නීතිඥවරුRSS

ජූඩ් නානායක්කාර මහතා

ශ්‍රී ලංකාව, ,

Jude Nanayakkara LLB (Hons) Colombo Tel 214 7888

Telephone214 7888
Anoopa de Silva, Ms .

Anoopa de Silva, Ms . Diploma in Forensic Medicine (Colombo) Tel 214 7888 Ext.191

Telephone214 7888 Ext.191
සුහර්ෂි හේරත් ජයවීර මිය

Suharshi Herath Jayaweera, Mrs. LLB (OUSL), LLM (Colombo), Diploma in International Relations (BCIS), Diploma in Forensic Medicine (Colombo) Tel 238 1174

Telephone238 1174
සන්ජය කොඩිතුවක්කු

ශ්‍රී ලංකාව, ,

Sanjaya Kodituwakku LLB (Colombo) Tel 238 1177

Telephone238 1177
සේපාල රත්නායක - රියාස් බැරී

ශ්‍රී ලංකාව, ,

Sepala Ratnayake (Released)- Riyaz Bary Diploma in International Affairs (BCIS) Tel 247 2513

Telephone247 2513
දිස්නා වර්ණකුල මිය

Dishna Warnakula, Mrs. BSc(Business AdministrationSpl) (Sri Jayawardenapura), LLM (NUS,Singapore), Post Graduate Diploma in International Relations (BCIS) Tel 238 1179

Telephone238 1179
නවරත්න මාරසිංහ (විදේශ)

ශ්‍රී ලංකාව, ,

Navaratne Marasinghe (abroad) LLB (Colombo), LLM (Colombo) Diploma in Forensic Medicine & Science (Colombo)Diploma in Intellectual Property (Colombo),Barrister & Solicitor (Republic of Fiji) Tel 2147 888 Ext. 310

Telephone2147 888 Ext. 310
රජීව් ගුණතිලක

ශ්‍රී ලංකාව, ,

Rajiv Goonetilleke LLB (Colombo), LLM (Colombo), LLM (Wales) Tel 247 2512

Telephone247 2512
නිර්මලන් විග්නේෂ්වරන් (විදේශ)

ශ්‍රී ලංකාව, ,

Nirmalan Wigneswaran (abroad) BSC(Colombo), Diploma in Intellectual Property Law, MALD Fletcher School, Tufts University, CIMA (Passed Finalist)

Shaheeda Barrie, Mrs.

Shaheeda Barrie, Mrs. LLB (LSE/LON), Barrister at- Law (Gray's Inn, Lon)BCL (Oxon), LLM (American University) Tel 238 1149

Telephone238 1149
සංජීව දිසානායක

ශ්‍රී ලංකාව, ,

Sanjeewa Dissanayake LLM (HKU) Tel 247 2513

Telephone247 2513
මාධව තෙන්නකෝන්

ශ්‍රී ලංකාව, ,

Madhawa Tennakoon LLM (Cum laude) (Turin) Tel 247 1901

Telephone247 1901
සුදර්ශන ද සිල්වා මහතා (විදේශ)

ශ්‍රී ලංකාව, ,

Sudarshana de Silva (abroad) LLB (OU), LLM (Colombo), Post Graduate Diploma in International Relations (BCIS) Tel 247 1901

Telephone247 1901
ලක්මාලි කරුණානායක මිය

Lakmali Karunanayake, Mrs. Diploma in Transitional Justice ICTJ- Cape Town Tel 238 1169

Telephone238 1169
අසාර්ඩ් නවාවි

ශ්‍රී ලංකාව, ,

Azard Navavi Tel 238 1181

Telephone238 1181
මහේන් ගොපල්ලව

ශ්‍රී ලංකාව, ,

Mahen Gopallawa LLB (Colombo), LLM (Colombo), LLM (NUS, Singapore) Tel 247 2512

Telephone247 2512
ශනිල් කුලරත්න

ශ්‍රී ලංකාව, ,

Telephone238 1179
පාලිත මැතීව් සහ සමාගම

172, හල්ස්ඩොප් පාර, ,

www.cmathew.com/palithamathew

FIRM OVERVIEW Palitha Mathew & Company is composed of a Senior Group of Lawyers who have appeared in the District Court, Commercial High Court, Court of Appeal, Supreme Court, the Labour Tribunal and Industrial Courts. We provide a full service, b ...

Telephone+94 11 3135440
Fax+94 11 2471255
E-mail
එස් තුරෙයිරාජා

LLB (Colombo), LLM (London), Diploma in Forensic Medicine (Colombo), Diploma in Business Information Technology, Diploma in Computer Appliances

කපිල වෛද්‍යරත්න, ජනාධිපති නීතිඥ

Kapila Waidyaratne, President's Counsel BA (Econ) (Colombo),MA (International Relations) (Colombo), Solicitor (England& Wales)

Telephone+94 11 243 8792
Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website