නීතිඥවරුRSS

සුරේන් ඥානරාජ්

ශ්‍රී ලංකාව, ,

Suren Gnanaraj LLB (Hons)(London), LLM (Cantab) Tel 214 7888 Ext. 188

Telephone214 7888 Ext. 188
ශමින්ද වික්‍රම මහතා (විදේශ)

ශ්‍රී ලංකාව, ,

Shaminda Wickrema (abroad) Tel 214 7888

Telephone214 7888

K. Suganthi, Ms.

0 reviews
K. Suganthi, Ms.

K. Suganthi, Ms. Tel 214 7888 Ext. 241

Telephone214 7888 Ext. 241
Ganga WakistaArachchi, Mrs.

Ganga WakistaArachchi, Mrs. LLM (Wales), Diploma in Forensic Medicine(Colombo)

දිප්ති තිලකවර්ධන මිය

Deepti Tilakawardane, Ms. LLM (Wales)

Zuhri Zain, Ms.

0 reviews
Zuhri Zain, Ms.

Zuhri Zain, Ms. LLM (Colombo)

නයනා සේනවිරත්න මිය

Nayana Seneviratne, Ms. B.Sc (OUSL)

Lakmini Girihagama, Ms. (abroad)

Lakmini Girihagama, Ms. (abroad) LLM(Colombo), BA (Hons,Political Science Special) (Colombo) Tel 214 7888 Ext. 136

Telephone214 7888 Ext. 136
සුරංග විමලසේන,

ශ්‍රී ලංකාව, ,

Suranga Wimalasena B.Sc( Chem. Spl, Hons) (Colombo)

රජිත පෙරේරා

ශ්‍රී ලංකාව, ,

Rajitha Perera LLB (OUSL), LLM (Colombo)

නයෝමි වික්‍රමසේකර මිය

Nayomi Wickremasekera, Ms. LLB (OUSL), LLM in Public International Law(Colombo)

ජනක බණ්ඩාර (විදේශ)

ශ්‍රී ලංකාව, ,

Janaka Bandara (abroad) LLM (Transnational Crime Prevention, University of Wollongong, Australia), Diploma in Forensic Medicine and Science, University of Colombo, Barrister and Solicitor (Republic of Fiji)

අවන්ති පෙරේරා මිය

Avanti Perera, Ms. BA (Hons) (English) Colombo, LLM (Hon) (Cantab), D Phil (Oxon) Tel 247 2514 D.S. Soosaithas LLB (Colombo) Tel 214 7888

Telephone214 7888
Yuresha Fernando, Ms.

Yuresha Fernando, Ms. LLM (London), BA (Colombo) Tel 247 2514

Telephone247 2514
ෆසිල් රසීක්

ශ්‍රී ලංකාව, ,

Fazly Razik Tel 238 1167

Telephone238 1167
වසන්ත පෙරේරා මහතා

ශ්‍රී ලංකාව, ,

Wasantha Perera LLB (Colombo), Diploma in International Studies (BCIS) Tel 214 7888 Ext. 245

Telephone214 7888 Ext. 245
Yuresha de Silva, Ms.

Yuresha de Silva, Ms. LLM (Groningen), Diploma in International Law and the Law of International Organizations Tel 214 7888 Ext. 346

Telephone214 7888 Ext. 346
Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website