මිලින්දෝරුවෝRSS

Show map
පරමේශ්වරන් කේ.

354, පලාලි පාර, යාපනය,

Registration No : 19741613 Name with Initials : Parameshwaran K. District : JAFFNA Accreditation No : 20140160 NIC No : 480491335 V Designation : Registered Licensed Surveyor Licence No : 140775

Telephone021-2225721
පංචච්රම් කේ.

කමලා වාසම්"", තුම්පලෙයි බටහිර, පොයින්ට් පෙද්‍රෝ,

Registration No : 19850699 Name with Initials : Panchatcharam K. District : JAFFNA Accreditation No : 20090113 NIC No : 522902730 V Designation : Registered Licensed Surveyor Licence No : 140456

Telephone021-2264662
නවරත්නම් කේ.

"47, 1 වන පටුමග, බ්‍රවුන් පාර, යාපනය,

Registration No : 19800722 Name with Initials : Navaratnam K. District : JAFFNA Accreditation No : 20140088 NIC No : 441284411 V Designation : Registered Licensed Surveyor Licence No : 140676

Telephone021-2223060  077-2960285  077-1240934
නාගෙස්වරන් කේ.

19/2, බී.ඒ. තම්බි පටුමග, වන්නාර්පෝන්නෙයි, යාපනය,

Registration No : 19800794 Name with Initials : Nageswaran K. District : JAFFNA Accreditation No : 20140102 NIC No : 432812022 V Designation : Registered Licensed Surveyor Licence No : 140952

Telephone021-3734449  021-2228716
මහේන්ද්‍රන් වී.

බංගලාව පටුමග, නෙල්ලියම්පනෙයි, මාලකම්,

Registration No : 19750043 Name with Initials : Mahendran V. District : JAFFNA Accreditation No : 20140003 NIC No : 410561336 X Designation : Registered Licensed Surveyor Licence No : 140029

Telephone021-0316781  060-2216781  021-2059017
මහලිංගම් එස්.

කේ.කේ.එස්.පාර, තෙලිප්පිලෙයි",

Registration No : 19821843 Name with Initials : Mahalingam S. District : JAFFNA Accreditation No : 20140167 NIC No : 482110185 V Designation : Registered Licensed Surveyor Licence No : 140314

Telephone077-7113657
මහලිංගම් එස්.

"කුරුන්තඩි තොද්දම්, කරනවෙයි මධ්‍යස්ථානය, කරවෙඩ්ඩි - උතුරු පළාත",

Registration No : 19811801 Name with Initials : Mahalingam S. District : JAFFNA Accreditation No : 2012G046 NIC No : 510105125 V Designation : Registered Licensed Surveyor Licence No : 140510

Telephone021-2261029    077-3066774
ලෝගනාදන් ඒ.

31, කුරුනාථ ස්වාමි කෝවිලඩි, තෙල්පිපිලෙයි,

Registration No : 19760183 Name with Initials : Loganathan A. District : JAFFNA Accreditation No : NIC No : 412551079 V Designation : Registered Licensed Surveyor Licence No : 140769

Telephone021-2059229
කෙතිස්වරන් එන්.

"89, සද්දනාතර් පාර, තිරුනල්වේලි නැගෙනහිර, යාපනය",

Registration No : 19870082 Name with Initials : Ketheeswaran N. District : JAFFNA Accreditation No : 20140010 NIC No : 542811110 X Designation : Registered Licensed Surveyor Licence No : 140275

Telephone021-3218202    077-5590592
කන්දසාමි සී.

යක්කොවිලෙයි පටුමග, තුම්පලෙයි, පොයින්ට් පෙද්‍රෝ,

Registration No : 19680723 Name with Initials : Kandasamy C. District : JAFFNA Accreditation No : 20140089 NIC No : 370742596 V Designation : Registered Licensed Surveyor Licence No : 140437

Telephone077-6234465
කන්දසාමි ඒ.

