මිලින්දෝරුවෝRSS

ග්ලොබල් ජී.අයි.එස්

75/1ඒ,පාගොඩ පාර, , , , 10250

www.globalgis.lk

We are GLOBAL GIS(Geo info Strategies) sole agent of PENTAX Survey(Japan),Kolida Survey(China),Microsurvey(CANADA) in Sri Lanka. We are selling all kind of survey equipment including Total Station,Automatic Levels,Theodolite,Laser Distance Meter,GNSS RTK, ...

Telephone+94113024377
Fax+94113024377
E-mail
ත්‍යාගරාජා කේ.

144, විදානේ පටුමග, චුන්ඩිකුලි, යාපනය,

Registration No : 19770961 Name with Initials : Thiyagarajah K. District : JAFFNA Accreditation No : NIC No : 443172351 V Designation : Registered Licensed Surveyor Licence No : 140896

Telephone021-2225040
තංගරාජා ටී.

පොත්පාදි පාර, කොන්ඩවිල් නැගෙනහිර, කොන්ඩවිල්, යාපනය,

Registration No : 19760446 Name with Initials : Thangarajah T. District : JAFFNA Accreditation No : 20140048 NIC No : 431630010 V Designation : Registered Licensed Surveyor Licence No : 140208

Telephone060-2218050    077-3100938
තනරාජා පී.

55, නැඳුන්කුලම් පාර, අරියාලයි, යාපනය,

Registration No : 19700128 Name with Initials : Thanarajah P. District : JAFFNA Accreditation No : 20140014 NIC No : 373522031 V Designation : Registered Licensed Surveyor Licence No : 140560

Telephone021-2226829  021-2211229
සුබ්‍රමනියම් එස්.

424/1/1, කිල්නර් පාසල පටුමග, යාපනය,

Registration No : 19740218 Name with Initials : Subramaniam S. District : JAFFNA Accreditation No : 20140027 NIC No : 372810394 V Designation : Registered Licensed Surveyor Licence No : 140569

Telephone021-2222470
ශ්‍රීස්කන්දසිංගම් කේ.ටී.

කුමුත වාසා, කරනවැයි මධ්‍යස්ථානය, කරවෙඩ්ඩි,

Registration No : 19770816 Name with Initials : Sriskandasingam K.T. District : JAFFNA Accreditation No : 20140103 NIC No : 452671697 V Designation : Registered Licensed Surveyor Licence No : 140090

Telephone021-2262133  021-3001391  077-9810857
සිවරාසා වී.

මීසලායි නැගෙනහිර, මීසලායි,

Registration No : 19760137 Name with Initials : Sivarasa V. District : JAFFNA Accreditation No : 20080032 NIC No : 410752042 V Designation : Registered Licensed Surveyor Licence No : 140134

Telephone011-2360444    077-7031996
සිවපාතසුන්දරම් වී.

නාච්චිමාර් කෝවිල් පාර, ඉමායනන් බටහිර, උඩුප්පිඩි,

Registration No : 19760914 Name with Initials : Sivapathasunderam V. District : JAFFNA Accreditation No : 20140116 NIC No : 433650972 V Designation : Registered Licensed Surveyor Licence No : 140293

Telephone021-3210467
සිවපාලසේකරන් බී.

මාන්කයි ඉලම්, මාර්කට් පටුමග, උඩුප්පිඩි,

Registration No : 19921365 Name with Initials : Sivapalasekaran B. District : JAFFNA Accreditation No : 20140153 NIC No : 620650790 V Designation : Registered Licensed Surveyor Licence No : 140692

Telephone021-3210299  021-2055808  077-8294472
සිවනාන්දෙන් එස්.කේ.

32/4, පලාලි පාර, උරුම්පිරෙයි බටහිර, උරුම්පිරෙයි",,

Registration No : 19831143 Name with Initials : Sivananthen S.K. District : JAFFNA Accreditation No : 20140146 NIC No : 533013040 V Designation : Registered Licensed Surveyor Licence No : 140154

Telephone021-2222168  021-2230768  077-6341541
ෂම්මුගනාදන් එම්.

