රැකියා අවස්ථා: All Listings RSS

Filter listings...
එයාර් කින්ස් පුද්ගලික සමාගම

532/1 කොල්ලුපිටිය පාර, ,

(Labour Licence No :1791) Licencee:Mr. MOHAMED SHERIFF KAMAL ABDUL NAZAR Address: NO.532/1 KOLLUPITIYA ROAD COLOMBO 03 Telephone :112375750,51,52, Fax: 112375596 Email :[email protected]

Telephone112375750,51,52
Fax112375596
E-mail
එශියන් ට්‍රැවල්ස්

307/1 ජයන්ති විරසේකර මාවත, ,

(Labour Licence No :2786) Licencee:Mr ATHAM LEBBE IMAMUDEEN Address: NO.307/1 JAYANTHA WEERASEKARA MAWATHA COLOMBO 10 Telephone :0115240259,0115689923 Fax: 0115689923 Email :[email protected]

Telephone0115240259,0115689923
Fax0115689923
E-mail
අහලාන් ට්‍රැවල්ස් ඇන්ඩි ටුවර්ස්

71 ආනන්ද රාජපක්ෂ මාවත, ,

(Labour Licence No :0691) Licencee:Mr. NAGOOR MEERAN MUZAMMIL Address: NO.71 ANANADA RAJAKARUNA MAWATHA COLOMBO 10 Telephone :113091338, 112691676, 0777679141 Fax: 11269156 Email :[email protected]

Telephone113091338, 112691676, 0777679141
Fax11269156
E-mail
ඒ එචි බි ට්‍රැවල්ස් රිසලුෂන් එජන්සි

395 1/1 ග්‍රැන්ඩිපාස් පාර, ,

(Labour Licence No :2599) Licencee:Mr MOHAMED AZEEZ MOHAMED ABDULLA Address: NO. 395 1/1 GRANDPASS ROAD COLOMBO 14 Telephone :112439929,0772489919 Fax: 112439929 Email :[email protected]

Telephone112439929,0772489919
Fax112439929
E-mail
අෆ්රා ටුවර්ස් ඇන්ඩි ට්‍රැවල්ස් පුද්ගලික සමාගම

.49, ශ්‍රි සරනංකර මාවත, ,

(Labour Licence No :1386) Licencee:Mr. MOHAMED SULTHAN ALI ASHROFF Address: NO.49, SRI SANGARAJA MAWATHA COLOMBO 10 Telephone :011-2334395,011-2382526/7,0777-312651,0777662250 Fax: 011-2382528 Email :[email protected]

Telephone011-2334395,011-2382526/7,0777-312651,0777662250
Fax011-2382528
E-mail
අෆ්රා මෙන් පවර්

309, ප්‍රධාන පාර, ,

(Labour Licence No :2746) Licencee:Mr MOHAMED HANIFFA MOHAMED NAWAS Address: NO.309, MAIN STREET, KATTANKUDY Telephone :0652247889,,0773419611,0777626863 Fax: 0652248366 Email :[email protected]

Telephone0652247889,,0773419611,0777626863
Fax0652248366
E-mail
අෆ්ලා ට්‍රැවල්ස් ඇන්ඩි ටුවර්ස්

,

(Labour Licence No :2558) Licencee:Mr ABDUL GAFOOR MOHAMED FARHAN Address: MPCS ROAD MAVADICHENAI VALACHCHENAI Telephone :0652257359,0777967781 Fax: 0652257887 Email :[email protected]

Telephone0652257359,0777967781
Fax0652257887
E-mail
අඩිහාරි ෆෝරින් එම්ප්‍රෝයිමන්ට් එජන්සි

225/1 දෙහිවල පාර, ,

(Labour Licence No :1493) Licencee:Mr. KALUWALGODA WALAWWE NISHANTHA SENANAYAKE Address: NO.225/1 DEHIWALA ROAD BORALESGAMUWA Telephone :0777714314,112545959 Fax: 115516334 Email :[email protected]

Telephone0777714314,112545959
Fax115516334
E-mail
අඩිෂා ෆෝරින් එම්පෝයිමන්ට් එජන්සිය

116 /1 /1 රත්නපුර පාර, ,

(Labour Licence No :2506) Licencee:Mr NIMAL DEVAMUNI Address: NO. 116 /1 /1 RATHNAPURA ROAD AVISSAWELLA Telephone :0362231430,0729791227 Fax: 0362231430 Email :[email protected]

Telephone0362231430,0729791227
Fax0362231430
E-mail

අකුරා

0 reviews
අකුරා

53, ඹරාබි මාවත, පළමු කොටස, ,

(Labour Licence No :0613) Licencee:Mr MUTHUTHANTRIGE PRIYALAL FERNANDO Address: NO.53,ORABI PASHA MAWATHA 1ST DIVISION COLOMBO 10 Telephone :115875567,115875568/69,0773124416,0773124433 Fax: 112441339 Email :[email protected]

Telephone115875567,115875568/69,0773124416,0773124433
Fax112441339
E-mail
අැකි ජාත්‍යන්තර රික්වෙයාමන්ට් කවුස්සුලේ්ෂන්ස් පුද්ගලික සමාගම

