තොග මට්ටමින් තේRSS

එච්.එල්.ඩී ට්‍රේඩින් පුද් සමාගම

නො.31/17 බාතිය මාවත, කළුබෝවිල, ,

Telephone+94 1-566 9676
E-mail
සුපරීම් සීලොන් ටීස් පුද් සමාගම

නො 154, නීව්හැම් එචලන්, ,

www.supremceylonteas.com

Product Range Bulk Tea, Tea Packets, Tea Bags Mr Augustine Fernanado Tel :(94) 77-7514968 Fax :(94) 11-2330577 Email :[email protected]

Telephone+94 11-233 0910 / +94 11-233 0577
Fax+94 11-233 0577
E-mail
ට්‍රාඩෙක්ස් වර්ල්ඩ්වයිඩ් පුද් සමාගම

1වන මහල, 228, ග්රෑන්ඩ්පාස් පාර, ,

Telephone+94 11-474 0917
ප්‍රෝමෝ ටීස් පුද් සමාගම

නො. 28/2, අඹතලේ පාර, වැන්නවත්ත, ,

Product Range Value Added Teas and Bulk Tea Mr. Mohamed Larif Tel :(94) 77-3435514 Fax :(94) 11-4043312 Email :[email protected]

Telephone+94 11-233 6194 / +94 77-343 5514
Fax+94 11-404 3312
E-mail
බ්ලැක් ටී එක්ස්පෝට්ස් පුද් සමාගම

11/1082 සී, කෝට්ටේ පාර, ,

www.ceylonblacktea.com

Product Range: Tea Products Mr Dinesh Tel :(94) 77-7911911 Email :[email protected]

Telephone+94 11-492 6675
Fax+94 11-288 8393
E-mail
ස්ටාසන් නැචුරල් ෆුඩ්ස් පුද් සමාගම

833, සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක මාවත, ,

www.stassengroup.com

"Stassen" is one of the largest Group of Companies in Sri Lanka. Since its inception in 1977 it has established business as exporters, importers, manufacturers, owners, of plantations and bankers, telecommunication, milk, alcohol, insurance, leisure indus ...

Telephone+94 11-252 2871
Fax+94 11-254 0333
E-mail
අනීස් කොමර්ෂල් එන්ටප්‍රයිසස්

තැ.පැ. පෙට්ටිය 1816,,නො. 33, නව මුවර් වීදිය, ,

www.anistea.com

Product Range: Tea and Spices Mr. M.A.Anis Ahamed Tel :(94) 77-7672617 Fax :(94) 11-2445006 Email :[email protected]

Telephone+94 11-243 0388
Fax+94 11-244 5006
E-mail
ග්ලොබල් ටී එක්ස්පෝට්ස්

නො.116, ලෙයාර්ස් ගේ බ්රෝඩ්වේ, ,

www.globeteaexports.com

Product Range Pure Ceylon tea, Tea in bulk, Tea in packets, Tea in bags Mr. R. Thambiraj Tel :(94) 77-7230797 Fax :(94) 11-2452126 Email :[email protected]

Telephone+94 11-242 1836 / +94 11-242 1837
Fax+94 11-245 2126
E-mail
සිල්වර්ලයින් එක්ස්පෝට්ස් පුද් සමාගම

නො.121/1, ස්ටේස් පාර, ,

Product Range: Tea Mr. A.M.M.Nufail Tel :(94) 77-8847748 Fax :(94) 11-2436912 Email :[email protected]

Telephone+94 11-243 6912
Fax+94 11-243 6912
E-mail
රේණුකා ටීස් සීලොන් පුද් සමාගම

"රේණුකා හවුස්",නො. 69, ශ්‍රී ජිනරතන පාර, ,

www.renukagroup.com

Product Range: Tea Mr. K.A.D.S. Kalum Tel :(94) 11-2314750(94) 11-2314751(94) 11-2314752/5 Fax :(94) 11-2445549 Email :[email protected]

