පෞද්ගලික රෝහල් RSS

සෙන්ට්‍රල් රෝහල් ප්‍රයිවටි  ලිමිටඩ් - කුරුණෑගල

28, වැව පාර, , , , 200

CENTRAL HOSPITALS PVT LTD., 28, SOUTH CIRCULAR ROAD, KURUNEGALA. BED CAPACITY CONTACT DR. J. NAVINNA. 037 2223111 , FAX 037 2226102

Telephone037 2223111
Fax037 2226102
සෙලින්කෝ හෙල්ත්කෙයාර් සෙන්ටර

60, පාර්ක් වීදිය, , , , 200

www.ceylincohealth.com/index1.htm

Ceylinco Healthcare Services Limited (CHSL) is a public Limited Liability Company which was incorporated in August 2000 and is a fully owned subsidiary of Ceylinco Insurance PLC ??Life Division The center specializes in early detection and screening of ca ...

Telephone+94 (011) 2 490 290
Fax+94 (011) 2 387 166
E-mail
හේමාස් දකුණු රෝහල

78, වක්වැල්ල පාර, , , 200

Telephone+94 91 223 4917
Fax+94 91 223 2675
හේමාස් රෝහල

389, මීගමුව පාර, , , 200

www.hemashospitals.com

Welcome to Hemas Hospitals - your chain of internationally accredited, multi-specialty, family hospitals situated in Wattala, Galle and most recently, Thalawathugoda. We, at Hemas Hospitals, strive to give you the best in patient care validated by intern ...

Telephone+94 11 788 8888
E-mail
ෆ්රෙන්ඩ්ස් ඔෆ් මනිපේ රෝහල

යාපනය, , 200

www.manipayhospital.com

The Green Memorial Hospital is located in Manipay, Jaffna, Sri Lanka. In 1848, Dr Samuel Green from USA founded Manipay Hospital, which later was renamed Green Memorial Hospital min his honour. This mission hospital was the first medical school in Sri La ...

Telephone912-826-0310
ග්ලාස් හවුස්

කොළඹ, , , , 00700

Telephone94112691322 / 94112695528
කොපරේටියු රෝහල ගාල්ල

වක්වැල්ල පාර, , , , 01300

Telephone+94112325800
ක්‍රිස්ටල්  ස්ට්‍රිටි හෝස්පිටිල් ෆෝ වුමන්

61, බේස් ලයින් පාර, බොරැල්ල, කොළඹ 08, ශ්‍රී ලංකාව, , , 00800

Telephone94112696231-2
ද සෙන්ට්‍රල්

නොරිස් කැනල් පාර, , , , 01000

Telephone4666000

336 x 200 Sinhala

Image

Stats

There are 35106 listings, 1279 categories and 92 owners in our website