නීතිඥවරුRSS

නයනා සේනවිරත්න මිය

Nayana Seneviratne, Ms. B.Sc (OUSL)

සුරංග විමලසේන,

ශ්‍රී ලංකාව, ,

Suranga Wimalasena B.Sc( Chem. Spl, Hons) (Colombo)

රජිත පෙරේරා

ශ්‍රී ලංකාව, ,

Rajitha Perera LLB (OUSL), LLM (Colombo)

නයෝමි වික්‍රමසේකර මිය

Nayomi Wickremasekera, Ms. LLB (OUSL), LLM in Public International Law(Colombo)

ජනක බණ්ඩාර (විදේශ)

ශ්‍රී ලංකාව, ,

Janaka Bandara (abroad) LLM (Transnational Crime Prevention, University of Wollongong, Australia), Diploma in Forensic Medicine and Science, University of Colombo, Barrister and Solicitor (Republic of Fiji)

අවන්ති පෙරේරා මිය

Avanti Perera, Ms. BA (Hons) (English) Colombo, LLM (Hon) (Cantab), D Phil (Oxon) Tel 247 2514 D.S. Soosaithas LLB (Colombo) Tel 214 7888

Telephone214 7888
ෆසිල් රසීක්

ශ්‍රී ලංකාව, ,

Fazly Razik Tel 238 1167

Telephone238 1167
වසන්ත පෙරේරා මහතා

ශ්‍රී ලංකාව, ,

Wasantha Perera LLB (Colombo), Diploma in International Studies (BCIS) Tel 214 7888 Ext. 245

Telephone214 7888 Ext. 245
ජූඩ් නානායක්කාර මහතා

ශ්‍රී ලංකාව, ,

Jude Nanayakkara LLB (Hons) Colombo Tel 214 7888

Telephone214 7888
සුහර්ෂි හේරත් ජයවීර මිය

Suharshi Herath Jayaweera, Mrs. LLB (OUSL), LLM (Colombo), Diploma in International Relations (BCIS), Diploma in Forensic Medicine (Colombo) Tel 238 1174

Telephone238 1174
සන්ජය කොඩිතුවක්කු

ශ්‍රී ලංකාව, ,

Sanjaya Kodituwakku LLB (Colombo) Tel 238 1177

Telephone238 1177
සේපාල රත්නායක - රියාස් බැරී

ශ්‍රී ලංකාව, ,

Sepala Ratnayake (Released)- Riyaz Bary Diploma in International Affairs (BCIS) Tel 247 2513

Telephone247 2513
දිස්නා වර්ණකුල මිය

Dishna Warnakula, Mrs. BSc(Business AdministrationSpl) (Sri Jayawardenapura), LLM (NUS,Singapore), Post Graduate Diploma in International Relations (BCIS) Tel 238 1179

Telephone238 1179
නවරත්න මාරසිංහ (විදේශ)

ශ්‍රී ලංකාව, ,

Navaratne Marasinghe (abroad) LLB (Colombo), LLM (Colombo) Diploma in Forensic Medicine & Science (Colombo)Diploma in Intellectual Property (Colombo),Barrister & Solicitor (Republic of Fiji) Tel 2147 888 Ext. 310

Telephone2147 888 Ext. 310
රජීව් ගුණතිලක

ශ්‍රී ලංකාව, ,

Rajiv Goonetilleke LLB (Colombo), LLM (Colombo), LLM (Wales) Tel 247 2512

Telephone247 2512
නිර්මලන් විග්නේෂ්වරන් (විදේශ)

ශ්‍රී ලංකාව, ,

Nirmalan Wigneswaran (abroad) BSC(Colombo), Diploma in Intellectual Property Law, MALD Fletcher School, Tufts University, CIMA (Passed Finalist)

සංජීව දිසානායක

ශ්‍රී ලංකාව, ,

Sanjeewa Dissanayake LLM (HKU) Tel 247 2513

Telephone247 2513
මාධව තෙන්නකෝන්

ශ්‍රී ලංකාව, ,

Madhawa Tennakoon LLM (Cum laude) (Turin) Tel 247 1901

Telephone247 1901

336 x 200 Sinhala

Image

Stats

There are 29038 listings, 909 categories and 102 owners in our website