Telephone+94 11-231 4750 / +94 11-231 4751 / +94 11-231 4752/5
Fax+94 11-244 5549
E-mail
ස්කිල් එන්ටප්‍රයිසස්

නො 51, ෆෙයාර් ෆිල්ඩ් ගාර්ඩන්, ,

[email protected]

Telephone+94 77-773 4180 / +94 11-465 3000/3
Fax+94 11-465 3002
E-mail
ජේ. බී එන්ටප්‍රයිසස් පුද් සමාගම

නො.36/6, පැරකුම් පාර, නාවල පාර, ,

www.jbenterprisessrilanka.com

Product Range Coconut without husk, coconut semi husked, compressed fiber pith Mr. M. Nandasiri Tel :(94) 77-3046200 Fax :(94) 11-2815166 Email :[email protected]

Telephone+94 11-281 5165
Fax+94 11-281 5166
E-mail
බොසැන්කොට් ඇන්ඩ් ස්ක්‍රයින් සමාගම

නො.60 ධර්මපාල මාවත, ,

Telephone+94 11-230 4421 /+94 11-230 3260
Fax+94 11-230 4420
E-mail
එම්.ජේ.එෆ් එක්ස්පෝට්ස් පුද් සමාගම

නො. 111, මීගමුව පාර, ,

www.dilmahtea.com

Product Range: Tea Mr. Sanjaya Perera Tel :(94) 11-4822438 Fax :(94) 11-4822001 Email :[email protected]

Telephone+94 11-482 2333
Fax+94 11-482 2001
E-mail
ජැෆර්ජි ඇන්ඩ් සන්ස් පුද් සමාගම

නො.104, 2/1, ඇව්ලොක් පාර, ,

www.jafferjee.com

Jafferjee & Sons is an exporter of fine quality teas. We offer black, green, flavoured herbal teas. We pack in all formats bulk, packets, tea bags. Product Range Tea, Black Tea, Green Tea, Herbal Tea, Flavoured Tea, Bulk, Packets, Tea Bags Mr Fat ...

Telephone+94 11-255 5131 / +94 11-255 5132
Fax+94 11-255 5130
E-mail
සීලොන් එස්ටේට් ටීස් පුද් සමාගම

අදියර 11, එෆ්.එල්.සී ටවර්,නො.19, ඩඩ්ලි සේනානායක මාවත, ,

www.ceylonestateteas.com

Product Range Black tea, green tea, herbal tea, floral tea, pyramid tea bags, variety packs, loose tea in caddies, packeted teas, paper cans, tea bags, pot tea bags, gift packs & ice tea and herbal products Mr. Madusha Ranabahu Tel :(94) 11-7990000 ...

Telephone+94 11-799 0000
Fax+94 11-799 0062
E-mail
කැස්පියන් ට්‍රේඩින් පුද් සමාගම

නො.315/9, මීගමුව පාර, ,

www.caspiantea.lk

We are a tea export company, Caspian Trading (Pvt) Ltd. was in co-operated on the 27th May 2004, we export Pure Ceylon Black Tea in Bulk, Pure Ceylon Black Tea in Packets and Pure Ceylon Black Tea in Bag. Product Range Tea in Bulk, Tea in Packet, Tea ...

Telephone+94 72-233 8344
Fax+94 11-298 1115
E-mail
ඩී.එස්.එස්.ටීස් පුද් සමාගම

නො. 5, ස්ටොර්ක් පෙදෙස, ,

Telephone+94 11-268 3830 / +94 77-768 6884
Fax+94 11-268 3830
E-mail
ඊ.ටී.එන්.ඒ පුද් සමාගම

නො.65, අඹතලේ පාර, වෙන්නවත්ත, ,

www.etnateas.com

Product Range: Tea Mr M.Nuhuman Tel :(94) 77-7309729 Email :[email protected]

Telephone+94 11-254 7843 / +94 77-730 9729
Fax+94 11-254 7846
E-mail
Image

Stats

There are 29038 listings, 909 categories and 103 owners in our website