වෘත්තීය: All Listings RSS

Filter listings...
වෛද්‍ය එස් ජයබාලන්

අංක-60-2/1, හමිපදින් පාර, , , , 00600

Consultant Paediatrician

Telephone0777315473
E-mail
සුමුදු සඳරුවන් ලියනආරච්චි

නො. 200, අලුත්කඩේ වීදිය,, ,

Attorney at Law, Notary Public, Registered Company Secretary & Sworn Translator for Sinhala & English Languages. Practicing Civil Law. Specializing Intellectual Property Law, Company Secretarial, Notarial Works, Commercial Agreements, Translat ...

Telephone+94773257991
Fax+94773257991
E-mail
දොස්තර.ටී.කුමන්න්

ශික්ෂණ රෝහල, ,

Consultant Physician and Senior Lecturer in Medicine Teaching Hospital Jaffna- Sri Lanka

Telephone0094212228149
E-mail
තිලක් ජයතිලක ඇන්ඩ් කම්පැණි

17/1, චාර්ල්ස් වේ, ,

Telephone+94 11 257 4974
Fax+94 11 256 5512
E-mail
ග්ලොබල් ජී.අයි.එස්

75/1ඒ,පාගොඩ පාර, , , , 10250

www.globalgis.lk

We are GLOBAL GIS(Geo info Strategies) sole agent of PENTAX Survey(Japan),Kolida Survey(China),Microsurvey(CANADA) in Sri Lanka. We are selling all kind of survey equipment including Total Station,Automatic Levels,Theodolite,Laser Distance Meter,GNSS RTK, ...

Telephone+94113024377
Fax+94113024377
E-mail
කල්තොට ටොපිකල් ඉන්ස්පිරේෂන්"2/1බී

දේනියාය පාර, , , , 10400

www.kalota.lk

Kalota Topical Inspirations strives to be an unique design company for our clients with an Identical theme by inspiring them innovatively and professionally in traditional and modern thinking. Kalota Topical Inspirations is an interior design and a pro ...

Telephone+94115249011, +94718149011, +94776901411
Fax+94718149011
E-mail
වෛද්‍ය සරත් ආර් සමරතුංග

No. 215, දුම්රිය පළ පාර, උඩහාමුල්ල, ,

Telephone+94 11 2833235
හරින් මදුරන්ග හපුගොඩ

1/34 ඒ රජපිල්ල, , , 20000

Civil Engineer / Architect / Contractor BEng Civil (HONS) -London

Telephone0773 24 25 29
E-mail
වෛද්‍ය තුෂාර ද සිල්වා

කොළඹ 2,

www.nawaloka.com

Nawaloka Hospitals PLC 23, Deshamanya H. K Dharmadasa Mawatha, Colombo 2, Sri Lanka.

Telephone+94 11 254 4444-7 / +94 11 230 4444-56
Fax+94 11 243 0393
E-mail
ඉන්ද්‍රානි විජේසුන්දර

18/ඒ, මුහන්දිරම් ඊ.ඩී. දාබරේ මාවත, ,

www.oasishospital.lk

OASIS Hospital (Pvt) Ltd. 18/A, Muhandiram E.D. Dabare Mawatha, Colombo 05. Tel: +94 11 5506000 / +94 11 4514770-9 E-mail: [email protected] Web: www.oasishospital.lk Park Hospitals (Pvt) Ltd No. 186, Park Road, Colombo-5, Sri Lanka. Pho ...

Telephone+94 11 5506000 / +94 11 4514770-9
E-mail
වෛද්‍ය ශවින්ද්‍රා ඩයස්

114, නොරිස් කැනල් පාර, ,

www.asirihospitals.com

The Central Hospital

Telephone+94 11 466 5500
Fax+94 11 466 5544
E-mail
මහාචාර්ය නන්දනි ද සිල්වා

18/ඒ, මුහන්දිරම් ඊ.ඩී.දාබරේ මාවත, ,

www.oasishospital.lk

OASIS Hospital (Pvt) Ltd. 18/A, Muhandiram E.D. Dabare Mawatha, Colombo 05. +94 11 5506000 / +94 11 4514770-9 [email protected] http://www.oasishospital.lk The Central Hospital 114, Norris Canal Road, Colombo 10, Sri Lanka. Tel: +94 11 466 ...

