ජාත්‍යන්තර පාසල්RSS

ආසියානු ජාත්‍යන්තර පාසල

4/97, තලකොටුව ගාර්ඩන්, ,

www.ais.lk

Telephone+ 94 11 251 3181
E-mail

බත්තරමුල්ල, , 200

The Overseas School of ColomboPelawatta, P.O.Box.9, BattaramullaTel.: 278 4920 / 2 Fax: 278 4999

Telephone+94 11 278 4920 / 2
Fax+94 11 278 4999

කෝට්ටේ, , 200

The British School in Colombo P.O.Box.72, Kotte. 287 3566

Telephone+94 11 287 3566

140", ගාලු පාර, , , 500

The Viable Resources 140, Galle Road, Mount Lavinia. 273 3590

Telephone+94 11 273 3590

කුරුණෑගල, , 10100

Wayamba Inter National School 28, Thabrew Mawatha, Negambo Road, Kurunegala 037 222 2141

Telephone+94 37 222 2141

232, බෞද්ධාලෝක මාවතෙ, , , 200

Wycherly International School 232, Bauddaloka Mawatha, Colombo 07. 258 8743

Telephone+94 11 258 8743

ගම්පහ, , 200

Visaka Vidyalaya 62/1, Visaka Road, Gampaha 033 222 2635

Telephone+94 33 222 2635

7/678, පේරාදෙණිය පාර, , , 10100

Vision International School 7/678, Peradeniya Road, Mahanuwara 081 238 9910

Telephone+94 81 238 9910

ගම්පහ, , 200

Ward International School 15, Vidyalaya Road, Gampaha. 033 222 2017

Telephone+94 33 222 2017

37, ගිල්බඩ් චන්දවංකය, , , 200

Telephone+94 11 269 4592

84A, ඒ බොරුල්ල පාර, , , 200

Telephone+94 11 274 4907
ඉක්‍රා ජාත්‍යන්තර පාසල

282/5, ගාලු පාර, , , 300

Telephone+94 11 257 6181

43, පරණ මීගමුව පාර, , , 500

Telephone+94 11 293 0016

කොළඹ 15,

84, The Lasla Veediya, Colombo 15

Telephone+94 11 252 7111

213, සුනේත්‍රාදේවි පාර, , , 10100

Korea College of Education 213, Sunethradevi Road, Kohuwala. 551 8143

Telephone+94 11 551 8143

නුවරඑළිය, , 500

Republican International School 14, Bakers Farm, Mahagastota, Nuwara Eliya 052 223 4334

Telephone+94 52 223 4334

කොළඹ 09, , 200

166/ 32, Arthasadaka Mw, Kolonnawa Road, Demategoda, Colombo. 09

Telephone+94 11 268 9301

වෙන්නප්පුව, පුත්තලම පාර, , , 500

Jenanigs International School Nainamadama, Wennappuwa 031 225 4187

Telephone+94 31 225 4187

336 x 200 Sinhala

Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website