පාසල්: All Listings RSS

Filter listings...
Show map
අ ජමිර් ජාතික පාසැල

උකුවෙල

AJMEER NATIONAL COLLEGE - UKUWELA

Telephone+94 66 2244437
අකුරණ මුස්ලිම් විදුහල

නුවර

AKURANA MUSLIM VIDYALAYA- KANDY

Telephone+94 81 2304424
අකුරණ සහිරා විදුහල

නුවර

AKURANA ZAHIRA COLLEGE- KANDY

Telephone+94 81 2300752
අකුරම්බොඩ කනිෂ්ඨ විදුහල

පල්ලේපොල

AKURAMBODA JUNIOR SCHOOL - PALLEPOLLA

Telephone+94 66 2247448
අඩ්ඩලච්කචේන මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය

අක්කරෛපත්තු,

Addalaichenai Central College , Akkaraipattu

Telephone+94 67 2277363
අතරගල්ල විදුහල

නුවර,

ATHARAGALLA COLLEGE - KANDY

Telephone+94 81 5716972
අත්තිඩිය ආදර්ශ ප්‍රථමික පාසැල

දෙහිවල,

Attidiya Model Primary School , Dehiwala

Telephone+94 11 2712944
අත්තියාර් හින්දු විද්‍යාලය

නීර්වේලි,

Attiar Hindu College , Neervely

Telephone+94 21 3213357
අන්කුඹුර උඩුගම ශ්‍රී දේවානන්ද විදුහල

නුවර

ANKUBURA UDAGAMA SRI DEVANANDA COLLEGE - KANDY

Telephone+94 81 5711497
අන්කුඹුර පරාක්‍රම විදුහල

නුවර

ANKUMBURA PARACKRAMA COLLEGE - KANDY

Telephone+94 66 2240395
අන්ගම්මන කනිෂ්ඨ විදුහල

නුවර,

ANGAMMANA JUNIOR SCHOOL- KANDY

Telephone+94 77 2785940
අන්දියකඩවත්ත මුස්ලිම් විදුහල

නුවර,

ANDIYAKADAWATHA MUSLIM VIDYALAYA- KANDY

Telephone+94 81 3805484
අන්‍යිපන්ති මෙතෝදිස්ත

මිෂන්,

Anaipanthy Methodist , Missin

Telephone+94 21 2226564
අනුර ආදර්ශ කනිෂ්ඨ විදුහල

යක්කල

Anura Adarsha Kanishta Vidyalaya, Yakkala

Telephone+94 33 2224454
අනුර මධ්‍ය විදුහල

යක්කල

Anura Central College, Yakkala

Telephone+94 33 2228191
අනුර මහා  විදුහල

ගැටහැත්ත,

Telephone+94 36 2222728
අනුරාධ මධ්‍ය විදුහල

ලුණුවිල

Anuradha Central College , Lunuwila

Telephone+94 31 2255726
Image

Stats

There are 28560 listings, 863 categories and 102 owners in our website