පෞද්ගලික රෝහල් RSS

නයිටින්ගේල් හෙද සාත්තු නිවාසය

වත්තල, තෙලන්ගපත පාර, , , 200

NIGHTINGALE NURSING HOME, THELAGAPATHA ROAD, WATTALA... BED CAPACITY CONTACT MR. U.C.WEERATUNGA \ 2933206, FAX 2948685 [email protected]

Telephone+94 11 293 3206
Fax+94 11 294 8685
E-mail
නව ලංකා රෝහල පුද්ගලික සමාගම

කොළඹ 04, , 200

NEW LANKA HOSPITAL PVT LTD.,09, BAMBALAPITIYA DRIVE,COLOMBO 04 BED CAPACITY 13 CONYACT DR.V ARULANANDARAJAH 2594906 FAX 2595359 [email protected]

Telephone+94 11 259 4906
Fax+94 11 259 5359
E-mail

0 reviews
නවලෝක රෝහල

0 reviews
නවලෝක රෝහල

නාවලපිටිය හෙද සාත්තු නිවාසය

නාවලපිටිය, , 200

8 B, THEATRE ROAD, NAWALAPITIYA. BED CAPACITY 18 CONTACT DR V.YOHANATHAN

Telephone+94 54 222 2388
Fax+94 54 222 2388
නුගේගොඩ පුද්ගලික හෙද  නිවාසය

182, අධිවේගි මාර්ගය, , , 200

60. NUGEGODA NURHING HOME LTD., 182, HIGH LEVEL ROAD, NUGEGODA. BED CAPACITY 34 CONTACT DR. BERNARD SOYSA 2820184 FAX 2825617

Telephone+94 11 282 0184
Fax+94 11 282 5617
පානදුර පුද්ගලික රෝහල

615, කොළඹ -ගාල්ල-හම්බන්තොට අධිවේගි මාර්ගය, , , 200

PANADURA HOSPITALS PVT LTD., 615, GALLE ROAD, PANADURA. BED CAPACITY 20 CIONTACT MR M.P.D.FERNANDO 038 2231313 FAX 038 2231314 [email protected]

Telephone+94 38 223 1313
Fax+94 38 223 1314
E-mail
පාර්ක් පුද්ගලික රෝහල

186, පාර්ක් පාර, , , 200

BED CAPACITY CONTACT DR.SANJAYADEVA MUNASINGHE. 2590200 FAX 5377751 [email protected]

Telephone+94 11 259 0200
E-mail
පිලිප් පුද්ගලික රෝහල

225, ගාලු පාර, , , 200

PHILIP HOSPITAL PVT LTD., 225, GALLE ROAD, KALUTARA. SOUTH. BED CAPACITY 50 CONTACT MS.RANJULA WEERAKOON 034 2222888 FAX 034 2223550 [email protected] www.phi;iphospitals.lk

Telephone+94 34 222 2888
Fax+94 34 222 3550
E-mail
පිළියන්දල පුද්ගලික සෞඛ්‍ය සේවාව

පිළියන්දල, , 200

PILIYANDALA HEALTH SERVICES PVT LTD., 20, SARANAPALA MAWATHA, PILIYANDALA. BED CAPACITY 5 CONTACT DR. B.P. DERANIYAGALA. TEL/FAX 2614088 [email protected]

Telephone+94 11 261 4088
Fax+94 11 261 4088
E-mail
පුද්ගලික වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානය

දෙහිවල, , 200

BED CAPACITY 14 CONTADT MR.A.M.V.R.MANATUNGA-

Telephone+94 11 271 7979
Fax+94 11 271 7978
E-mail
මනස ආයුර්වෙිද රෝහල

නිලමහර, , , 10290

manasaayurvedahospitalsrilanka.com

??anasa??Ayurveda Hospital is located in a viiage called Neelammahar 20 miles away from Colombo city and a long established place for a local traditional (Desheeya chikithsa) or Ayurvedic psychiatry.and Sarvanga chikithsa ( Mental and Physical disorders ) ...

Telephone+94 11 251 7346
E-mail
මන්ත්‍රී හෙද නිවාසය

93, හලාවත පාර, , , 200

BED CAPACITY 15 CONTACT DR.W.A.FERDINAND

Telephone+94 31 222 6406
Fax+94 32 223 5665
E-mail
මහනුවර සීමාසහිත පුද්ගලික රෝහල

255/8, කටුගස්තොට පාර, , , 200

BED CAPACITY 47 CONTACT MR.SARATH JAYASINGHE

Telephone+94 81 222 5474
Fax081 4473492
E-mail
මහනුවර සීමාසහිත හෙද සාත්තු නිවස

25, අනගාරික ධර්මපාළ මාවත, , , 200

BED CAPACITY 35 CONTACT DR.A.S.ISMAIL,

Telephone+94 81 223 4282
Fax+94 81 223 4282
මහරගම හෙද නිවාසය

181, කොළඹ-රත්නපුරය-වැල්ලවාය-මඩකලපුව අධිවේගි මාර්ගය, , , 200

BED CAPACITY 10 CONTACT MR RANJITH GAMAGE

Telephone+94 11 430 7333
Fax+94 11 284 8699
E-mail
මාතර සීමාසහිත පුද්ගලික සාත්තු නිවාසය

76, ප්‍රධාන වීදිය, , , 200

BED CAPACITY 20 CONTACT MR JAGATH GALLAGE

Telephone+94 41 222 2177
Fax+94 41 222 4477
E-mail
මානසික සෞඛ්‍ය ජාතික ආයතනය

අංගොඩ, , , 200

www.nimh.health.gov.lk

The National Institute of Mental Health (NIMH) is a state-run hospital functioning under the Ministry of Health. Our mission is to put patients first. The institute plays an integral role in Sri Lanka by providing specialized psychiatric services to the ...

Telephone+94 11 257 8234 to 2
E-mail
මීගමුව සෞඛ්‍ය පුද්ගලික රෝහල

138ඒ, හලාවත පාර, , , 200

59. NEGOMBO HEALTHCARE (PVT). HOSPITAL, 138 A, CHILAW ROAD, KATTUWA, NEGOMBO. BED CAPACITY 10 CONTACT DR. PRASANTHA WALGAMPOLA 031 2220233 FAX 031 2220233 0777 343776 0717343776 [email protected]

Telephone+94 31 222 0233
Fax+94 31 222 0233
E-mail
මෙඩි හවුස් රෝහල

15,ශ්‍රී ධර්මරත්න මාවත, , , 200

MEDI HOUSE HOSPITAL, 15, DHARMARATHNA MAWATHA, UYANWATTA, MATARA BED CAPACITY 40 CONTACT DR.PIYAL.D.PERERA 041 2231505 FAX 041 2226639 [email protected]

Telephone041 2226639
E-mail

336 x 200 Sinhala

Image

Stats

There are 35106 listings, 1279 categories and 92 owners in our website