පෞද්ගලික රෝහල් RSS

ආරෝග්‍ය රෝහල් පුද්ගලික සමාගම

250, කොළඹ පාර, , , 200

AROGYA HOSPITALS PVT. LTD. 250, COLOMBO ROAD GAMPAHA. BED CAPACITY 25 CONTACT MRS.B.ADIKARI 0337 389389 FAX 0333222 7938 [email protected]

Telephone0337 389389
Fax0333222 7938
E-mail
ආරෝග්‍යා හොස්පිටල්ස් පයිවට් ලිමිටඩ්

250, කොළඹ පාර, , , , 200

AROGYA HOSPITAL BATTICOLOA, BED CAPACITY CONTACT DR. E.SRINATH, 065 2224225, FAX 065 2224225

Telephone065 2224225
Fax065 2224225
ආලෝක පෞද්ගලික රෝහල

රත්නපුර, , , , 200

64, GOODSHED ROAD, RATNAPURA. BED CAPACITY 18 CONTACT DR. A.J..JAMEEL. TP:045 2223200 FAX 045 2230999 E-mail:[email protected]

Telephone045 2223200
Fax045 2230999
E-mail
ආවේ මරියා රෝහල

මීගමුව, , , , 200

apekshafertility.com/home.html

Apeksha Fertility Care with the expertise of the latest technology brings new hope to fulfill your dream of having a baby. The culture of service here at Apeksha is different from the ordinary consultation system. We believe in a more counseling based tre ...

Telephone031 5677506
Fax031 2232670
ආසිරි ගෘප් ඹෆ් හොස්පිටිල්

කොළඹ 05, , ,

www.asirihospitals.com

About Asiri Group Asiri Group of Hospitals is renowned for offering Sri Lanka’s most empathetic, technologically-driven and cutting-edge health care service. With a history of providing a number of ‘Firsts’ to the Sri Lankan healthcare sector, the grou ...

Telephone+94 11 452 3300
Fax+94 11 250 8768
E-mail
ආසිරි රෝහල් මාතර (පුද්) සමාගම

මාතර, , , , 200

www.asirihospitals.com/Asiri%20Hospital%20Matara%20(Pvt)%20L

Southern Sri Lanka and the people of the Matara District are privileged to have access to the Asiri Hospital Matara, a branch of one of the most sort-after medical institutions in Sri Lanka. This Hospital maintains the standard of excellence and care that ...

Telephone+94 41 492 9292 /+94
Fax+94 41 439 0840 /+94
E-mail
ආසිරි රෝහල් සමූහ සමාගම

21 කිරි මණ්ඩල මාවත, , , , 200

www.asirihospitals.com/Asiri%20Surgical%20Hospital%20PLC-1-9

Asiri Surgical Hospital offers an array of services and treatments using the latest medical technology. It consists of several Intensive Care Units (ICUs), emergency treatment services, modern operating theatre suites, PET/CT, trauma care, a fully-fledged ...

Telephone+94 11 452 4400
Fax+94 11 452 7311 / +9
E-mail
ගමගේ රෝහල

ඩී-121, පලේගොඩ පාර, ,

Telephone+94 35 224 6005
Fax+94 35 224 6005
E-mail
ගෝමස් රෝහල

63, කොළඹ පාර, , , 200

Telephone+94 36 222 2324
ගෝල්ඩන් කී අක්ෂි සහ උගුර,කන,නාස රෝහල

1175ඒ, ආචාර්ය එන්.එම්.පෙරේරා මාවත, , , 200

www.eyeandent.lk

OUT PATIENT AND EMERGENCY TREATMENT The hospital has the round-the-clock services of resident consultants for both Eye and ENT patients. All new patients are initially examined by a consultant and then directed for appropriate care either in a treatment ...

Telephone+94 11 288 0288
Fax+94 11 288 0388
E-mail
ජී වී රෝහල

35, නව පාර, ,

Telephone+94 65 222 5696
ජීනියස් රෝහල පුද්ගලික සමාගම

54, ඒවිවි පාර, , , 32400

BED CAPACITY 08 CONTACT DR. T.S.R.T RAHEEM RAJAB,, 067 2277322, FAX 0718800297 [email protected]

Telephone+94 67 227 7322
Fax+94 71 880 0297
E-mail
දිසානායක පුද්ගලික රෝහල

401/1, කොළඹ පාර, , , 200

Telephone+94 31 222 2361
Fax+94 31 223 2361
ධනන්තාරි රෝහල

ත්‍රිකුණාමලය, , 200

Telephone+94 26 222 7482
Fax+94 26 222 7221
සමුපකාර සීමාසහිත පුද්ගලික රෝහල

ගාල්ල, , 200

CO OP HOSPITAL LTD., 65, H.W.AMARASURIYA MAWATHA, GALLE. BED CAPACITY 66 CONTACT MR. CHARLES GAMAGE 091 2234270 FAX 091 4381887 [email protected] , ", ගාල්ල", "ගාල්ල", "ශ්‍රී ලංකා", "604"

Telephone+91 223 4270
Fax+91 438 1887
E-mail
සීමේඩ් හෙල්ත්කෙයාර් සර්විසස් (පුද්) සමාගම

132, එස් ද එස් ජයසිංහ මාවත, , , , 200

www.ceymed.lk

VisionTo be the leader in diagnostic services in Sri Lanka. MissionTo be an institution comprising a team of dedicated and qualified medical and paramedical professionals that provide accurate reports promptly and ensuring total customer satisfaction. Cey ...

Telephone-4308794
Fax-4400331
E-mail
සෙන්ට්‍රල් නර්සිං හෝම් - මීගමුවේ

145, මුහුද ශාන්ත, , , , 200

CENTRAL NURSING HOME, 145, SEA STREET, NEGOMBO. BED CAPACITY 7 CONTACT DR. J.JAYALINGHAM, , 031 2238166 Fax 031 2235956

Telephone031 2238166
Fax031 2235956
සෙන්ට්‍රල් නර්සිං හෝම් ලිමිටඩ්

350, පලාලි පාර, , , , 200

CENTRAL NURSING HOME LTD., 350, PALALY ROAD, JAFFNA. BED CAPACITY CONTACT DR.R. TIVENDRAN, 021 222 2263 FAX

Telephone021 222 2263
සෙන්ට්‍රල් රෝහල - ත්‍රිකුණාමලය

ත්‍රිකුණාමලය, , , , 200

CENTRAL HOSPITAL, O9, VIDYALAM ROAD, TRINCOMMALEE. BED CAPACITY 5 CONTACT DR. K. HEMACHANDRA, 031 2238166, FAX

Telephone031 2238166
සෙන්ට්‍රල් රෝහල බදුල්ල

බදුල්ල, , , , 200

CENTRAL HOSPITAL, 12, WARD STREET, BADULLA. BED CAPACITY CONTACT REV, FATHER TITUS FONSEKA

336 x 200 Sinhala

Image

Stats

There are 35106 listings, 1279 categories and 92 owners in our website