මිලින්දෝරුවෝRSS

පෙරේරා ආර්.ආර්.පී.එම්.එස්.

279/ඒ/1, දිප්පිටගොඩ,කැළණිය,

Registration No : 19911409 Name with Initials : Perera R.R.P.M.S. District : GAMPAHA Accreditation No : 2008G183 NIC No : 648161280 V Designation : Registered Licensed Surveyor Licence No : 140223

Telephone011-2940311    071-8271816
පෙරේරා පී.එෆ්.එස්.

362,දෙහියාගත,ජා-ඇල,

Registration No : 19940217 Name with Initials : Perera P.F.S. District : GAMPAHA Accreditation No : 20110038 NIC No : 540710198 V Designation : Registered Licensed Surveyor Licence No : 140265

Telephone077-3852842    077-7837841
පෙරේරා එල්.පී.ඒ.එස්.පී.

119 බී,කුඩහකපොළ උතුර,ජා-ඇල,

Registration No : 19890313 Name with Initials : Perera L.P.A.S.P. District : GAMPAHA Accreditation No : 20060186 NIC No : 511470838 V Designation : Registered Licensed Surveyor Licence No : 140002

Telephone011-2234450  071-2682995  077-7682995
පෙරේරා කේ.ඊ.ජී.බී.

468/සී,දඳුගම,ජා-ඇල,

Registration No : 19740490 Name with Initials : Perera K.E.J.B. District : GAMPAHA Accreditation No : NIC No : 430422480 V Designation : Registered Licensed Surveyor Licence No : 140284

Telephone011-2236687    077-7848627
පෙරේරා කේ.ඩි.එෆ්.ආර්.

15/5,කුඩ ඒදණ්ඩ පාර,වත්තල,

Survey Engineering Co.Ltd., Registration No : 19750071 Name with Initials : Perera K.D.F.R. District : GAMPAHA Accreditation No : NIC No : 320041619 V Designation : Registered Licensed Surveyor Licence No : 140442

Telephone011-2930692
පෙරේරා එච්.එම්.එස්.

381/ඒ,""රෝසිරිනි""මහනුවර පාර,කඩවත,

Registration No : 20030389 Name with Initials : Perera H.M.S. District : GAMPAHA Accreditation No : NIC No : 610420087 X Designation : Registered Licensed Surveyor Licence No : 140520

Telephone011-2925260    071-2925260
පෙරේරා ජී.එම්.කේ.

1/54,කැටගේවත්ත පාර,රාගම,

Registration No : 19900044 Name with Initials : Perera G.M.K. District : GAMPAHA Accreditation No : 20060352 NIC No : 590293652 V Designation : Registered Licensed Surveyor Licence No : 140473

Telephone011-4854635    072-2875318
පෙරේරා ඩී.ඩී.සී.ඒ.

430/2 ඒ,මීගමුව පාර,වැලිසර,රාගම,

Registration No : 19820084 Name with Initials : Perera D.D.C.A. District : GAMPAHA Accreditation No : 20060182 NIC No : 521881860 V Designation : Registered Licensed Surveyor Licence No : 140513

Telephone011-2234940
පෙරේරා ඒ.ඒ.පී.ජේ.

218,මකාවිට,ජා-ඇල,

Registration No : 19920177 Name with Initials : Perera A.A.P.J. District : GAMPAHA Accreditation No : 20090115 NIC No : 530711609 V Designation : Registered Licensed Surveyor Licence No : 140185

Telephone033-2225200
පීරීස් පී.ඩී.එන්.

814/27,කොළඹ පාර,කුරණ,මීගමුව,

Registration No : 19880648 Name with Initials : Peiris P.D.N. District : GAMPAHA Accreditation No : 20060180 NIC No : 541002995 V Designation : Registered Licensed Surveyor Licence No : 140915

Telephone031-2235782    077-3217799
පත්මසිරි එච්.ඒ.ආර්.

