සත්ව සායනRSS

සත්ව සායනය සහ සැත්කම් - පස්යාල

නුවර පාර, ,

Dr K.H.D Chandani (B.V.Sc/M.V.Sc) Sri Lanka Veterinary Surgeon Animal Clinic and Surgery - Pasyala, Kandy Road, Pasyala, 11890

Telephone+94772-820431
E-mail
පශු වෛද්‍ය රෝහල - වැලිසර

රාගම, , , , 11010

Dr (Mrs) P. කටුගම්පල (B.V.Sc) Sri Lanka පශු ශල්ය වෛද්යවරයා

Telephone011 - 2958128
පශු වෛද්‍ය උපකරණ සහ සැපයුම් බත්තරමුල්ල

අංක 123/4, පන්නිපිටිය පාර, , ,

Telephone077-0833758,077-0853870
Fax011-2076070
E-mail
PetsVcare සත්ව රෝහල

506/7 ඇල්විටිගල මාවත, , , , 00500

petsvcare.lk

Telephone+94 112 303 554
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර සත්ත්ව රෝහල

34, පාර්ලිමේන්තු පාර, ඇතුල් කෝට්ටේ, කෝට්ටේ, , , , 10120

phonebook.lk/sri-jayawardenapura-animal-hospital-kotte-28207

Telephone+94 11 2888291
සීපෙට් සත්ව රෝහල, බත්තරමුල්ල

504, පන්නිපිටිය පාර, පැලවත්ත, , , , 10120

Telephone+94 11 2787090, 0774343501
කොළඹ පෙට්ස් වී කෙයාර් සත්ව රෝහල

අංක: 35, ස්ටේපල් වීදිය, , , 00200

lk.near-place.com

Telephone+94 114 024 567
පෙට් වෙට් සායනය

421/5, මලලසේකර මාවත, , , , 00700

Telephone+94 11 2599799
පෙට් ශොප්

74, බොන්ජින් පාර, , , , 013000

Pet Care, Veterinary Surgeons

Telephone+94 11 2335058
ඔන්ටාර්ක් (පුද්) සමාගම

26 ඒ, එදිරිසිංහ පාර, මිරිහාන, , , , 10250

Chemicals, Pet Care

Telephone+94 11 4740954
නිව් ඇනිමල් ක්ලිනික්

132 ඒ, එස් ද එස් ජයසිංහ මාවත, කොහුවල, , , 10250

vymaps.com/LK/New-Animal-Clinic-39292/

Pet Care, Veterinary Surgeons

Telephone+94 71 622 9961, +94 112 853 087
ෆඋනා පශු වෛද්‍ය රෝහල

1, ජයන්තිපුර, , , , 10120

Pet Care, Veterinary Surgeons

Telephone+94 112 882 073
දකුණු කොළඹ සත්ව රෝහල

13 අතපත්තු ටෙරස්, දෙහිවල-ගල්කිස්ස, , , 10350

lk.near-place.com/colombo-south-animal-hospital-13-atapattu-

Pet Care, Veterinary Surgeons

Telephone+94 112 726 890
සත්ව සත්කාර පශු වෛද්‍ය රෝහල, රත්මලාන

36, පිරිවෙන් පාර, රත්මලාන, , , , 10350

www.ceylonlanka.info/2015/02/animal-care-veterinary-hospital

Chemicals, Pet Care, Veterinary Surgeons

Telephone+94 11 11 2715165
ඇනලිටිකර් ඉන්ස්‍රටෘමන්ට්ස් (පුද්) සමාගම

100, ඇල්විටිගල මාවත, , , , 00800

Chemicals, Pet Care, Laboratory Equipment Services & Calibration, Construction & Mining Equipment Machinery

Telephone+94 11 2639000
Image

Stats

There are 35087 listings, 1279 categories and 92 owners in our website