ආයුර්වේද ප්‍රතිකාර මද්‍යස්ථානRSS

ශ්‍රි මංගල රස ඔසු හල

82, ගාලූ පාර, ගොලුමඩම හන්දිය, ,

Offers a range of non-surgical medical treatments with ancient Rasa Ayurvedic techniques.

Telephone112622822
මධ්‍යම ආයුර්වේද බෙහෙත් ශාලාව-තිරුක්කෝවිල

තිරුක්කෝවිල, ,

Central Ayurvedic Dispensary, Thirukkovil, Kalmunai.

Telephone+94 77-231 4613
Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website