13,දුම්රියපොළ පාර,සීදූව,

Registration No : 20010199 Name with Initials : Pathmasiri H.A.R. District : GAMPAHA Accreditation No : 20120007 NIC No : 441851499 V Designation : Registered Licensed Surveyor Licence No : 140381

Telephone011-2252807    071-8441864
පතිරාජ එස්.පී.ආර්.

226,නිට්ටඹුව පාර,වේයන්ගොඩ,

Registration No : 19810171 Name with Initials : Pathiraja S.P.R. District : GAMPAHA Accreditation No : 20060176 NIC No : 523442708 V Designation : Registered Licensed Surveyor Licence No : 140471

Telephone033-2287464  011-7287464  077-2797673
පඬිකෝරළ එල්.ජේ.

106/8,පන්සල පාර,මීගමුව,

Registration No : 19960982 Name with Initials : Pandikorala L.J. District : GAMPAHA Accreditation No : 20090031 NIC No : 601060973 V Designation : Registered Licensed Surveyor Licence No : 140628

Telephone031-2223018    077-3500768
පද්මිණි කේ.කේ.ඒ.එස්.

ලක්මිණි"",පැදිපොල,උඩුගම්පොල",

Registration No : 19900640 Name with Initials : Padmine K.K.A.S. District : GAMPAHA Accreditation No : 20110017 NIC No : 547463056 V Designation : Registered Licensed Surveyor Licence No : 140492

Telephone033-2220059
නිල්මිණි එම්.එච්.ඒ.

244/4, ෆ්‍රැන්සිස් පටුමග,දළුගම, කැළණිය,

Registration No : 19921451 Name with Initials : Nilmini M.H.A. District : GAMPAHA Accreditation No : 2008G180 NIC No : 685323486 V Designation : Registered Licensed Surveyor Licence No : 140789

Telephone011-2914069    071-8271719
නිහාල් ඩබ්.ඒ.

152, 2 වන පටුමග, වැරැල්ලවත්ත, යක්කල,

Registration No : 19940537 Name with Initials : Nihal W.A. District : GAMPAHA Accreditation No : 20060169 NIC No : 520803394 V Designation : Registered Licensed Surveyor Licence No : 140237

Telephone033-2224674
මුදියන්සේ එස්.එම්.බී.

125,කතුරුවත්ත, මුදුන්ගොඩ,

Registration No : 19891650 Name with Initials : Mudiyanse S.M.B. District : GAMPAHA Accreditation No : 2008G101 NIC No : 660403108 V Designation : Registered Licensed Surveyor Licence No : 140543

Telephone033-5670550  033-2259300  077-7559308
මැනිකේ කේ.ජී.කේ.බී.

"61/68,ඉසුරු මාවත,ගම්පහ පාර,යක්කල",

Registration No : 19851615 Name with Initials : Menike K.G.K.B. District : GAMPAHA Accreditation No : 20080025 NIC No : 525450619 X Designation : Registered Licensed Surveyor Licence No : 140542

Telephone033-2228217
මෙන්ඩිස් ඩබ්.එස්.එස්.

ශාන්ත ක්සේවියර්ස් පාර,අක්කරපනහ,මීගමුව,

Registration No : 19910590 Name with Initials : Mendis W.S.S. District : GAMPAHA Accreditation No : 20060154 NIC No : 551012093 V Designation : Registered Licensed Surveyor Licence No : 140430

Telephone031-4874000    071-4874000
මාර්ටිනස් එච්.ඩී.ජේ.එල්.

25, ශාන්ත තෙරේසා මාවත,රිලාඋල්ල, කඳාන",

Registration No : 19891403 Name with Initials : Marrtinus H.D.J.L. District : GAMPAHA Accreditation No : NIC No : 620822981 V Designation : Registered Licensed Surveyor Licence No : 140988

Telephone060-2329790  072-3086600  071-8696481

336 x 200 Sinhala

Image

Stats

There are 29038 listings, 909 categories and 102 owners in our website