සත්ව සායනRSS

නොර්ත් ඇනිමල් ක්ලිනික්

KKS පාර කොන්ඩාවිල්, ,

Telephone0773337146
E-mail
දිස්ත්රික් පශු වෛද්ය විමර්ශන මධ්යස්ථාන

නගරය, යාපනය,

www.daph.gov.lk/web/index.php

Telephone077 0222303 021 2227446
E-mail
බ්ලු පෙට් යාපනය

788 යාපනය-කන්කසන්තුරේ පාර,, ,

www.bluecross.com

Blue Pet යාපනයේ පිහිටා ඇත. Blue Pet සත්ව සහ සුරතල් ගබඩා, පශු වෛද්‍යවරුන් සහ සත්ව රෝහල් ක්‍රියාකාරකම් වල වැඩ කරයි. ඔබට 077 464 8741 අංකයෙන් සමාගම සම්බන්ධ කර ගත හැකිය. www.bluecross.com හිදී Blue Pet පිළිබඳ වැඩි විස්තර ඔබට සොයාගත හැකිය. ඔබට bluecrosstis@gma ...

Telephone077 464 8741
E-mail
සුනඛ රැකවරණ සායනය | ඩී.සී.සී

මිහිරිපන්න මීගහවත්ත පාර,, ,

www.dogcare-clinic.com

Telephone(+94) 770 609 288 / (+94) 770 479 036
E-mail
ගාල්ල Vet Care සත්ව සායනය & සැත්කම්

65 A, කෑගල් කන්ද පන්සල් පටුමග, මඩවලමුල්ල පාර,, ,

Telephone077 906 1184
බව්වෝ - ගාල්ල

අංක 80 D, කිතුලම්පිටිය පාර, ,

bawwo.lk

Telephone076 992 8899
E-mail
පෙට් කෙයාර් කලෙගානා - ගාල්ල

කිතුලම්පිටිය පාර, 80000, ,

Telephone+94 71 834 8041
E-mail
පශු වෛද්‍ය සායනය-කලේගාන ගාල්ල

කිතුලම්පිටිය පාර, 80000, ,

Telephone+94 71 834 8041
Dr. Pet රෝහල

644/2D, බණ්ඩාරවත්ත,, ,

Telephone077 772 1460
E-mail
Dr.Doratiyawa සත්ව සායනය

208, Avalon Estate, Thorayaya, Kurunegala, ,

dr-doratiyawa-animal-clinic.business.site

Telephone077 313 2089
E-mail
පශු වෛද්‍ය රෝහල (සුරතල් සතුන් V Care) - කුරුණෑගල

අංක 114 බෞද්ධාලෝක මාවත,, ,

www.cybo.com

පශු වෛද්‍ය රෝහල (Pets V Care) කුරුණෑගල පිහිටා ඇත. The Veterinary Hospital(Pets V Care) පශු වෛද්‍යවරුන් සහ සත්ව රෝහල්, රෝහල්, සතුන් සහ සුරතල් ගබඩා ක්‍රියාකාරකම් වල කටයුතු කරයි. ඔබට 0372 223 435 අංකයෙන් සමාගම සම්බන්ධ කර ගත හැකිය. tvhkurunegala.lk හිදී ඔබට T ...

Telephone0372 223 435
E-mail
Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website