රැකියා අවස්ථා: All Listings RSS

Filter listings...
Show map
අෆ්රා මෙන් පවර්

309, ප්‍රධාන පාර, ,

(Labour Licence No :2746) Licencee:Mr MOHAMED HANIFFA MOHAMED NAWAS Address: NO.309, MAIN STREET, KATTANKUDY Telephone :0652247889,,0773419611,0777626863 Fax: 0652248366 Email :[email protected]

Telephone0652247889,,0773419611,0777626863
Fax0652248366
E-mail
අෆ්ලා ට්‍රැවල්ස් ඇන්ඩි ටුවර්ස්

,

(Labour Licence No :2558) Licencee:Mr ABDUL GAFOOR MOHAMED FARHAN Address: MPCS ROAD MAVADICHENAI VALACHCHENAI Telephone :0652257359,0777967781 Fax: 0652257887 Email :[email protected]

Telephone0652257359,0777967781
Fax0652257887
E-mail
අැකි ජාත්‍යන්තර රික්වෙයාමන්ට් කවුස්සුලේ්ෂන්ස් පුද්ගලික සමාගම

02,ලක්සිරි ගාඩින්ස් , බොරැල්ල, ,

(Labour Licence No :1286) Licencee:Mr. INDRAJITH JOSEPH ISHAM YUSUF Address: NO.02, LAKXMI GARDENS BORELLA COLOMBO 08 Telephone :112677121,112681232,112684145,0772121222 Fax: 112684947 Email :[email protected]

Telephone112677121,112681232,112684145,0772121222
Fax112684947
E-mail
ඇටිකන් ස්පෙන්ස් රිසොසස් පුද්ගලික සමාගම

315 වොක්ෂල් ස්ට්‍රිට්, ,

(Labour Licence No :2257) Licencee:Mr GEMUNU PRASANNA JAYASUNDARA GOONEWARDENA Address: NO. 315 VAUXHALL STREET COLOMBO 02 Telephone :11-2308308,2300130 Fax: 112300130 Email :[email protected]

Telephone11-2308308,2300130
Fax112300130
E-mail
ඇල්ෆියා ශ්‍රී ලංකා

69, මාලිගාවත්ත පාර, ,

www.alfea.org

Our Vision Ensure and enforce best ethical practices for Foreign Employment Trade by strict disciplinary control of all stake holders and work consistently towards development of more foreign employment opportunities for Sri Lankans around the globe whil ...

Telephone+94-112-336661 / 62-64
Fax+94-112-336665
E-mail
ඊසි ජොබ්ස් ඩොට් එල් කේ වෙබ් අඩවිය

www.easyjobs.lk

Skype - manachilloutnewone

Telephone+9471 133 7645 / +9471 625 3339
E-mail
එයාර් කින්ස් පුද්ගලික සමාගම

532/1 කොල්ලුපිටිය පාර, ,

(Labour Licence No :1791) Licencee:Mr. MOHAMED SHERIFF KAMAL ABDUL NAZAR Address: NO.532/1 KOLLUPITIYA ROAD COLOMBO 03 Telephone :112375750,51,52, Fax: 112375596 Email :[email protected]

Telephone112375750,51,52
Fax112375596
E-mail
එයාර් ට්‍රස්ටි

945 945 1/1,මරදාන පාර, ,

(Labour Licence No :2490) Licencee:Mrs MOHAMED LEBBE RIZMINA BEGUM Address: NO. 945 945 1/1,MARADANA ROAD COLOMBO 08 Telephone :112676777,0777245438 Fax: 112676777 Email :[email protected]

Telephone112676777,0777245438
Fax112676777
E-mail
එයාර් ශ්‍රී ලංකන් එන්ටප්‍රයිසස්

96 කොළඔ පාර, ,

(Labour Licence No :2171) Licencee:Ms WATUWALA MADAGEDARA SADNA RUKMAL GUNASOMA Address: NO.96 COLOMBO ROAD PERADENIYA Telephone :0812389743,0812387870,0777589058 Fax: 0812389743 Email :[email protected]

Telephone0812389743,0812387870,0777589058
Fax812389743
E-mail
එයාර් සෙනෙර ග්‍රෝබල් ට්‍රැවල් පුද්ගලික සමාගම

108 1/1,එස් මහින්ද හිමි මාවත, මරදාන, ,

(Labour Licence No :2048) Licencee:Mr. MOHAMED ZAWAHIR MOHAMED DILSHAD Address: NO.108 1/1,S.MAHINDAHIMI MAWATHA MARADANA COLOMBO 10 Telephone :112669222,0726310129 Fax: 112669220 Email :[email protected]

Telephone112669222,0726310129
Fax112669220
E-mail
එවර්ජොබ්

ශ්‍රී ලංකාව, ,

www.everjobs.lk

Browse through thousands of jobs in Sri Lanka on EverJobs Looking for a job in Sri Lanka? With thousands of offers, EverJobs will help you find the perfect match. We are a successful employment portal, connecting job seekers in Sri Lanka and dozens of ...

