ශ්‍රී ලංකාවේ රෝහල් ලැයිස්තුව: All Listings RSS

Filter listings...
DH දුන්හින්න

දුන්හින්න,

www.health.gov.lk

මීට පෙර ශ්‍රී ලංකාවේ සමස්ත සෞඛ්‍ය පද්ධතියම ක්‍රියාත්මක වූයේ මධ්‍යම රජයේ කැබිනට් අමාත්‍යවරයකු යටතේය. කෙසේ වෙතත්, 1989 පළාත් සභා පනත ක්‍රියාත්මක කිරීමත් සමඟ සෞඛ්‍ය සේවා බෙදා හැරීමේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ජාතික මට්ටමින් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය සහ පළාත් නවයට වෙනම සෞඛ්‍ය ...

Telephone+94 81 3807288
FaxNo fax number
E-mail
DH බටුමුල්ල

බටුමුල්ල,

www.health.gov.lk

මීට පෙර ශ්‍රී ලංකාවේ සමස්ත සෞඛ්‍ය පද්ධතියම ක්‍රියාත්මක වූයේ මධ්‍යම රජයේ කැබිනට් අමාත්‍යවරයකු යටතේය. කෙසේ වෙතත්, 1989 පළාත් සභා පනත ක්‍රියාත්මක කිරීමත් සමඟ සෞඛ්‍ය සේවා බෙදා හැරීමේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ජාතික මට්ටමින් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය සහ පළාත් නවයට වෙනම සෞඛ්‍ය ...

Telephone+94 81 5677454
FaxNo fax number
E-mail
ERH කිරිපෝරුව ප්‍රාථමික වෛද්‍ය සත්කාර ඒකකය

ERH කිරිපෝරුව,

www.health.gov.lk

අපගේ දැක්ම ආර්ථික, සමාජීය, මානසික සහ අධ්‍යාත්මික සංවර්ධනයට දායක වන නිරෝගී ජාතියක්. අපගේ මෙහෙවර ශ්‍රී ලංකාවේ ජනතාවට ලබා ගත හැකි සහ ප්‍රවේශ විය හැකි උසස් තත්ත්වයේ ප්‍රවර්ධන, රෝග නිවාරණ, රෝග නිවාරණ සහ පුනරුත්ථාපන සේවා හරහා ලබා ගත හැකි ඉහළම සෞඛ්‍ ...

Telephone+94 36 3366175
FaxNo fax number
E-mail
ERH කිරිපෝරුව ප්‍රාදේශීය රෝහල

ERH කිරිපෝරුව,

www.health.gov.lk

අපගේ දැක්ම ආර්ථික, සමාජීය, මානසික සහ අධ්‍යාත්මික සංවර්ධනයට දායක වන නිරෝගී ජාතියක්. අපගේ මෙහෙවර ශ්‍රී ලංකාවේ ජනතාවට ලබා ගත හැකි සහ ප්‍රවේශ විය හැකි උසස් තත්ත්වයේ ප්‍රවර්ධන, රෝග නිවාරණ, රෝග නිවාරණ සහ පුනරුත්ථාපන සේවා හරහා ලබා ගත හැකි ඉහළම සෞඛ්‍ ...

Telephone+94 36 3366175
FaxNo fax number
E-mail
ERH සපුමල්කන්ද ප්‍රාථමික වෛද්‍ය සත්කාර ඒකකය

සපුමල්කන්ද,

www.health.gov.lk

අපගේ දැක්ම ආර්ථික, සමාජීය, මානසික සහ අධ්‍යාත්මික සංවර්ධනයට දායක වන නිරෝගී ජාතියක්. අපගේ මෙහෙවර ශ්‍රී ලංකාවේ ජනතාවට ලබා ගත හැකි සහ ප්‍රවේශ විය හැකි උසස් තත්ත්වයේ ප්‍රවර්ධන, රෝග නිවාරණ, රෝග නිවාරණ සහ පුනරුත්ථාපන සේවා හරහා ලබා ගත හැකි ඉහළම සෞඛ්‍ ...

Telephone+94 36 3366723
FaxNo fax number
E-mail
PMCU ඇටබේජ්

අටබාගේ,

www.health.gov.lk

මීට පෙර ශ්‍රී ලංකාවේ සමස්ත සෞඛ්‍ය පද්ධතියම ක්‍රියාත්මක වූයේ මධ්‍යම රජයේ කැබිනට් අමාත්‍යවරයකු යටතේය. කෙසේ වෙතත්, 1989 පළාත් සභා පනත ක්‍රියාත්මක කිරීමත් සමඟ සෞඛ්‍ය සේවා බෙදා හැරීමේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ජාතික මට්ටමින් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය සහ පළාත් නවයට වෙනම සෞඛ්‍ය ...

