තොග මට්ටමින් තේRSS

ටී ඇන්ඩ් හර්බ් කම්පැණි සමාගම

නො. 241 ඒ, අඹතලේ පාර, ,

Creating a new brand from conceptual stage to product and blend development, to printing and packaging or supplying raw materials. "The Tea and Herb Company" prides itself in being the partner of choice for quality, consistency and reliability. Product ...

Telephone+94 11-444 1666
Fax+94 11-555 1445
E-mail
ටී පැක්ස් පුද් සමාගම

නො. 68, ඩබ්ලිව්. ඒ. සිල්වා මාවත, ,

Product Range: Tea, Tea in Bulk Mr. Wijemanna Tel :(94) 11-2592090/6(94) 77-7795942 Fax :(94) 11-2586617 Email :[email protected]

Telephone+94 11-259 2090/6 / +94 77-779 5942
Fax+94 11-258 6617
E-mail
වටවල ප්ලාන්ටෙෂන් පී.එල්.සී

නො.60, ධර්මපාල මාවත, ,

www.watawalaplantation.lk

Product Range Tea, Palm Oil, Rubber, Cinnamon and Other Agri Crops Mr. G.S. Wijesinghe ; V. Govindasamy Tel :(94) 11-4702400 Fax :(94) 11-4702496 Email :[email protected]

Telephone+94 11-470 2400
Fax+94 11-470 2496
E-mail
හැරීසන් කොළඹ සමාගම

නො.330, ටී.බී. ජායා මාවත, ,

www.jonestea.com

Product Range: Tea Mr. Udaya Karunarathne Tel :(94) 11-2696871 Fax :(94) 11-2695658 Email :[email protected]

Telephone+94 11-269 6871
Fax+94 11-269 5658
E-mail
සකීර් ෂා එක්ස්පෝට්ස් පුද් සමාගම

නො.201, සේදවත්ත පාර,කිට්ටම්පහුව, ,

www.zakirsha.com

Product Range Envelope Tea Bags, String and Tag, Tea Pot Bags, Pyramid Tea Bags, Pouches, Boxes / Cartons, Sacks, Kraft Paper Bags, Tins, Dessicated Coconut and Spices Mr M. N. M. Nafeez Tel :(94) 77-7706588 Fax :(94) 11-2547361 Email :[email protected] ...

Telephone+94 11-253 3299 / +94 11-573 8885
Fax+94 11-254 7361
E-mail
ආසීයා ටීස් පුද් සමාගම

නො.102/3, ධර්මපාල මාවත, ,

www.asiateas.lk

Product Range Tea in Bulk,Tea Packets, Tea Bags, Flavoured Tea, Organic Tea, Tea in Tins, Pyramid Tea Bags Mr. Ken Ratwatte Tel :(94) 11-2693448(94) 11-2693449 Fax :(94) 11-2693435 Email :[email protected]

Telephone+94 11-269 3448 / +94 11-269 3449
Fax+94 11-269 3435
E-mail
ජේ.එම්.ජේ ඉන්ටර්නැෂනල් පුද් සමාගම

368, බියගම පාර, ,

Telephone+94 11-489 9377 / +94 11-489 9379
Fax+94 11-291 2781
E-mail
එන්රිච් ටී ඇන්ඩ් ෆුඩ් එක්ස්පෝට්ස් පුද් සමාගම

50/14, අත්තිඩිය පාර, කව්ඩාන, ,

www.enrichtea.com

Enrich Tea and Food Exports (Pvt) Ltd . is solely engage in exporting food items specializing in Tea in value added and Bulk, which was formed in 2008. Our sister company SPORTSMAN TEA (PVT) LIMITED has been in the tea industry for more than 25 years. Our ...

Telephone+94 11-273 8054 / +94 11-480 5855 / +94 11-480 1018
Fax+94 11-271 6805
E-mail
යුරෝ ස්කැන් එක්ස්පෝට්ස් පුද් සමාගම

89, බාර්න්ස් පෙදෙස, ,

www.mlesna.com

Product Range: Tea Mr Jayantha Fernando Tel :(94) 11-2696348 Email :[email protected]

Telephone+94 11-269 6348
Fax+94 11-269 7358
E-mail
යුනිට්‍රෙඩ්ස් පුද් සමාගම

65, බේබෲක් පෙදෙස, ,

www.bartleetgroup.com

Product Range:Tea- Packet, Bulk, Tin, Boxes Mr I.G. Samarasinghe Tel :(94) 11-2437233(94) 71-2713300 Fax :(94) 11-2449825 Email :[email protected]

