නවලෝක හොස්පිට්ල්ස් පීඑල්සීRSS

ENT ශල්‍ය වෛද්‍යවරයා

23, H. K Dharmadasa Mawatha, , ,

www.nawaloka.com

DR A.D.K.S.N YASAWARDENA DR ASOKA JAYASENA DR M. SHERIFF DR M.T.D. LAKSHAN DR R.P DAYASENA DR R.S DRAHAMAN DR S. D. INDIKA DR SHANTHA PERERA DR W RATNAYAKE DR(MRS) CHANDRA JAYASURIYA DR SEETHA ARAMBEPOLA

Telephone+94 (0) 11 2544444-7
Fax+94 (0) 11 2430393
E-mail
GASTROENTEROLOGICAL ශල්‍ය වෛද්‍ය

23, එච් කේ ධර්මදාස මහතා මාවත, , ,

www.nawaloka.com

DR ROHAN SIRIWARDANA

Telephone+94 (0) 11 2544444-7
Fax+94 (0) 11 2430393
E-mail
Gastroenterologist ශල්ය වෛද්ය

23, එච් කේ ධර්මදාස මහතා මාවත, , ,

www.nawaloka.com

DR N.M.M. NAWARATHNE DR JAYANI MANCHANAYAKE

Telephone+94 (0) 11 2544444-7
Fax+94 (0) 11 2430393
E-mail
GASTROENTEROLOGIST ශල්‍ය වෛද්‍ය

23, එච් කේ ධර්මදාස මහතා මාවත, , ,

www.nawaloka.com

DR D ANUJA SOMARATNE DR HASANJAYA GUNAWARDANA DR M.M FAIZ DR MAIYA GUNASEKERA DR N.W.J.K NANAYAKKARA

Telephone+94 (0) 11 2544444-7
Fax+94 (0) 11 2430393
E-mail
HEPATOBILIARY ශල්‍ය වෛද්‍ය

23, එච් කේ ධර්මදාස මහතා මාවත, , ,

www.nawaloka.com

DR CHANDIKA LIYANAGE

Telephone+94 (0) 11 2544444-7
Fax+94 (0) 11 2430393
E-mail
ONCO ශල්‍ය වෛද්‍ය

23, එච් කේ ධර්මදාස මහතා මාවත, , ,

www.nawaloka.com

DR D.C.A. THEWARAPPERUMA RANDIMA NANAYAKKARA

Telephone+94 (0) 11 2544444-7
Fax+94 (0) 11 2430393
E-mail
අක්මාව පිළිබඳ

23, එච් කේ ධර්මදාස මහතා මාවත, , ,

www.nawaloka.com

DR ANURADHA DASSANAYAKE

Telephone+94 (0) 11 2544444-7
Fax+94 (0) 11 2430393
E-mail
අක්ෂි ශල්‍ය වෛද්‍ය

23, එච් කේ ධර්මදාස මහතා මාවත, , ,

www.nawaloka.com

DR B G W M K C B BANDUTILAKE DR BINARA AMARASINGHE DR C.A.B MAKULOLUWA DR D WARIYAPOLA DR D.B.K DE SILVA DR DAYA DE SILVA DR H PALIHAKKARA DR K.A SALVIN DR MADHUWANTHI DISSANAYAKE DR MEENA RADHAKRI ...

Telephone+94 (0) 11 2544444-7
Fax+94 (0) 11 2430393
E-mail
අන්තරාසර්ග වෛද්‍ය

23, එච් කේ ධර්මදාස මහතා මාවත, , ,

www.nawaloka.com

DR G.J CHAMINDA GARUSINGHE

Telephone+94 (0) 11 2544444-7
Fax+94 (0) 11 2430393
E-mail
අන්තරාසර්ග වෛද්‍ය සහ දියවැඩියාව

23, එච් කේ ධර්මදාස මහතා මාවත, , ,

www.nawaloka.com

DR. PRASANNA ANTHONY

Telephone+94 (0) 11 2544444-7
Fax+94 (0) 11 2430393
E-mail
අන්තරාසර්ග වෛද්‍ය/දියවැඩියා රෝග විශේෂඥ