02,ලක්සිරි ගාඩින්ස් , බොරැල්ල, ,

(Labour Licence No :1286) Licencee:Mr. INDRAJITH JOSEPH ISHAM YUSUF Address: NO.02, LAKXMI GARDENS BORELLA COLOMBO 08 Telephone :112677121,112681232,112684145,0772121222 Fax: 112684947 Email :[email protected]

Telephone112677121,112681232,112684145,0772121222
Fax112684947
E-mail
අබු හමාඩ් එජන්සිස්

,

(Labour Licence No :2223) Licencee:Mr. MOHAMED HANIFFA ALI FAIZER Address: NO. 10/1 ARTHURS PLACE COLOMBO 04 Telephone :0112589633,0115739376,0777300849 Fax: 0115739376 Email :[email protected]

Telephone0112589633,0115739376,0777300849
Fax0115739376
E-mail
අබු  අස්මා ට්‍රැවල්ස් ඇන්ඩි ටුවර්ස්

253/1 3 හලාවත පාර, පෙරියමුල්ල, ,

(Labour Licence No :2770) Licencee:Mr MOHAMED ZAROOK MOHAMED RAMEES Address: NO.253/1 3 CHILAW ROAD,PERIYAMULLA NEGAMBO Telephone :0314936901,0772370016,0778254531 Fax: 0314936901 Email :[email protected]

Telephone0314936901,0772370016,0778254531
Fax0314936901
E-mail
අබිරාර්  මැනේජ්මන්ට් සර්විසස් පුද්ගලික සමාගම

,

(Labour Licence No :2854) Licencee:Mr S.A. MUSTHAKEER ALI Address: NO.262 K, MAIN STREET SAINTHAMARUTHU Telephone :0672225464,0772294356,0672223748 Fax: 0672223748 Email :[email protected]

Telephone0672225464,0772294356,0672223748
Fax0672223748
E-mail
අබ්රාර් එන්ටප්‍රයිසස්

581/1-2/1,ගාලු පාර, වැල්ලවත්ත, ,

(Labour Licence No :1635) Licencee:Mr. ABDUL CAREEM JINNAH Address: NO.581/1-2/1,GALLE ROAD WELLAWATTA COLOMBO 06 Telephone :011-2362618,0777-588096 Fax: 011-2362661 Email :[email protected]

Telephone011-2362618,0777-588096
Fax011-2362661
E-mail
අබ්රාජ් පුද්ගලික සමාගම

8 1/1, බම්බලපිටිය, ,

(Labour Licence No :0078) Licencee:Mr. SINNATHURAI THURAIRAJAH Address: NO.8 1/1,ARTHURS PLACE BAMBALAPITIYA COLOMBO 04 Telephone :112506441,42,43, 0777354750 Fax: 112506443 Email :[email protected]

Telephone112506441,42,43, 0777354750
Fax112506443
E-mail
අබිරාඩි ජෙනරල් සර්විසස්

399 1/1,පළමු මහල ගාලු පාර, බම්බලපිටිය, ,

(Labour Licence No :1636) Licencee:Mrs. ALLEN MANUEL Address: NO: 399 1/1,1ST FLOOR GALLE ROAD, BAMBALAPITIYA COLOMBO 04 Telephone :011-2591496,0777519521 Fax: 011-2591496 Email :[email protected]

Telephone011-2591496,0777519521
Fax011-2591496
E-mail
අබ්බා මෙන්පවර් සර්විසස් පුද්ගලික සමාගම

36, 1වැනි මහල, සංඝරාජ මාවත, ,

(Labour Licence No :1208) Licencee:Mr. HETTIARACHCHILAGE INDRATISSA SISIRA KUMARA Address: N0.36, 1ST FLOOR SANGARAJA MAWATHA COLOMBO 10 Telephone :0117630760,0777412159,0717773333,0114712543 Fax: 114712543 Email :[email protected]

Telephone0117630760,0777412159,0717773333,0114712543
Fax114712543
E-mail
අබ්දුල්ලාහ ට්‍රැවල්ස්

71 එෆ්, පහළ මහල & පලමු මහල , නුවරඑළිය පාර, ,

(Labour Licence No :1892) Licencee:Mrs MOHAMED SHARIFF SITHY MADIYA Address: NO. 71 F,GROUND FLOOR & 1 ST FLOOR , NUWARAELIYA ROAD, GAMPOLA Telephone :081-2353125,081-7429126,077-3437011,0773774425 Fax: 0817429125 Email :[email protected] ...

Telephone:081-2353125,081-7429126,077-3437011,0773774425
Fax0817429125
E-mail
අබ්දුල්ලා මෙන්පවර්

22 1/1 , ඩයස් පෙදෙස,ගුණසිංහපුර, ,

(Labour Licence No :2827) Licencee:Mr MOHAMED RASHEED MOHAMED HARIS Address: NO.22 1/1 , DIAS PLACE, GUNASINGHAPURA COLOMBO 12 Telephone :0112337888,0112337336,0779418838 Fax: 0112337336 Email :[email protected]

Telephone0112337888,0112337336,0779418838
Fax0112337336
E-mail
Image

Stats

There are 28761 listings, 886 categories and 103 owners in our website