වෙළඳුන් - බෙදාහරින්නන්: All Listings RSS

Filter listings...
ඩී විතානගේ සහ සමාගම

අංක 387/1 ටී බී ජය මාවත කොළඹ 10,

Telephone+94 112695704, +94 777005030
M K මෝටර්ස් සහ ඉංජිනේරු (පුද්ගලික) සමාගම

අංක 614 බෝගහ හන්දිය ගොතටුව නව නගරය,

Telephone+94 773034255, +94 112793577
UML බර උපකරණ සීමාසහිත

අංක 100 හයිඩ් පාර්ක් කෝනර් කොළඹ 02,

Telephone+94 114797200
LOLC-මෝටර්

447A, යුනියන් පෙදෙස, කොළඹ 02,

www.lolcmotors.com

Telephone+9477 0338899 / +9477 0333444
Fax+94112 669 338
E-mail
ටොයෝටා ලංකා

337, මීගමුව පාර, ,

www.toyota.lk

Telephone+94 11 293 9000 – 6
Fax+94 11 293 9005
E-mail
එක්සත් දකුණු සී සී

394/10, ඩයස් වත්ත, දන්ගෙදර, ගාල්ල, ශ්‍රී ලංකාව, , , , 11502

www.carzlanka.com

Carz Lanka is a one-stop online Car Mart. It is a marketplace to Buy, Sell vehicles, Buy and Sell Auto Parts, Auto news, rentals, service stations, car reviews.

Telephone+94772068544
E-mail
සැමිසොන් රබර් ඉන්ඩස්ට්‍රිස් පුද්ගලික සමාගම

300/2/3, ශක්ති නිවස, සමගි මාවත, හාරගම, කඩුවෙල, ශ්‍රී ලංකාව, ,

www.dsitire.com

Samson Rubber Industries (Pvt) Ltd - SRI, was established in 1983 as a member of the DSI Samson Group for the manufacture of pneumatic tyres & tubes. All SRI products are brand named DSI. The company is strategically situated with easy access to sea a ...

Telephone+94 11 292 6065
Fax+94 11 292 5064
E-mail
ඕසියනික් ඉංජිනේරු පුද්ගල්ක සමාගම

379, ගාලු පාර, , , 200

Ocenic Engineering Pvt LtdOcenic Engineering is an automotive wheel balancing company which provides, dynamic balancing of all kind of rotors, located in no: 379, Galle Rd, Mount Lavinia, Sri Lanka. You can see more details on the individual page of Oceni ...

LAUGFS හෝල්ඩිංග්ස් ලිමිටඩ්

14 ආර්.ඒ. ද මැල් මාවත කොළඹ 04,

www.laugfs.lk

Telephone+94 11 5 566 222
Fax+94 11 5 577 824
E-mail
ලිසින් ඇසොසේෂන් ඹෆ් ශ්‍රී ලංකා

ලංකා ඹරෙක්ලිසින් කමිපැනි පිඑල්සි, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර මාවත, ,

lasl.lk

Objectives To promote, foster, protect, safeguard, represent and further the interests of the leasing industry in the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka. To regulate the proper conduct of business by its members. To promote the exchange a ...

Telephone011 5 880848
අබාන්ස් ගෘප්

www.abansgroup.com/loader/page/automobile/index

Abans Group - Abans Automobile Division Abans Group which has built an impregnable ring of quality around its multifaceted range of products and services has extended it to cover the entire range of automobiles marketed by Abans Auto, a member of Abans ...

රියසෙවන

riyasewana.com

Riyasewana best automobile marketplace in Sri Lanka RiyaSewana.com is a FREE service where you can advertise your vehicle for thousands of potential buyers. Just follow the simple registration process and post your vehicle. As a vehicle buyer you can fr ...

ඔටෝබේස් .lk

152 2/1 ස්ටැන්ලි තිලකරත්න මාවත, නුගේගොඩ,

www.autobase.lk/contact.php

Telephone+94 112 825760
Fax0112 818162
E-mail
ඔටෝබෙස් ඩොටි එල්කේ

152 2/1 Stanley Thilakaratne Mawatha, Nugegoda,

www.autobase.lk/contact.php

For those who are looking to buy and sell cars and vehicles, here is a great opportunity. Simply log into Autobase.lk and you can post your advertisement online. This facility is absolutely free for those who book newspaper advertisements for buying and s ...

Telephone+94 112 825760
Fax0112 818162
E-mail
ප්‍රිස්ටෙජ් ඔටෝමොබයිල් පුද්ගලික සමාගම

234-238 පන්නිපිටිය පාර, ,

www.auto-lanka.com/ServiceDetails.aspx?id=1002&tab=7

Prestige Automobile (Pvt) Ltd represents the Luxury German Brand, Bavarian Motor Works (BMW) AG in Sri Lanka. BMW importers and distributors in Sri Lanka Incorporated on 22nd December 1994, Prestige Auto consists of an ultramodern showroom (International ...

Telephone0112 875 666, 0773 875 777
E-mail
ඔටෝ ලංකා

නො 73ඒ දුටුගැමුණු වීදිය, ,

www.autolanka.com

The first online automobile magazine in Sri-Lanka. Best choice for buying, selling and renting cars, vans, any vehicle accessories and to be updated with the latest news in Sri-Lanka's Car market.

Telephone+94-11-2507440
Fax+94-11-2507440
E-mail
එක්සත් ජාතීන්ගේ ළමා අරමුදල

35, බලපොකුණ පාර, කොළඹ 05, ශ්‍රී ලංකාව, ,

www.lolcmotors.com

About LOLC Motors LOLC Motors (LOMO) was created as a value addition to the financial services provided by the LOLC Group Companies, especially as a support service to the Fleet Management Business Unit and the Group's Insurance Company. The company also ...

Telephone+9477 0338899 / +9477 0333444
Fax+94112 669 338
E-mail
ඹටෝමාර්ටි ඩොටි එල්කේ

www.automart.lk

E-mail
එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවර්ධන වැඩසටහන

202-204, බෞද්ධාලෝක මාවත, කොළඹ 07, ශ්‍රී ලංකාව, ,

www.toyota.lk

Toyota Lanka was established in 1995 as a subsidiary of Toyota Tsusho Corporation, Japan, to be the sole distributor for brand new Toyota vehicles and Genuine Spare Parts in the country with the renowned Toyota Quality Service in Sri Lanka. In 1998 anothe ...

Telephone+94 11 293 9000 - 6
Fax+94 11 293 9005
E-mail
Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website