මිලින්දෝරුවෝRSS

Show map
චන්ද්‍රසිරි ඩබ්.එන්.ඊ.එල්.

"140, සියඹලාපේ, කැළණිය",

Registration No : 19871717 Name with Initials : Chandrasiri W.N.E.L. District : GAMPAHA Accreditation No : 2008G398 NIC No : 630100119 X Designation : Registered Licensed Surveyor Licence No : 140465

Telephone011-2400786  011-3146851
චන්ද්‍රසිරි එස්.එම්.

රදාවන",

Registration No : 19830021 Name with Initials : Chandrasiri S.M. District : GAMPAHA Accreditation No : 20060042 NIC No : 500552522 V Designation : Registered Licensed Surveyor Licence No : 140316

Telephone033-2267195    071-8111851
චන්ද්‍රසිරි ජේ.ඒ.ඒ.

32/ආර්, ගංගා පාර,පූගොඩ",

Registration No : 19931052 Name with Initials : Chandrasiri J.A.A. District : GAMPAHA Accreditation No : 20120004 NIC No : 572761762 V Designation : Registered Licensed Surveyor Licence No : 140623

Telephone011-2404112    071-2272210
චන්ද්‍රසේකර ඒ.කේ.

06, බටගොල්ල, යක්කල,

Registration No : 19840959 Name with Initials : Chandrasekara A.K. District : GAMPAHA Accreditation No : 20090008 NIC No : 502731459 V Designation : Registered Licensed Surveyor Licence No : 140303

Telephone033-2226081
කාර්වල්හෝ ජේ.ඒ.ඩබ්.

218, ශාන්ත මේරි පාර,පල්ලියවත්ත, හැඳල, වත්තල,

Registration No : 19860259 Name with Initials : Carvalho J.A.W. District : GAMPAHA Accreditation No : 20140029 NIC No : 471652660 V Designation : Registered Licensed Surveyor Licence No : 140859

Telephone011-4946596
බණ්ඩාර ඩී.එම්.එච්.ඩී.

"17 ඒ, පොරුතොට අතුරු පාර, ඇතුකැලේ,මීගමුව",

Registration No : 19941034 Name with Initials : Bandara D.M.H.D. District : GAMPAHA Accreditation No : 2006G057 NIC No : 640270063 V Designation : Registered Licensed Surveyor Licence No : 140187

Telephone031-2277135
අතුකෝරළ ඒ.සී.එල්.ජී.

127 ඒ, යකඳවල පාර, මාතලාන, නිට්ටඹුව",

Registration No : 19990264 Name with Initials : Athukorala A.C.L.G. District : GAMPAHA Accreditation No : 20060025 NIC No : 630180295 V Designation : Registered Licensed Surveyor Licence No : 140554

Telephone033-2280342    071-8044171
සොයිසා එම්.එම්.

දෙව්මෝදර,කොස්ගොඩ,

Registration No : 19911940 Name with Initials : Zoysa M.M. District : GALLE Accreditation No : 20130018 NIC No : 535252807 V Designation : Registered Licensed Surveyor Licence No : 140860

Telephone091-2264094    071-4448506
විතාරණ ඩි.ඩී.පී.

119, ""අබේ විලා"", නාපේ, කොස්ගොඩ,

Registration No : 20010706 Name with Initials : Witharana D.D.P. District : GALLE Accreditation No : 20060299 NIC No : 593150550 V Designation : Registered Licensed Surveyor Licence No : 140720

Telephone091-2255567  011-2672712
විජේවික්‍රම එන්.සී.

වවුල්ගල, බැද්දේගම,

Registration No : 19920483 Name with Initials : Wijewickrama N.C. District : GALLE Accreditation No : NIC No : 530671720 V Designation : Registered Licensed Surveyor Licence No : 140157

Telephone091-2292682
විජයතිලක ඩබ්.ටී.එස්.

ඉහළගොඩ, අක්මීමන,

Registration No : 19880619 Name with Initials : Wijayatilaka W.T.S. District : GALLE Accreditation No : 20140075 NIC No : 523431838 V Designation : Registered Licensed Surveyor Licence No : 140252

Telephone091-3903386
විජයසිංහ ආර්.පී.

"27/1, මඩපතල 2 වන පටුමග, ගාල්ල",

Registration No : 19871324 Name with Initials : Wijayasinghe R.P. District : GALLE Accreditation No : 2008G225 NIC No : 571600226 V Designation : Registered Licensed Surveyor Licence No : 140115

Telephone091-2248376  091-4937100  077-3262182
විදානපතිරණ ආර්.

"59 ඊ 1, අඳුරත්විල, පෝද්දල ගාල්ල",

Registration No : 20041046 Name with Initials : Widanapathirana R. District : GALLE Accreditation No : 20100005 NIC No : 632610742 V Designation : Registered Licensed Surveyor Licence No : 140612

Telephone091-2293063    0718-213950
විදානගේ එස්.පී..

251/4ඒ,එස්.එච්.දහනායක එම්, රිච්මන්ඩ් හිල්, ගාල්ල,

Registration No : 19911414 Name with Initials : Widanage S.P. District : GALLE Accreditation No : 2008G128 NIC No : 652740405 V Designation : Registered Licensed Surveyor Licence No : 140291

Telephone091-2242086    077-3758068
වික්‍රමසිංහ ඩී.පී.

"පැරකුම්බා"",බෙරනගොඩ, යක්කලමුල්ල",

Registration No : 19891204 Name with Initials : Wickramasinghe D.P. District : GALLE Accreditation No : 2008G224 NIC No : 650191072 V Designation : Registered Licensed Surveyor Licence No : 140684

Telephone071-4475756
වේවැල්වල යූ.

"414, හිරිඹුර පාර,බෙලිගහ හන්දිය, ගාල්ල",,,

Registration No : 19850557 Name with Initials : Wewelwala U. District : GALLE Accreditation No : 20060375 NIC No : 501711543 V Designation : Registered Licensed Surveyor Licence No : 140222

Telephone091-2225540
වීරවර්ධන එස්.පී.

"15, ධම්මකුසල මාවත, නාම්බිමුල්ල, අම්බලන්ගොඩ",

Registration No : 19930185 Name with Initials : Weerawardena S.P. District : GALLE Accreditation No : NIC No : 520391428 V Designation : Registered Licensed Surveyor Licence No : 140733

Telephone091-2258641
වීරසූරිය ඒ.ආර්.

33/11, ඩබ්.ටී. විජේකුලසූරිය, මාගල්ල, ගාල්ල,

Registration No : 19990962 Name with Initials : Weerasuriya A.R. District : GALLE Accreditation No : 20090060 NIC No : 520070729 V Designation : Registered Licensed Surveyor Licence No : 140814

Telephone091-2224051    077-3016316
වීරසූරිය ඩී.ඩී.,

05, අශෝක මාවත, මඩවලමුල්ල, ගාල්ල,

Registration No : 19950979 Name with Initials : Weerasooriya D.D. District : GALLE Accreditation No : NIC No : 577550875 V Designation : Registered Licensed Surveyor Licence No : 140587

Telephone091-2241873
වීරසිංහ කේ.ඩී.එන්.

115 ඒ, වක්වැල්ල පාර, මාම්පිටිය, ගාල්ල,

Registration No : 19810473 Name with Initials : Weerasinghe K.D.N. District : GALLE Accreditation No : 20140051 NIC No : 442621276 V Designation : Registered Licensed Surveyor Licence No : 140385

Telephone091-2242849
Image

Stats

There are 28560 listings, 863 categories and 102 owners in our website