කවුදලයි"","කරවෙඩ්ඩි බටහිර, කරවෙඩ්ඩි,

Registration No : 19821432 Name with Initials : Kandasamy A. District : JAFFNA Accreditation No : NIC No : 461700250 V Designation : Registered Licensed Surveyor Licence No : 140495

Telephone077-6345593    077-8171544
කනපතිපිල්ලෙයි වී.

තුලවෙඩ්ඩෙයි පටුමග, 1 වන සැතපුම් කණුව, පුලෝලි බටහිර, පොයින්ට් පෙද්‍රෝ,

Registration No : 19810292 Name with Initials : Kanapathipillai V. District : JAFFNA Accreditation No : 20060126 NIC No : 463421137 V Designation : Registered Licensed Surveyor Licence No : 140482

Telephone021-2264176    077-5504925
කනනාදන් එන්.

77, සමිතිදාල් පාර, අච්චුවේලි,

Registration No : 19801124 Name with Initials : Kananathan N. District : JAFFNA Accreditation No : 2008G234 NIC No : 540730059 V Designation : Registered Licensed Surveyor Licence No : 140463

Telephone021-3215563    077-6078793
කනගසබායි කේ.

125, බ්‍රවුන් පාර, නීරාවියඩි, යාපනය,

Registration No : 19770068 Name with Initials : Kanagasabai K. District : JAFFNA Accreditation No : 20140007 NIC No : 430830279 V Designation : Registered Licensed Surveyor Licence No : 140016

Telephone021-2223906
කනගරාසන් එස්.

පන්නගම්, චුලිපුරම්,

Registration No : 19760130 Name with Initials : Kanagarasan S. District : JAFFNA Accreditation No : NIC No : 421520771 V Designation : Registered Licensed Surveyor Licence No : 140615

Telephone021-2213557
කමලසේගරම් ඒ.

"පිරබායි මහල්"","උරුම්පිරෙයි හන්දිය, උරුම්පිරෙයි,

Registration No : 19900978 Name with Initials : Kamalasegaram A. District : JAFFNA Accreditation No : 20140126 NIC No : 500390948 V Designation : Registered Licensed Surveyor Licence No : 140286

Telephone021-2225113    021-2230813
ගෝපාලක්‍රිෂ්ණන් එස්.වී.

සේකන්ඩි"", මාතනයි, පොයින්ට් පේද්‍රෝ,

Registration No : 19710494 Name with Initials : Gopalakrishnan S.V. District : JAFFNA Accreditation No : 20090018 NIC No : 361200888 V Designation : Registered Licensed Surveyor Licence No : 140743

Telephone077-6145053
ඥානාපිරගසම් එම්.ජේ.ආර්.

24/2, ප්‍රෙස් පාර, යාපනය,

Registration No : 20000874 Name with Initials : Gnanapiragasam M.J.R. District : JAFFNA Accreditation No : 20140111 NIC No : 462721544 V Designation : Registered Licensed Surveyor Licence No : 140261

Telephone021-2229542
ඇලයතම්පි කේ.ඒ.

135, පොත්පති පාර, කොකුවිල්,

Registration No : 19810014 Name with Initials : Elayathampy K.A. District : JAFFNA Accreditation No : 20060063 NIC No : 421322171 V Designation : Registered Licensed Surveyor Licence No : 140528

Telephone011-2610769    077-7488233
ඇස්වරමූර්ති අයි.

කුරුම්පයිසෙද්දි නැගෙනහිර, තෙලිප්පලයි,

Registration No : 19801283 Name with Initials : Eeswaramoorthy I. District : JAFFNA Accreditation No : 2012G091 NIC No : 532632625 V Designation : Registered Licensed Surveyor Licence No : 140900

Telephone021-2220689    077-2781098
Image

Stats

There are 28560 listings, 863 categories and 102 owners in our website