මිලින්දෝරුවෝRSS

Show map
මාන්නප්පෙරුම එස්.

250ඒ, කුම්බලාඔළුව පාර,හුඹුටියාව, නිට්ටඹුව,

Registration No : 19830093 Name with Initials : Mannapperuma S. District : GAMPAHA Accreditation No : 20060150 NIC No : 440100163 V Designation : Registered Licensed Surveyor Licence No : 140908

Telephone033-2290762
ලියනගේ ආර්.ඩී.

184/1, නව නුවර පාර, වැලිවේරිය",

Registration No : 20071660 Name with Initials : Liyanage R.D. District : GAMPAHA Accreditation No : 20120006 NIC No : 741732092 V Designation : Registered Licensed Surveyor Licence No : 140882

Telephone033-2255217    033-2255210
ලියනගේ එල්.ජේ.

"184/1, නව නුවර පාර,වැලිවේරිය",

Registration No : 19690385 Name with Initials : Liyanage L.J. District : GAMPAHA Accreditation No : 20060144 NIC No : 343130350 V Designation : Registered Licensed Surveyor Licence No : 140881

Telephone033-2255217
කුමාරසිංහ එන්.

100-ඒ-8,රුවන් පෙදෙස, යක්කල පාර,ගම්පහ,

Registration No : 19891203 Name with Initials : Kumarasinghe N. District : GAMPAHA Accreditation No : 20090025 NIC No : 655111484 V Designation : Registered Licensed Surveyor Licence No : 140214

Telephone033-2221991
කුමාර ඒ.ජී.ඒ.

"47, ශ්‍රී ධර්මපාල මාවත,ගම්පහ,

Registration No : 19820683 Name with Initials : Kumara A.G.A. District : GAMPAHA Accreditation No : NIC No : 521991372 V Designation : Registered Licensed Surveyor Licence No : 140111

Telephone033-2234807
කුලතුංග කේ.ඒ.ආර්.එස්.කේ.

254,ගැස්පේ,බාඳුරාගොඩ,

Registration No : 19891208 Name with Initials : Kulatunga K.A.R.S.K. District : GAMPAHA Accreditation No : 2006G077 NIC No : 610101186 X Designation : Registered Licensed Surveyor Licence No : 140417

Telephone033-2270145
කස්තුරිරත්න කේ.ඒ.පී.

8, අධිකරණ වීදිය,ගම්පහ,

Registration No : 19700307 Name with Initials : Kasturiratna K.A.P. District : GAMPAHA Accreditation No : NIC No : 410152061 V Designation : Registered Licensed Surveyor Licence No : 140035

Telephone033-2222053
කරුණාසේකර ඊ.

76සී, ප්‍රධාන පාර,හග්ගල,ඇල්ලක්කල",

Registration No : 19810418 Name with Initials : Karunasekera E. District : GAMPAHA Accreditation No : 20060338 NIC No : 430761943 V Designation : Registered Licensed Surveyor Licence No : 140255

Telephone033-2286445
කරුණාරත්න එම්.එල්.ආර්.ටී.

"45/2ඒ,ගම්පහ පාර, යක්කල",

Registration No : 19971960 Name with Initials : Karunaratne M.L.R.T. District : GAMPAHA Accreditation No : 20140173 NIC No : 652441025 V Designation : Registered Licensed Surveyor Licence No : 140321

Telephone033-2223002    071-5142381
කරුණානායක එම්.එස්.

114,ගමගේ වත්ත,බටකන්ද, බදල්ගම,

Registration No : 19831131 Name with Initials : Karunanayake M.S. District : GAMPAHA Accreditation No : 2006G080 NIC No : 586000772 V Designation : Registered Licensed Surveyor Licence No : 140911

Telephone031-2269291    071-8188428
ජයතිලක එච්.ඩී.

110 ඒ/1,අලුත්ගම,බෝගමුව,යක්කල",

Registration No : 19891213 Name with Initials : Jayathilaka H.D. District : GAMPAHA Accreditation No : 2008G110 NIC No : 630681324 V Designation : Registered Licensed Surveyor Licence No : 140379

Telephone033-2295427
ජයසුන්දර ජේ.පී.පී.ආර්.

195/1ඒ,වීරංගුල දකුණ,යක්කල,

Registration No : 20050989 Name with Initials : Jayasundara J.P.P.R. District : GAMPAHA Accreditation No : 20080019 NIC No : 662141836 V Designation : Registered Licensed Surveyor Licence No : 140378

Telephone060-2968867  033-3968867  077-3140594
ජයසුන්දර ජේ.පී.එන්.

"3/16,පහළ වීදියවත්ත,යක්කල",

Registration No : 19880833 Name with Initials : Jayasundara J.P.N. District : GAMPAHA Accreditation No : 20080005 NIC No : 580011756 V Designation : Registered Licensed Surveyor Licence No : 141035

Telephone033-2224971    071-6846137
ජයසූරිය ආර්..

535/5,කොළඹ පාර,කුරණ,මීගමුව,

Registration No : 19850317 Name with Initials : Jayasooriya R. District : GAMPAHA Accreditation No : NIC No : 510743318 V Designation : Registered Licensed Surveyor Licence No : 140108

Telephone031-2232980    077-7782217
ජයසේකර එස්.බී.

192,ප්‍රධාන වීදිය,ගණේමුල්ල,

Registration No : 19750144 Name with Initials : Jayasekera S.B. District : GAMPAHA Accreditation No : 20140016 NIC No : 352390011 V Designation : Registered Licensed Surveyor Licence No : 140493

Telephone033-2260054
ජයසේකර.එල්.බී.

192,ප්‍රධාන වීදිය,ගණේමුල්ල,

Registration No : 20071271 Name with Initials : Jayasekera L.B. District : GAMPAHA Accreditation No : NIC No : 761472127 V Designation : Registered Licensed Surveyor Licence No : 140541

Telephone033-2260054    077-7196355
ජයපාල ඒ.එම්.

44,හල්පේ,මීරිගම",

Registration No : 19961737 Name with Initials : Jayapala A.M. District : GAMPAHA Accreditation No : 20110010 NIC No : 550422069 V Designation : Registered Licensed Surveyor Licence No : 140591

Telephone033-3331004  033-2273358
ජයලත් එස්.ඩී.ජේ.එල්.

147,මකාවිට,ජා-ඇල,

Registration No : 19891673 Name with Initials : Jayalath S.D.J.L. District : GAMPAHA Accreditation No : 2008G197 NIC No : 651370981 V Designation : Registered Licensed Surveyor Licence No : 140739

Telephone033-5675389
ජයලත් පී.එම්.එස්.

36/1,යක්කල පාර,ගම්පහ,

Registration No : 19781112 Name with Initials : Jayalath P.M.S. District : GAMPAHA Accreditation No : 20090022 NIC No : 521151889 V Designation : Registered Licensed Surveyor Licence No : 140231

Telephone033-2234685
ජයලත් එච්.එච්.කේ.සී.

35/6, වේවැල්දෙ‍ණිය පාර,නැලිගම, මීරිගම",,,"237",

Registration No : 19920741 Name with Initials : Jayalath H.H.K.C. District : GAMPAHA Accreditation No : 20060111 NIC No : 503334445 V Designation : Registered Licensed Surveyor Licence No : 140808

Telephone033-2274142
Image

Stats

There are 28560 listings, 863 categories and 102 owners in our website