පෞද්ගලික රෝහල් RSS

මෙඩිකෙයාර් සීමාසහිත පුද්ගලික රෝහල

55, ආනන්ද රාජකරුණා මාවත, , , 200

BED CAPACITY 22 CONTACT DR. NIHAL MUNASINGHE

Telephone+94 11 269 7261
Fax+94 11 268 7297
E-mail
මොණරාගල හෙද සාත්තු නිවාසය

මොණරාගල,

124, POTUVIL ROAD, MONARAGALA. BED CAPACITY 20 CONTACT MR. W.R.M.ARIYARATNA

Telephone+94 55 227 6823 / +94 55 227 6623 / +94 55 205 5666
E-mail
මොහොට්ටි පෞද්ගලික රෝහල

මාතර, , 200

08, SPENCER ROAD MATARA. BED CAPACITY 20 CONTACT MR. A.K.E.MOHOTTI

Telephone+94 41 223 0737
යාපනය - කයිතඩි ආයුර්වේද රෝහල

යාපනය - කයිතඩි, කයිතඩි, ,

Jaffna- Kaithady Ayurveda Hospital was established in 1978, with five wards, a laboratory, and a pharmacy and out patients unit. In 1983 most of the staff was displaced to south. The services were limited to two wards male and female with few patients. Ar ...

Telephone2213429

යාපනය, , 200

Jaffna teaching hospital, is the premier healthcare providing institution within the densely populated Jaffna peninsula situated in the Northern Province of Sri Lanka.The new development project implemented,plans to construct a new four-storied building w ...

Telephone+94 21 222 2261

කොළඹ, , 200

Telephone+94 11 243 1301
රත්නම්ස් පුද්ගලික රෝහල

227, යුනියන් පෙදෙස, , , 200

RATNAMS PRIVATE HOSPITAL LTD., 227, UNION PLACE COLOMBO 02. BED CAPACITY CONTACT DR. GANESH RATNAM. 2327788 FAX

Telephone+94 11 232 7788
රුහුණු පුද්ගලික රෝහල

ගාලු පාර, , , 200

RUHUNU HOSPITAL PVT. LTD., KARAPITIYA, GALLE. BED CAPACITY 19 CONTACT THILINA.S.WEERAKKODY 091 2234059 FAX 091 2234061 [email protected]

Telephone+94 91 223 4059
Fax+94 91 223 4061
E-mail
රොසෙත් පුද්ගලික රෝහල

අම්බලන්ගොඩ, , 200

www.rosethhospital.com

Vision"To be the best Healthcare provider in the district"Mission"We are a Healthcare provider born to strive relentlessly to provide the patients with accurate reports, access to various investigations and affordable total care closer to home avoiding th ...

Telephone+94 91 225 8852
Fax+94 91 225 8851
E-mail
ලයන්ස් සයිට් ෆර්ස්ට් රෝහල

35, හේකිත්ත පාර, , , 200

BED CAPACITY 15 CONTACT MR. ROHAN PERERA,

Telephone5643239
E-mail
ලෙසන්ස් රෝහල සීමාසහිත පුද්ගලික සමාගම

රාගම, , 200

BED CAPACITY 60 CONTACT MR.P.H. LEELANANDA

Telephone+94 11 296 1300
Fax+94 11 295 9314
E-mail
ලේක්සයිඩ් ඇඩිවෙන්ටිස්ට් රෝහල

40, සංඝරාජ මාවත, , , 20000

BED CAPACITY 40 CONTACT MR.PERCY DIAS

Telephone+94 81 222 3466
Fax+94 81 224 6295
E-mail
ලේඩි රිජ්වේ රෝහල

කොළඹ, පී ද එස් කුලරත්න මාවත, , , 200

The Lady Ridgeway Hospital (LRH) for Children in Borella is one of the largest, Children's Hospital in the world. It was built over 100 years ago and name after the wife of then colonia governor of Ceylon. Today it caters to the medical, surgical and ment ...

Telephone+94 11 269 3711 - 4
Fax+94 11 269 1521 / +94 11 269 1786
ශ්‍රී ලංකා ජාතික අක්ෂි රෝහල

කොළඹ, , 1000

nationaleyehospital.health.gov.lk

National Eye Hospital is the top level tertiary eye care hospital in Sri Lanka. This was established in the era of British government as an Eye and ENT hospital and became "Victoria Memorial Eye Hospital" in 1962.This Hospital now consists of an OPD, 18 w ...

Telephone+94 11 269 3911
Fax+94 11 269 8285
සචිත්‍ර රෝහල

76, හොරණ පාර, , , 200

SACHTHRA HOSPITAL, 76, HORANA ROAD PANADURA, BED CAPACITY CONTACT MR.SARATH KAHAPOLAARACHCHI 0772280955 FAX [email protected]

Telephone+94 77 228 0955
E-mail
සීමාසහිත මහජන රෝහල

රාගම, , 200

PEOPLES HOSPITAL LTD 499, MAHABAGE, RAGAMA. BED CAPACITY 25 CONTACT MR. K.M.C LIYANAGE . 2955031.

Telephone+94 11 295 5031
සෙත් සෙවණ පුද්ගලික රෝහල

226, කොළඹ පාර, , , 200

BED CAPACITY 33 CONTACT MR .R.M RUPASINGHE 037 2232365 FAX 037 2234134

Telephone+94 37 223 2365
Fax+94 37 223 4134

0 reviews
සෙත්මා ගෘප්

0 reviews
සෙත්මා ගෘප්

Castle Street Hospital for Women(Teaching)

Colombo,Colombo, , , , 200

www.cshw.health.gov.lk

The Castle Street Hospital for Women is the premier women?? hospital in Sri Lanka. Able to serve a wide array of services to women, it currently has a strength of 442 beds. It provides services to expecting mothers, gynecological patients, sub fertile pat ...

Telephone0112696231, 01126962
Fax112695244

336 x 200 Sinhala

Image

Stats

There are 35106 listings, 1279 categories and 92 owners in our website