එශියන් ට්‍රැවල්ස්

307/1 ජයන්ති විරසේකර මාවත, ,

(Labour Licence No :2786) Licencee:Mr ATHAM LEBBE IMAMUDEEN Address: NO.307/1 JAYANTHA WEERASEKARA MAWATHA COLOMBO 10 Telephone :0115240259,0115689923 Fax: 0115689923 Email :[email protected]

Telephone0115240259,0115689923
Fax0115689923
E-mail
එස්ඕඑස් රිකෘට්මන්ට්ස් කල්සන්ටන්ස්

කාමර පෙළ 101, අල් ෆර්ඩස් කුළුණ,සලාමි වීදිය, ,

www.sosrecruitment.net

Telephone+971 26508200
Fax+971 26508208
E-mail
ඒ - ඉසෙඩි ට්‍රැවල්ස් ඇන්ඩි ටුවර්ස්

75 1/2, එස් මහින්ද මාවත , මරදාන, ,

(Labour Licence No :1647) Licencee:Mr. CAREEM MOHAMED ABDUL GAFOOR Address: NO.75 1/2, S MAHINDA MAWATHA MARADANA COLOMBO 10 Telephone :0112436875,0776569239 Fax: 0112436875 Email :[email protected]

Telephone0112436875,0776569239
Fax0112436875
E-mail
ඒ ආර් එම් ට්‍රැවල්ස්

114/ඒ/2 වෙළද පොළ පෙදෙස, ,

(Labour Licence No :2158) Licencee:Mr. ABDUL RASHEEDU MOHAMED THARIK Address: NO.114/A/2 MARKET PLACE ANURADHAPURAYA Telephone :0252237888,9,4,7,5,0773041689,0716171012 Fax: 0252237933 Email :[email protected]

Telephone0252237888,9,4,7,5,0773041689,0716171012
Fax0252237933
E-mail
ඒ ආර් එම් මෙන්පවර් සර්විසස්

35/1 කුරුනැගල පාර, ,

(Labour Licence No :2313) Licencee:Mr ABDUL RAZZAK MOHAMED AROOS Address: NO 35/1 KURUNEGALA ROAD NIKAWARATIYA Telephone :0377210600,0374991666,0772288792 Fax: 0372260969 Email :[email protected]

Telephone0377210600,0374991666,0772288792
Fax0372260969
E-mail
ඒ ආර් ඒ ඹවර්සිස් කම්පැනි

65 4/1 රෝහල් පාර, ,

(Labour Licence No :1592) Licencee:Mrs. DEERASINGHE ARACHCHIGE ASHA KUSUM KUMARI Address: NO.65 4/1 HOSPITAL STREET COLOMBO 01 Telephone :112454023,0775233754 Fax: 112454023 Email :[email protected]

Telephone112454023,0775233754
Fax112454023
E-mail
ඒ ආර් මෙන්පවර් එජන්සි

65/1/2 හයිලෙවල් පාර, ,

(Labour Licence No :2553) Licencee:Mr GALAPPATHTHI MESTHRIGE ANIL SHANTHA Address: 65/1/2 HIGHLEVEL ROAD MAHARAGAMA Telephone :0724315084,0112746554 Fax: 0112746554 Email :[email protected]

Telephone0724315084,0112746554
Fax0112746554
E-mail
ඒ ආර් ෆෝරින් මෙන්පවර් සර්විසස් පුද්ගලික සමාගම

60 1වැනි විදිය, මාළිගාකන්ද පාර, ,

(Labour Licence No :2041) Licencee:Mr. JOSEPH LURTHURAJ SEBASTIAN Address: NO. 60 1ST MALIGAKANDA LANE COLOMBO 10 Telephone :112684478 Fax: 114627115 Email :[email protected]

Telephone112684478
Fax114627115
E-mail
ඒ ඇන්ඩි බී ට්‍රැවල්ස්

43/1,මාලිගාකන්ද පාර, මරදාන, ,

(Labour Licence No :1712) Licencee:Mr. MOHAMED RASHEED MOHAMED BASHEER Address: NO.43/1,MALIGAKANDA ROAD MARADANA COLOMBO 10 Telephone :112673020,2673022,2679641,777367046 Fax: 112673022 Email :[email protected]

Telephone112673020,2673022,2679641,777367046
Fax112673022
E-mail

Stats

There are 28560 listings, 863 categories and 102 owners in our website