පෞද්ගලික රෝහල් RSS

චිරොප්‍රැටික් ක්ලිනික්

2A-3/3, ලේක් ඩ්‍රායිව්, ,

Specializing in manipulative treatment of misaligned joints; chiropratic adjustments and soft tissue therapy. practiced by industry experts.

Telephone119598421
මෙඩිලයින් හෙල්ත්කෙයාර් පුද් සමාගම

නො 160/1ඓ්, නව රෝහල් පාර, තලපත්පිටිය, ,

www.DoctorVisitsHome.com

Specialist Channeling - Jayawardenepura, National, Kalubowila Consultants, Pharmacy, Nawaloka Laboratory, OPD (After 4pm), ECG, Nebulization, Physiotherapy, Fertility Centre, Councelling. No 160/13A, New Hospital Road, Thalapathpitiya. ...

Telephone0772217383
E-mail
හෝට්න් රෝහල

135, මාතර පාර, , , , 82450

www.holton.lk

Modern hospital situated in Walasmulla, Southern Sri Lanka, offers modern facilities required for patients management and specialized treatment for a vast number of medicine practice specialist fields. The hospital equipped with sophisticated equipments t ...

චැනල්ඩි උපදේශක සේවා ආයතනය

59 & 82, පේරාදෙනිය පාර, ,

Telephone+94 81 777 0700
E-mail
නවස්ටි සායනය

25 1/4 , ධර්මපාල මාවත, ,

www.facebook.com

Telephone+94 77 814 8042
හේල්ති ලයිෆ් පි ලිමිටඩි

ඩුප්ලිකේශන් පාර, ,

10, Deal Place A, Duplication Road, Colombo 03

Telephone+94 11 470 0700 / +94 11 462 8162 / +94 11 462 8165
Fax+94 11 462 8471
E-mail
සුලෙයිමන්ස් රෝහල

34-54,ගැන්ඩි පාස් පාර, ,

Telephone+94 11 729 0270-7
Fax+94 11 247 2754
ආරේග්‍ය රෝහල් පුද්ගලික සමාගම

මිරිස්ස වත්ත පාර, ,

Telephone+94 33 222 4592
Fax+94 33 222 7938
E-mail
වෛද්‍ය නෙල්වින් ෆනැන්ඩෝ පුද්ගලික රෝහල

බදුල්ල, ශ්‍රී ලංකාව, ,

www.nfth.lk

Dr Neville Fernando Teaching Hospital (NFTH) is not, yet another private hospital in the country which charges exorbitant prices from their patients for the services provided. The hospital services are presented in such a way that it is very much affordab ...

Telephone+94 11 240 7600 , +94 11 770 7600
Fax+94 11 240 7611
E-mail
ශාන්ත ඩොරා රෝහල

තැ පෙ 173, පන්නිපිටිය පාර, ,

Telephone+94 11 286 7696 – 7
Fax+94 11 205 4777
E-mail
සෙලින්කො ඩයිබටිස් සෙන්ටර්

60, පාර්ක් පාර, ,

Telephone+94 11 249 0290
Fax+94 11 238 7166
E-mail
හේමාස් රෝහල  හලාවත

64,කොළම පාර, ,

Telephone+94 32 720 0203
හේමාස් රෝහල මිගමුව

130/2/2, කොළඹ පාර, ,

Telephone+94 31 720 0523
හේමාස් රෝහල ගාල්ල

වක්වැල්ල පාර, ,

Telephone+94 91 464 0640
E-mail
රෝයල් රෝහල් පුද්ගලික සමාගම

62, ඒ ඩබි සිල්වා මාවත, වැල්ලවත්ත, ,

Telephone+94 11 258 6581/258 4212/259 756
Fax+94 11 259 7698
E-mail
නාවින්න මෙඩි කෙයා රෝහල

416, නාවින්න, ,

english.nawinnamedicarehospitals.com

Telephone+94 11 436 7636 / +94 11 436 7616
E-mail
මින්සෙත සෙෘඛ්‍ය රෝහල

55, ආනන්ද රාජපක්ෂ මාවත, ,

winsethahospitals.lk

Telephone+94 11 268 3983, +94 11 269 7261
Image

Stats

There are 29038 listings, 909 categories and 102 owners in our website