23, එච් කේ ධර්මදාස මහතා මාවත, , ,

www.nawaloka.com

DR NALIN D GUNARATNE DR NOEL SOMASUNDARAM DR PRASAD KATULANDA DR PRASAD KATULANDA-OLD DR UDITHA BULUGAHAPITIYA

Telephone+94 (0) 11 2544444-7
Fax+94 (0) 11 2430393
E-mail
අහාරවේදි

23, එච් කේ ධර්මදාස මහතා මාවත, , ,

www.nawaloka.com

MRS . IQBAL MS S RAMYA DHEVI MS SHEHANI ARIYARATNE MS SHYMALA PARAMESWARAN

Telephone+94 (0) 11 2544444-7
Fax+94 (0) 11 2430393
E-mail
අහාරවේදි සහ පෝෂණවේදි

23, එච් කේ ධර්මදාස මහතා මාවත, , ,

www.nawaloka.com

DR RANIL JAYAWARDANA MR N.M.S. HETTIGEDERA

Telephone+94 (0) 11 2544444-7
Fax+94 (0) 11 2430393
E-mail
ආමාශ ආන්ත්රයික රෝග විශේෂඥයා සහ හෙපටොලොජිස්ට්

23, එච් කේ ධර්මදාස මහතා මාවත, , ,

www.nawaloka.com

DR M.A NIRIELLA

Telephone+94 (0) 11 2544444-7
Fax+94 (0) 11 2430393
E-mail
ආමාශ ආන්ත්‍රික ශල්‍ය වෛද්‍ය

23, එච් කේ ධර්මදාස මහතා මාවත, , ,

www.nawaloka.com

DR CHANDIKA LIYANAGE DR HARSHA GAMAGE DR RANIL JAYASENA DR T.G. AMAL PRIYANTHA

Telephone+94 (0) 11 2544444-7
Fax+94 (0) 11 2430393
E-mail
උපසම්පදාවේදී නාරිවේද වෛද්‍ය සහ විශේෂඥ

23, එච් කේ ධර්මදාස මහතා මාවත, , ,

www.nawaloka.com

DR MILHAN BATCHA

Telephone+94 (0) 11 2544444-7
Fax+94 (0) 11 2430393
E-mail
ඔනකෙලොජිකල් ශල්‍ය වෛද්‍ය

23, එච් කේ ධර්මදාස මහතා මාවත, , ,

www.nawaloka.com

DR KANISHKA DE SILVA DR MAHANADA UDUKALA DR(MRS) I AMARASINGHE Dr. RANGA PERERA DR.ASELA SENANAYAKE

Telephone+94 (0) 11 2544444-7
Fax+94 (0) 11 2430393
E-mail
ක්ෂද්‍ර ජීව විද්‍යා වෛද්‍ය

23, එච් කේ ධර්මදාස මහතා මාවත, , ,

www.nawaloka.com

DR KUSHLANI JAYATILLEKE

Telephone+94 (0) 11 2544444-7
Fax+94 (0) 11 2430393
E-mail
චර්ම රෝග

23, එච් කේ ධර්මදාස මහතා මාවත, , ,

www.nawaloka.com

DR ASOKA KAMALADASA DR D.N ATHUKORALA DR G.M.P SIRIMANNA DR I.P. KAHAWITA DR JANAKA AKARAWITA DR KANDAPILLAI SATGURUNATHAN DR MAHINDA DE SILVA DR NELUM WICKRAMASINGHE DR(MRS) DANANJA ARIYAWANSA DR( ...

Telephone+94 (0) 11 2544444-7
Fax+94 (0) 11 2430393
E-mail
දන්ත වෛද්‍ය

23, එච් කේ ධර්මදාස මහතා මාවත, , ,

www.nawaloka.com

DR A. FOUZAN DR CHINTHANA KUMARA DR S.K. JAYASINGHE Dr W M HILARY COORAY

Telephone+94 (0) 11 2544444-7
Fax+94 (0) 11 2430393
E-mail
Image

Stats

There are 32644 listings, 1310 categories and 92 owners in our website