නීතිඥවරුRSS

Prabodini Hewawasam, Mrs.

Prabodini Hewawasam, Mrs. LLB

Chathurangani Mahawaduge, Ms.

Chathurangani Mahawaduge, Ms. Tel 214 7888 Ext. 185

Telephone214 7888 Ext. 185
Himali Jayanetti, Mrs.

Himali Jayanetti, Mrs. LLB (OUSL), Diploma in Forensic Medicine Tel 214 7888 Ext. 133

Telephone214 7888 Ext. 133
නුවන් පීරිස්

ශ්‍රී ලංකාව, ,

Nuwan Peiris LLB (OUSL) Member of the Institute of Chartered Shipbrokers UK

ඉශාන් රත්නපාල

ශ්‍රී ලංකාව, ,

Ishan Ratnapala LLB (OUSL)

පද්මල් ද සිල්වා

ශ්‍රී ලංකාව, ,

Padmal de Silva Diploma in Intellectual Property

Maithri Amarasinghe, Mrs.

Maithri Amarasinghe, Mrs. LLB (OUSL), LLM (Warwick) Tel 214 7888 Ext. 192

Telephone214 7888 Ext. 192
සුරේකා අහමඩි මිය

Sureka Ahmed, Ms. LLB (London), LLM (Kings College London) Tel 214 7888 Ext. 185

Telephone214 7888 Ext. 185
Priyani Abeygunawardena, Mrs.

Priyani Abeygunawardena, Mrs. Tel 214 7888 Ext.135

Telephone214 7888 Ext.135
Nayomi Kahawita, Ms.

Nayomi Kahawita, Ms. BA (Jayawardenapura), LLM (Colombo) Tel 214 7888 Ext. 110

Telephone214 7888 Ext. 110
Damithini de Silva, Ms.

Damithini de Silva, Ms. BSc (Business Administration)

උදාර කරුණාතිලක

ශ්‍රී ලංකාව, ,

Udara Karunatilake LLB, Diploma in Forensic Medicine & Technology

ෂෙහාන් සොයිසා

ශ්‍රී ලංකාව, ,

Sehan Soyza LLB (OUSL), LLB (Colombo)

චතුර ගුණතිලක

ශ්‍රී ලංකාව, ,

Chathura Gunatilake LLM (Colombo), LLB (OUSL), AAT

අල්තාෆ් මර්සූෆ් (විදේශ)

ශ්‍රී ලංකාව, ,

Althaf Marsoof (abroad) BSc, LLM (Cambridge University)

ෂෙහාන් ද සිල්වා

ශ්‍රී ලංකාව, ,

Shehan de Silva LLB (London), LLM (London)

රුවන්ති ගුණරත්න මිය

Ruwanthi Gunaratne, Ms. LLB (London) Hons, LLM (London)

Hashini Opatha, Mrs

Hashini Opatha, Mrs. LLB (Hons)(London), LLM (London) Tel 214 7888 Ext. 247

Telephone214 7888 Ext. 247
Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website