සත්ව සායනRSS

කුරුණෑගල සත්ව රෝහල

114, බෞද්ධාලෝක මාවත,, ,

l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftvhkurunegala.lk%2F%3Ff

Telephone0372 223 435
E-mail
VetCare සත්ව රෝහල - කුරුණෑගල

අංක 70, බෞද්ධාලෝක පාර,, ,

www.facebook.com

Telephone070 667 0000
කුරුණෑගල පශු වෛද්‍ය රෝහල (TVH)

අංක 114 බෞද්ධාලෝක මාවත,, ,

Telephone+94 372 223 435
රජයේ පශු වෛද්‍ය සායනය - පිළිමතලාව

7H93+9VF,, ,

රජයේ පශු වෛද්‍ය සායනය පශු වෛද්‍යවරුන් සහ සත්ව රෝහල්, සත්ව සහ සුරතල් ගබඩා ක්‍රියාකාරකම් වල වැඩ කරයි. ඔබට 0812 575 279 අංකයෙන් සමාගම සම්බන්ධ කර ගත හැකිය.

Telephone0812 575 279
සුරතල් හා පශු වෛද්‍ය සායනය - කඩුගන්නාව

213 කොළඹ - නුවර පාර,, ,

සුරතල් හා පශු වෛද්‍ය සායනය කඩුගන්නාවේ පිහිටා ඇත. Pet and Vet Animal Clinic පශු වෛද්‍යවරුන් සහ සත්ව රෝහල් ක්‍රියාකාරකම් වල වැඩ කරයි. ඔබට 077 367 1130 අංකයෙන් සමාගම සම්බන්ධ කර ගත හැකිය.

Telephone077 367 1130
MyPet සත්ව සායනය - කටුගස්තොට

A10, කටුගස්තොට,

MyPet සත්ව සායනය කටුගස්තොට පිහිටා ඇත. MyPet Animal Clinic පශු වෛද්‍යවරුන් සහ සත්ව රෝහල්, සත්ව සහ සුරතල් ගබඩා ක්‍රියාකාරකම් වල වැඩ කරයි. ඔබට 071 177 7591 අංකයෙන් සමාගම සම්බන්ධ කර ගත හැකිය.

Telephone071 177 7591
Universal Vet Care සත්ව සායනය සහ සැත්කම්

අංක:63/1, බටුගොඩ උතුර,, ,

www.cybo.com/r/biz/web?urlbname=universal-vet-care-animal-cl

Universal Vet Care Animal Clinic & Surgery බටුගොඩ පිහිටා ඇත. Universal Vet Care Animal Clinic & Surgery පශු වෛද්‍යවරුන් සහ සත්ව රෝහල්, සත්ව සහ සුරතල් ගබඩා ක්‍රියාකාරකම් වල වැඩ කරයි. ඔබට 077 132 2411 අංකයෙන් සමාගම සම්බන්ධ කර ගත හැකිය. ඔබට www.universalvetc ...

Telephone077 132 2411
E-mail
සුරතල් සත්ව සායනය කෙන්ගල්ල

කෙන්ගල්ල,

සුරතල් සත්ව සායනය කෙන්ගල්ලේ පිහිටා ඇත. Petmed Animal Clinic පශු වෛද්‍යවරුන් සහ සත්ව රෝහල්, සත්ව සහ සුරතල් ගබඩා ක්‍රියාකාරකම් වල වැඩ කරයි. ඔබට 071 542 4021 අංකයෙන් සමාගම සම්බන්ධ කර ගත හැකිය.

Telephone071 542 4021
සත්ව සායනය - ගොඩගම

ගොඩගම,

සත්ව සායනය මහගම එගොඩගම පිහිටා ඇත. Animal Clinic පශු වෛද්‍යවරුන් සහ සත්ව රෝහල්, සත්ව සහ සුරතල් ගබඩා ක්‍රියාකාරකම් වල වැඩ කරයි. ඔබට 077 556 3277 අංකයෙන් සමාගම සම්බන්ධ කර ගත හැකිය.

Telephone077 556 3277
Royalpets සත්ව සායනය

169/1 බුවැලිකඩ - ලේවැල්ල පාර,, ,

Telephone076 887 3874
E-mail
පශු වෛද්ය රෝහල

මහනුවර,

පශු වෛද්‍ය රෝහල මහනුවර පිහිටා ඇත. පශු වෛද්‍ය රෝහල, පශු වෛද්‍යවරුන් සහ සත්ව රෝහල්, සත්ව සහ සුරතල් ගබඩා ක්‍රියාකාරකම් වල වැඩ කරයි. ඔබට 0812 388 056 අංකයෙන් සමාගම සම්බන්ධ කර ගත හැකිය.

Telephone0812 388 056
සුරතල් සත්කාර සත්ව රෝහල

හේවාහැට පාර,, ,

Pet Care Animal Hospital පශු වෛද්‍යවරුන් සහ සත්ව රෝහල් ක්‍රියාකාරකම් වල වැඩ කරයි. ඔබට 077 495 2194 අංකයෙන් සමාගම සම්බන්ධ කර ගත හැකිය.

Telephone077 495 2194
පශු වෛද්‍ය ශික්ෂණ රෝහල, පශු වෛද්‍ය පීඨය

B364, මහනුවර,,

www.cybo.com

පශු වෛද්‍ය ශික්ෂණ රෝහල, පශු වෛද්‍ය පීඨය, මහනුවර පිහිටා ඇත. පශු වෛද්‍ය ශික්ෂණ රෝහල, පශු වෛද්‍ය පීඨය, සෞඛ්‍ය සහ වෛද්‍ය, රෝහල්, අධ්‍යාපනය, පශු වෛද්‍යවරුන් සහ සත්ව රෝහල්, උසස් අධ්‍යාපන (විද්‍යාල සහ විශ්ව විද්‍යාල) ක්‍රියාකාරකම්වල කටයුතු කරයි. ඔබට 0812 388 664 ...

Telephone0812 388 664
බෙස්ට් කෙයා වෙට්සෝන්

අංක 25, ගෝර්ජ් ඊ ද සිල්වා මාවත, ,

l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.vetzone.lk%2F%3Ffbcl

Telephone077 178 4784
ගුවන් හමුදා රෝහල කොළඹ (ගුවන්පුර)

ගුවන් හමුදා මහල් නිවාස, d/2/34 සරණපාල හිමි මාවත,, ,

www.airforce.lk

Telephone+94 112 441 044
Pet n Doc වත්තල (සත්ව රෝහල)

218/8, මීගමුව පාර,, ,

l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fpetndoc.com%2F%3Ffbclid%

011 294 6777 or (WhatsApp) 077 199 9599

Telephone077 199 9599
ස්කයිපෙට් සත්ව රෝහල

ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව ගුවන්පුර, , ,

skypet.lk

Telephone+94112441044, 0112495800
Image

Stats

There are 35087 listings, 1279 categories and 92 owners in our website