Telephone+94 11-243 3462 / +94 11-230 4581 / +94 11-243 7233
Fax+94 11-244 9825
E-mail
පීයර් ලංකා එක්ස්පෝට්ස් පුද් සමාගම

46/8, 7 වන පටුමග, අයි.ටී.එන් පාර, වික්‍රමසිංහපුර, ,

Telephone+94 11-462 7032/4 / +94 11-472 4393
Fax+94 11-230 2045
E-mail
ස්වීස් සින්ගප්පොර් ඔවර්සීස් ඊ.එන්.ටී.පී පුද් සමාගම

09-02, නැගෙනහිර කුලුණ, ලෝක වෙළඳ මධ්‍යස්ථානය,එචලන් ස්කොයර්, ,

www.swiss-singapore.com

Product Range: Tea- Blended Tea Mr. Sanjeev Kumar Tel :(94) 77-73577838 Fax :(94) 11-2396426 Email :[email protected]

Telephone+94 11-239 6414
Fax+94 11-239 6426
E-mail
මීසෑන් ඇන්ඩ් කම්පැණි පුද් සමාගම

නො. 366/10, අවිස්සාවේල්ල පාර, ,

www.meezan.lk

Product Range Tea in Packets, Tea Bags, Flavoured Teas, Tea in Bulk and Sri Lankan Spices Mr. Azlie Irshad Tel :(94) 11-4412650(94) 11-4412651(94) 11-4412652 Fax :(94) 11-2572866 Email :[email protected]

Telephone+94 11-441 2650 / +94 11-441 2651 / +94 11-441 2652
Fax+94 11-257 2866
E-mail
නෙචර් සීලොන් ට්‍රේඩින් පුද් සමාගම

නො. 212/11, නෙළුම් පෙදෙස, කලපළුවැව, ,

www.natureceylon.com

Product Range: Tea Mr. Roshan Peris Tel :(94) 72-7366882 Fax :(94) 11-2795534 Email :[email protected]

Telephone+94 11-279 5533 / +94 11-279 2548
Fax+94 11-279 5534
E-mail
රැන්ෆර් පුද් සමාගම

නො.36, කැටවලමුල්ල පෙදෙස,පිට ශ්‍රී ධම්ම මාවත, ,

Telephone+94 11-268 6805
Fax+94 11-268 6803
එච්.වී.ඒ ලංකා එක්ස්පෝට්ස් පුද් සමාගම

නො. 39-A, ලිනටන් පාර, ,

www.heladiv.com

Product Range: Tea Mr. Rohan Fernando Tel :(94) 77-7329329 Fax :(94) 11-2244626 Email :[email protected]

Telephone+94 11-223 8714
Fax+94 11-224 4626
E-mail
සේනෝකා ටී සීලොන් පුද් සමාගම

නො.19/1, හෝකන්දර පාර, කලල්ගොඩ, ,

www.senoktea.com

Product Range Flavoured Tea, Tea bulk, Herbal tea, Nonflavoured tea Mr Ray De Silva Tel :(94) 77-2769300 Fax :(94) 11-2562700

Telephone+94 11-256 2626
Fax+94 11-256 2700
E-mail
ග්‍රීන් වීව් ඉන්ටර්නැෂනල් පුද් සමාගම

නො.475, තක්කියා පාර, දළුවකොටුව, ,

www.greenviewinternational.net

Product Range: Black Tea Mr./Mrs. S.I.M.Jawfer/ Sheikh Yahya Silmy Tel :(94) 77-7635850(94) 72-2251277 Email :[email protected]

Telephone+94 77-763 5850
E-mail
ටී ට්‍රෙන්ඩ් එක්ස්පෝට්ස් පුද් සමාගම

නො.97බී, අඹතලේ පාර, කොහිලවත්ත, ,

www.teatrends.lk

Incorporated on 29th of March 2000 as exporters of tea bags, packets and bulk of flavored and unflavored black tea and flavored and unflavored green tea and tea bags and packets of unflavored herbal tea, satisfying the demanding requirements of customers ...

Telephone+94 11-441 1871/2/3
Fax+94 11-256 9300
E-mail
එස් එස් ටී ක්ලෙයාර් ටීස් පුද් සමාගම

නො 257, තලවතුගොඩ පාර, ,

www.stclairteas.com

Product Range: Tea in Bulk, Tea Packets Mr Shehan Paul Tel :(94) 11-2868904(94) 77-7760015 Fax :(94) 11-2868903 Email :[email protected]

Telephone+94 11-286 8904
Fax+94 11-286 8903
E-mail
Image

Stats

There are 29038 listings, 909 categories and 103 owners in our website