නීතිඥවරුRSS

සුහද ගමලත්, ජනාධිපති නීතිඥ

Suhada Gamalath, President's Counsel LLM (Aberdeen)

Telephone+94 11 232 0588
බිම්බා තිලකරත්න, ජනාධිපති නීතිඥ

Bimba Tillekeratne, Mrs. President's Counsel LLB (Colombo), Post Graduate Diploma (ISS, the Hague)

Telephone+94 11 435 4754
වයි ජේ ඩබ් විජේතිලක

President's Counsel LLM (London)

Telephone+94 11 244 0239
ඉරෝමා නානායක්කාර මහත්මිය

ශ්‍රී ලංකාව, ,

Varunika Hettige, Mrs. LLB (Colombo), LLM (UK)

Telephone+94 11 238 1175
දිලීප පීරිස්

Dileepa Peeris LLB (Colombo)

Telephone+94 11 238 1172
අනුෂා ප්රනාන්දු

Anusha Fernando LLB (Hons) (Colombo), LLM(Hons)(Malta)

Telephone+94 11 247 1899
විවේකා සිරිවර්ධන මහත්මිය

Viveka Siriwardena, Mrs. LLM (WSU, Michigan), MA (Colombo)MPA (Sri J.), B.Sc (Hons)(Colombo)

Telephone+94 11 247 1899
චේතිය ගුණසේකර

Chethiya Goonesekere LLM (Wales), Diploma in Forensic Medicine & Science (Colombo)

Telephone+94 11 243 3319
නෙරින් පුල්ලේ

Nerin Pulle LLB (SL), LLM (Hong Kong)

Telephone+94 11 243 3319
ශානක විජේසිංහ (වැඩ බලන නියෝජ්ය සොලිසිටර් ජනරාල්)

Shanaka Wijesinghe (Actg. DSG) LLM (London), Post Graduate Diploma in International Trade Law (Colombo)

Telephone+94 11 247 1905
විකුම් ද ආබෲ

Vikum de Abrew LLM (Colombo), LLM (Malta)

Telephone+94 11 245 8291
හරිප්රිය ජයසුන්දර මහත්මිය

Haripriya Jayasundara, Mrs. LLM (London)

Telephone+94 11 247 1902
මිලින්ද ගුණතිලක

Milinda Gunetilleke LLB (Aust. N U), LLB (Colombo), LLM (Colombo)

Telephone+94 11 238 1176
සෝභිත රාජකරුණා

Sobhitha Rajakaruna LLM (Colombo)

Telephone+94 11 243 3092
සුමති ධර්මවර්ධන

Sumathi Dharmawardena LLM (Singapore)

Telephone+94 11 232 3599
Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website