නීතිඥවරුRSS

සරත් ජයමාන්න

Sarath Jayamanne BSC (Sri Jayawardenapura), MSC in Criminology &Criminal Justice (Oxford), Diploma in Forensic Medicine (Colombo)

Telephone+94 11 245 8288
සංජේ රාජරත්නම්

Sanjay Rajaratnam LLM (Merit) (Queen Mary, University of London),Solicitor (England & Wales)

Telephone+94 11 232 0776
දිල්රුක්ෂි ඩයස් වික්රමසිංහ

Dilrukshi Dias Wickramasinghe, Mrs. LLM (Commercial Law) (Monash), Solicitor & Barrister (England& Wales)

Telephone+94 11 238 1299
වසන්ත නවරත්න බණ්ඩාර

Wasantha Nawaratne Bandara LLB, LLM, LLM (London), Diploma in Forensic Medicine,Full Brighter(H.H)

Telephone+94 11 242 4893
ෂවීන්ද්ර ප්රනාන්දු, ජනාධිපති නීතිඥ

Shavindra Fernando, President's Counsel LLM (Public International Law) (Colombo),LLM (Commercial & Corporate Law)(Kings College, London), Chevening Fellowship 2010 of Birmingham

Telephone+94 11 243 3798
එම් එන් බී ප්රනාන්දු, ජනාධිපති නීතිඥ

M.N.B. Fernando, Mrs., President's Counsel LLM (London), LLB (Colombo)

Telephone+94 11 243 3698
දප්පුල ද ලිවේරා, ජනාධිපති නීතිඥ

Dappula de Livera, President's Counsel LLM (London)

Telephone+94 11 245 8294
අනූෂා නවරත්න

Anusha Navaratne, Ms. LLB (Colombo), LLM (London), Post Graduate Diploma in International Affairs (BCIS)

Telephone+94 11 232 3324
විජිත් මලල්ගොඩ, ජනාධිපති නීතිඥ

Vijith Malalgoda, President's Counsel LLM (Aberdeen)

Telephone+94 11 245 8296
ජයන්ත ජයසූරිය, ජනාධිපති නීතිඥ

Jayantha Jayasuriya, President's Counsel Mphil (Hong Kong)

Telephone+94 11 245 8293
කඩවතාරච්චි ඇසොෂියේටිව්ස්

වරාගොඩ පාර, ,

FIRM OVERVIEW Contact Person Name Dr. Dheeshana Kadawathaarachchi Establishment year Attorney in main Office 1 All Attorney 1 Affiliation

Telephone+94 7 142 0393
E-mail
සිරි ඒ පෙරේරා

74, පරණ පාර, ,

FIRM OVERVIEW Contact Person Name Siri A. Perera Establishment year 1965 Attorney in main Office - All Attorney - Affiliation

Telephone+9477 736 5028 /+94 77 736 5028
Fax+94 34 558 1210
E-mail

336 x 200 Sinhala

Image

Stats

There are 29038 listings, 909 categories and 102 owners in our website