අධිකරණ පාර, මාලකම්, යාපනය,

Registration No : 19751908 Name with Initials : Shanmuganathan M. District : JAFFNA Accreditation No : 20130012 NIC No : 472262823 V Designation : Registered Licensed Surveyor Licence No : 140787

Telephone077-9101629
සෙල්වරාජා එම්.

18, උදයර් පටුමග, කොකුවිල් නැගෙනහිර, යාපනය,

Registration No : 19781113 Name with Initials : Selvarajah M. District : JAFFNA Accreditation No : 2008G017 NIC No : 530223841 V Designation : Registered Licensed Surveyor Licence No : 140526

Telephone072-4196660
සරවණමුත්තු එන්.

පිරුනාතවනම්"","තෙලිප්පලෙයි නැගෙනහිර, තෙලිප්පලෙයි,

Registration No : 19810562 Name with Initials : Saravanamuttu N. District : JAFFNA Accreditation No : NIC No : 411221512 V Designation : Registered Licensed Surveyor Licence No : 140079

Telephone021-3216425    077-6359187
ශාන්තිපිල්ලෙයි ඒ.

"අමුතහම්"","මාතගල්, යාපනය හරහා,

Registration No : 19670818 Name with Initials : Santhiapillai A. District : JAFFNA Accreditation No : 20060231 NIC No : 340511980 V Designation : Registered Licensed Surveyor Licence No : 140835

Telephone021-3218217  021-2211830  077-7421575
සබනායගම ටී.

සරසලෙයි උතුර, චාවාකච්චේරි,

Registration No : 19710643 Name with Initials : Sabanayagam T. District : JAFFNA Accreditation No : 20140080 NIC No : 380711745 V Designation : Registered Licensed Surveyor Licence No : 140200

Telephone021-3216269
රත්නරාජා ආර්.

473/4, රත්නම් ඇවනියු, කේ.කේ.එස්. පාර, වන්නාර්පන්නෙයි, යාපනය,

Registration No : 19770713 Name with Initials : Ratnarajah R. District : JAFFNA Accreditation No : NIC No : 430052659 V Designation : Registered Licensed Surveyor Licence No : 140959

Telephone021-2227222
රාසියා එම්.

දුම්රියපොළ පාර, කොන්ඩවිල්,

Registration No : 19710253 Name with Initials : Rasiah M. District : JAFFNA Accreditation No : NIC No : 372111461 V Designation : Registered Licensed Surveyor Licence No : 140470

Telephone021-3735359  077-4077168  077-6223690
රාමචන්ද්‍රන් එන්.

සිත්තම්බරනාද ඊලම්, ලුනුවිල් නැගෙනහිර, චූනක්කම්,

Registration No : 19850085 Name with Initials : Ramachandran N. District : JAFFNA Accreditation No : NIC No : 452652285 X Designation : Registered Licensed Surveyor Licence No : 140954

Telephone021-2241570
පුෂ්පරාජා පී.

24, චෙම්මනි පටුමග, ආරියලායි, යාපනය,

Registration No : 19760842 Name with Initials : Pushparajah P. District : JAFFNA Accreditation No : NIC No : 432182517 V Designation : Registered Licensed Surveyor Licence No : 141040

Telephone021-2221454    077-7030514
පූපලාසිංගම් කේ.

පෙරිය තොද්දම්"", කරවෙඩ්ඩි මධ්‍යස්ථානය, කරවෙඩ්ඩි,

Registration No : 19710428 Name with Initials : Poopalasingam K. District : JAFFNA Accreditation No : 20060198 NIC No : 393261293 V Designation : Registered Licensed Surveyor Licence No : 140030

Telephone021-2262011  060-2214856

336 x 200 Sinhala

Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website