමය

45, සර් මාර්කස් ප්‍රනාන්දු මාවත, ,

බර්ගර් රෙක්‍රියේෂන් කලබ්

149, හැවුලොක් පාර, ,

Telephone+94 11 258 1440
Fax+94 11 259 4546
E-mail
පාරිස් ස්පෝට් ක්ලබ්

11, ප්ලාම් ග්රෝව් ඇවිනියු, ,

ප්ලෙයිං සෙක්ශන්

45, ශ්‍රී ෆර්නෑන්ඩු මාවත, ,

ඔරියන්ට් ක්ලබ්

රේස් කොස් ඇවිනියු, ,

Image

Stats

There are 29039 listings, 909 categories and 102 owners in our website