Telephone+9481-3825276.
FaxNo fax number
E-mail
PMCU කොලොන්ගොඩ

කොලොන්ගොඩ,

www.health.gov.lk

මීට පෙර ශ්‍රී ලංකාවේ සමස්ත සෞඛ්‍ය පද්ධතියම ක්‍රියාත්මක වූයේ මධ්‍යම රජයේ කැබිනට් අමාත්‍යවරයකු යටතේය. කෙසේ වෙතත්, 1989 පළාත් සභා පනත ක්‍රියාත්මක කිරීමත් සමඟ සෞඛ්‍ය සේවා බෙදා හැරීමේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ජාතික මට්ටමින් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය සහ පළාත් නවයට වෙනම සෞඛ්‍ය ...

Telephone+94 81 3560461
FaxNo fax number
E-mail
PMCU ගෙලිඔය

ගෙලිඔය සංඝරාජපුර,

www.health.gov.lk

මීට පෙර ශ්‍රී ලංකාවේ සමස්ත සෞඛ්‍ය පද්ධතියම ක්‍රියාත්මක වූයේ මධ්‍යම රජයේ කැබිනට් අමාත්‍යවරයකු යටතේය. කෙසේ වෙතත්, 1989 පළාත් සභා පනත ක්‍රියාත්මක කිරීමත් සමඟ සෞඛ්‍ය සේවා බෙදා හැරීමේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ජාතික මට්ටමින් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය සහ පළාත් නවයට වෙනම සෞඛ්‍ය ...

Telephone+94 81 2310127
E-mail
PMCU දෙල්තොට

දෙල්තොට,

www.health.gov.lk

මීට පෙර ශ්‍රී ලංකාවේ සමස්ත සෞඛ්‍ය පද්ධතියම ක්‍රියාත්මක වූයේ මධ්‍යම රජයේ කැබිනට් අමාත්‍යවරයකු යටතේය. කෙසේ වෙතත්, 1989 පළාත් සභා පනත ක්‍රියාත්මක කිරීමත් සමඟ සෞඛ්‍ය සේවා බෙදා හැරීමේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ජාතික මට්ටමින් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය සහ පළාත් නවයට වෙනම සෞඛ්‍ය ...

Telephone+94 81 2467261
FaxNo fax number
E-mail
PMCU පමුණුව

පමුණුව,

www.health.gov.lk

මීට පෙර ශ්‍රී ලංකාවේ සමස්ත සෞඛ්‍ය පද්ධතියම ක්‍රියාත්මක වූයේ මධ්‍යම රජයේ කැබිනට් අමාත්‍යවරයකු යටතේය. කෙසේ වෙතත්, 1989 පළාත් සභා පනත ක්‍රියාත්මක කිරීමත් සමඟ සෞඛ්‍ය සේවා බෙදා හැරීමේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ජාතික මට්ටමින් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය සහ පළාත් නවයට වෙනම සෞඛ්‍ය ...

Telephone+94 81 2315252
FaxNo fax number
E-mail
RAH පණ්ඩතරිප්පු ආයතනය

පණ්ඩතරිප්පු,

www.health.gov.lk

අපගේ දැක්ම ආර්ථික, සමාජීය, මානසික සහ අධ්‍යාත්මික සංවර්ධනයට දායක වන නිරෝගී ජාතියක්. අපගේ මෙහෙවර ශ්‍රී ලංකාවේ ජනතාවට ලබා ගත හැකි සහ ප්‍රවේශ විය හැකි උසස් තත්ත්වයේ ප්‍රවර්ධන, රෝග නිවාරණ, රෝග නිවාරණ සහ පුනරුත්ථාපන සේවා හරහා ලබා ගත හැකි ඉහළම සෞඛ්‍ ...

Telephone+94 21 3216497
FaxNo fax number
E-mail
SMO කාර්යාලය යාපනය ආයතනය

යාපනය,

www.health.gov.lk

අපගේ දැක්ම ආර්ථික, සමාජීය, මානසික සහ අධ්‍යාත්මික සංවර්ධනයට දායක වන නිරෝගී ජාතියක්. අපගේ මෙහෙවර ශ්‍රී ලංකාවේ ජනතාවට ලබා ගත හැකි සහ ප්‍රවේශ විය හැකි උසස් තත්ත්වයේ ප්‍රවර්ධන, රෝග නිවාරණ, රෝග නිවාරණ සහ පුනරුත්ථාපන සේවා හරහා ලබා ගත හැකි ඉහළම සෞඛ්‍ ...

Telephone+94 21 3207152
FaxNo fax number
E-mail
අක්කරායන්කුලම් ප්‍රාදේශීය රෝහල

අක්කරායන්කුලම්,

www.health.gov.lk

අපගේ දැක්ම ආර්ථික, සමාජීය, මානසික සහ අධ්‍යාත්මික සංවර්ධනයට දායක වන නිරෝගී ජාතියක්. අපගේ මෙහෙවර ශ්‍රී ලංකාවේ ජනතාවට ලබා ගත හැකි සහ ප්‍රවේශ විය හැකි උසස් තත්ත්වයේ ප්‍රවර්ධන, රෝග නිවාරණ, රෝග නිවාරණ සහ පුනරුත්ථාපන සේවා හරහා ලබා ගත හැකි ඉහළම සෞඛ්‍ ...

