දේශපාලන පක්ෂRSS

279, ,

උඩරට ජනතා පෙරමුණ 279, හැටන් Telephone + 94 051-2222793, 051-4920300 Fax 051-2222793

Telephone+ 94 051-2222793, 051-4920300
Fax051-2222793
එක්සත් සමාජවාදී පක්ෂය

53/6, ඊ.ඩී. දාබරේ මාවත, නාරාහේන්පිට, කොළඹ 05. Telephone + 94 011-4510289 fax 01, ,

එක්සත් සමාජවාදී පක්ෂය 53/6, ඊ.ඩී. දාබරේ මාවත, නාරාහේන්පිට, කොළඹ 05. Telephone + 94 011-4510289 fax 011-2504647

Telephone+94 011-4510289
Fax011-2504647
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය

301, ටී.බී. ජයා මාවත, ,

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 301, ටී.බී. ජයා මාවත, කොළඹ 10. Telephone + 94 011-2683673, 0722427500

Telephone+ 94 011-2683673, 0722427500
එක්සත් ජාතික පක්ෂය, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර, ශ්‍රී ලංකාව

,

එක්සත් ජාතික පක්ෂ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර. Telephone + 94 011-2865375/80 fax 011-2865380

Telephone+94 011-2865375/80
Fax011-2865380

274/1, කඩුවෙල පාර, කොස්වත්ත, ,

එක්සත් ජාතික විකල්ප පෙරමුණ 274/1, කඩුවෙල පාර, කොස්වත්ත, බත්තරමුල්ල Telephone + 94 011-2864710, 011-2863290

Telephone+ 94 011-2864710, 011-2863290

51, පිළියන්දල පාර, ,

එක්සත් ප්රජාතන්ත්රවාදී පෙරමුණ 51, පිළියන්දල පාර, මහරගම. Telephone + 94 071-8296166

Telephone+ 94 071-8296166

88/1, රොස්මිඩ් පෙදෙස, ,

ලිබරල් පක්ෂය 88/1, රොස්මිඩ් පෙදෙස, කොළඹ 07 Telephone + 94 011-2691589, 011-2580565 Fax 011-2580565

Telephone+ 94 011-2691589, 011-2580565
Fax011-2580565

2, ඇන්ඩෘවත්ත පාර, පොල්හේන්ගොඩ, ,

තමිල් මක්කල් විඩුතලෙයි පුලිකාල් 2, ඇන්ඩෘවත්ත පාර, පොල්හේන්ගොඩ, කොළඹ 05. Telephone + 94 011-4949845,011-2768705/06

Telephone+ 94 011-4949845,011-2768705/06

5/3, විජයබා මාවත, කළුබෝවිල, ,

දෙමළ එක්සත් විමුක්ති පෙරමුණ 5/3, විජයබා මාවත, කළුබෝවිල, දෙහිවල Telephone + 94 011-2552372 Fax 011-2764213

Telephone+ 94 011-2552372
Fax011-2764213

56, වෛරවා කෝවිල පාර, වෛරවාපුලියන්කුළම, ,

දෙමළ ඊලාම් විමුක්ති සංවිධානය 56, වෛරවා කෝවිල පාර, වෛරවාපුලියන්කුළම, වව්නියාව Telephone + 94 024-2222977, 011-2585620, 024-2222977

Telephone+ 94 024-2222977, 011-2585620, 024-2222977

32, 3වන පටුමග, නව නගර මාවත, ,

ශ්‍රී ලංකා පෙරටුගාමී පක්ෂය 32,3rd lane,model town rd,Rathmalana

ශ්‍රී ලංකා ප්රගතිශීලී පෙරමුණ

ගිල්වෙල් පාර්ක්, වලාහේන, ,

www.slprogressivefront.com

Gilwell Park, Walahena, Kakkapalliya 032 - 2054848 / 0112 - 7208848

Telephone032 - 2054848 / 0112 - 7208848

34, 2 වන මහල, හයිලෙවල් පාර, කොට්ටාව, ,

ශ්‍රී ලංකාව ජාතික පෙරමුණ 34, 2 වන මහල, හයිලෙවල් පාර, කොට්ටාව, පන්නිපිටිය Telephone + 94 011-5737327

Telephone+ 94 011-5737327
ශ්‍රී ලංකාව මුස්ලිම් කොංග්රසය

53, වොක්ෂෝල් පටුමග, ,

ශ්‍රී ලංකාව මුස්ලිම් කොංග්රසය 53, වොක්ෂෝල් පටුමග, කොළඹ 02. Telephone + 94 011-2431711

Telephone+ 94 011-2431711

410/85, බෞද්ධාලෝක මාවත, ,

ශ්‍රී ලංකාව මහජන පක්ෂය 410/85, බෞද්ධාලෝක මාවත, කොළඹ 07 Telephone + 94 037-2229993, 077-3652545

Telephone+ 94 037-2229993, 077-3652545

336/11 ඒ, ගඟබඩ පාර, ,

ශ්‍රී ලංකාව කම්කරු පක්ෂය 336/11 ඒ, ගඟබඩ පාර, පිළියන්දල. Telephone + 94 011-2653184,2652114

Telephone+ 94 011-2653184,2652114
ශ්‍රී ලංකාව නිදහස් පක්ෂය

301, ටී.බී. ජයා මාවත, ,

ශ්‍රී ලංකාව නිදහස් පක්ෂය 301, ටී.බී. ජයා මාවත, කොළඹ 10. Telephone + 94 011-2696289, 011-2692384

Telephone+ 94 011-2696289, 011-2692384

91, ආචාර්ය එන්.එම්. පෙරේරා මාවත, ,

සමාජවාදී සන්ධානය 91, ආචාර්ය එන්.එම්. පෙරේරා මාවත, කොළඹ 08. Telephone + 94 011-2695328

Telephone+ 94 011-2695328

301-1 / 1, ප්රධාන පාර, අත්තිඩිය, ,

සමාජවාදී සමානතා පක්ෂය 301-1 / 1, ප්රධාන පාර, අත්තිඩිය, දෙහිවල. Telephone + 94 011-2712104 fax 074-612587

Telephone+ 94 011-2712104
Fax074-612587

156/6, මාකොළ පාර, කිරිබත්ගොඩ, ,

සිංහලයේ මහසම්මත භූමිපුත්ර පක්ෂය 156/6, මාකොළ පාර, කිරිබත්ගොඩ, කැළණිය Telephone + 94 011-2910220 Fax 011-2910220

Telephone+ 94 011-2910220
Fax011-2910220
Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website