Telephone+94 11 5506000 / +94 11 4514770-9
E-mail
දේවිකා කොළඹගේ මිය

නො.186, උද්‍යාන පාර, ,

www.parkhospitals.com

Park Hospitals (Pvt) Ltd

Telephone+94 11 259 0200, 258 7715, 536 9205
Fax+94 11 537 7751
E-mail
වෛද්‍ය නාමල් සේනසිංහ(අනුබැඳුම)

කොළඹ 2,

www.nawaloka.com

Nawaloka Hospitals PLC 23, Deshamanya H. K Dharmadasa Mawatha, Colombo 2, Sri Lanka.

Category:Pain Management
Telephone+94 11 254 4444-7 / +94 11 230 4444-56
Fax+94 11 243 0393
E-mail
වෛද්‍ය නාමල් සේනසිංහ

කොළඹ 2,

www.nawaloka.com

Nawaloka Hospitals PLC 23, Deshamanya H. K Dharmadasa Mawatha, Colombo 2, Sri Lanka. Tel: +94 11 254 4444-7 / +94 11 230 4444-56 Fax: +94 11 243 0393 Email: [email protected] Website: www.nawaloka.com The Central Hospital 114, Norris Canal Road, ...

Category:Pain Management
Telephone+94 11 254 4444-7 / +94 11 230 4444-56
Fax+94 11 243 0393
E-mail
වෛද්‍ය රෝහිණි රන්වල

114, නොරිස් කැනල් පාර, ,

www.asirihospitals.com

The Central Hospital

Category:Pain Management
Telephone+94 11 466 5500
Fax+94 11 466 5544
E-mail
වෛද්‍ය(මිය) රිෆායා ජසීල්

18/ඒ, මුහන්දිරම් ඊ.ඩී.දාබරේ මාවත, ,

www.oasishospital.lk

OASIS Hospital (Pvt) Ltd. 18/A, Muhandiram E.D. Dabare Mawatha, Colombo 05. Tel: +94 11 5506000 / +94 11 4514770-9 E-mail: [email protected] Web: www.oasishospital.lk Royal Hospital (Pvt) Ltd # 62, W.A.Silva Mawatha, Wellawatta, Colombo - 06 ...

Category:Pain Management
Telephone+94 11 5506000 / +94 11 4514770-9
E-mail
වෛද්‍ය රෝහිත ජයමහ

18/ඒ, මුහන්දිරම් ඊ.ඩී.දාබරේ මාවත, ,

www.oasishospital.lk

OASIS Hospital (Pvt) Ltd. 18/A, Muhandiram E.D. Dabare Mawatha, Colombo 05. Tel: +94 11 5506000 / +94 11 4514770-9 E-mail: [email protected] Web: www.oasishospital.lk Lanka Hospitals 578, Elvitigala Mawatha, Narahenpita, Colombo 5, Sri ...

Category:Pain Management
Telephone+94 11 550 6000 / +94 11 451 4770-9
E-mail
වෛද්‍ය සෑම් ද සොයිසා (අනුබැඳුම)

114, නොරිස් කැනල් පාර, ,

www.asirihospitals.com

The Central Hospital

Category:Pain Management
Telephone+94 11 466 5500
Fax+94 11 466 5544
E-mail
වෛද්‍ය සෑම් ද සොයිසා

කොළඹ 2,

www.nawaloka.com

Nawaloka Hospitals PLC 23, Deshamanya H. K Dharmadasa Mawatha, Colombo 2, Sri Lanka. Tel: +94 11 254 4444-7 / +94 11 230 4444-56 Fax: +94 11 243 0393 Email: [email protected] Website: www.nawaloka.com The Central Hospital 114, Norris Canal Road, ...

Category:Pain Management
Telephone+94 11 254 4444-7 / +94 11 230 4444-56
Fax+94 11 243 0393
E-mail

336 x 200 Sinhala

Image

Stats

There are 29038 listings, 909 categories and 102 owners in our website