Telephone+94 21 3208064
FaxNo fax number
E-mail
අක්ෂි රෝහල

ඩීන්ස් පාර, කොළඹ 10,

www.health.gov.lk

අපගේ දැක්ම ආර්ථික, සමාජීය, මානසික සහ අධ්‍යාත්මික සංවර්ධනයට දායක වන නිරෝගී ජාතියක්. අපගේ මෙහෙවර ශ්‍රී ලංකාවේ ජනතාවට ලබා ගත හැකි සහ ප්‍රවේශ විය හැකි උසස් තත්ත්වයේ ප්‍රවර්ධන, රෝග නිවාරණ, රෝග නිවාරණ සහ පුනරුත්ථාපන සේවා හරහා ලබා ගත හැකි ඉහළම සෞඛ්‍ ...

Telephone+94 11 2693911-15,+94 11 2674983
FaxNo fax number
E-mail
අකුරැස්ස ප්‍රාදේශීය රෝහල

අකුරැස්ස,

www.health.gov.lk

අපගේ දැක්ම ආර්ථික, සමාජීය, මානසික සහ අධ්‍යාත්මික සංවර්ධනයට දායක වන නිරෝගී ජාතියක්. අපගේ මෙහෙවර ශ්‍රී ලංකාවේ ජනතාවට ලබා ගත හැකි සහ ප්‍රවේශ විය හැකි උසස් තත්ත්වයේ ප්‍රවර්ධන, රෝග නිවාරණ, රෝග නිවාරණ සහ පුනරුත්ථාපන සේවා හරහා ලබා ගත හැකි ඉහළම සෞඛ්‍ ...

Telephone+94 41 2283261
FaxNo fax number
E-mail
අඟුණකොළපැලැස්ස ප්‍රාදේශීය රෝහල්

අඟුණකොළපැලැස්ස,

www.health.gov.lk

අපගේ දැක්ම ආර්ථික, සමාජීය, මානසික සහ අධ්‍යාත්මික සංවර්ධනයට දායක වන නිරෝගී ජාතියක්. අපගේ මෙහෙවර ශ්‍රී ලංකාවේ ජනතාවට ලබා ගත හැකි සහ ප්‍රවේශ විය හැකි උසස් තත්ත්වයේ ප්‍රවර්ධන, රෝග නිවාරණ, රෝග නිවාරණ සහ පුනරුත්ථාපන සේවා හරහා ලබා ගත හැකි ඉහළම සෞඛ්‍ ...

Telephone+94 47 2228260
FaxNo fax number
E-mail
අච්චුවේලි ප්‍රාදේශීය රෝහල්

අච්චුවේලි,

www.health.gov.lk

අපගේ දැක්ම ආර්ථික, සමාජීය, මානසික සහ අධ්‍යාත්මික සංවර්ධනයට දායක වන නිරෝගී ජාතියක්. අපගේ මෙහෙවර ශ්‍රී ලංකාවේ ජනතාවට ලබා ගත හැකි සහ ප්‍රවේශ විය හැකි උසස් තත්ත්වයේ ප්‍රවර්ධන, රෝග නිවාරණ, රෝග නිවාරණ සහ පුනරුත්ථාපන සේවා හරහා ලබා ගත හැකි ඉහළම සෞඛ්‍ ...

Telephone+94 21 3216037
FaxNo fax number
E-mail
අටලා ප්‍රාදේශීය රෝහල

අටලා,

www.health.gov.lk

අපගේ දැක්ම ආර්ථික, සමාජීය, මානසික සහ අධ්‍යාත්මික සංවර්ධනයට දායක වන නිරෝගී ජාතියක්. අපගේ මෙහෙවර ශ්‍රී ලංකාවේ ජනතාවට ලබා ගත හැකි සහ ප්‍රවේශ විය හැකි උසස් තත්ත්වයේ ප්‍රවර්ධන, රෝග නිවාරණ, රෝග නිවාරණ සහ පුනරුත්ථාපන සේවා හරහා ලබා ගත හැකි ඉහළම සෞඛ්‍ ...

Telephone+94 35 2289036
FaxNo fax number
E-mail
අඩම්පන් ප්‍රාදේශීය රෝහල

අඩම්පන්,

www.health.gov.lk

අපගේ දැක්ම ආර්ථික, සමාජීය, මානසික සහ අධ්‍යාත්මික සංවර්ධනයට දායක වන නිරෝගී ජාතියක්. අපගේ මෙහෙවර ශ්‍රී ලංකාවේ ජනතාවට ලබා ගත හැකි සහ ප්‍රවේශ විය හැකි උසස් තත්ත්වයේ ප්‍රවර්ධන, රෝග නිවාරණ, රෝග නිවාරණ සහ පුනරුත්ථාපන සේවා හරහා ලබා ගත හැකි ඉහළම සෞඛ්‍ ...

Telephone+94 23 3230543
FaxNo fax number
E-mail

336 x 200 Sinhala

search

22 පෙබරවාරි, 2024
Image

Stats

There are 35006 listings, 1278 categories and 92 owners in our website