තොග මට්ටමින් තේRSS

එක්ස්පෝ ලංකා ටීස් පුද් සමාගම

නො.245/50, අවිස්සාවේල්ල පාර, ,

www.expoteas.com

Sri Lanka’s tea industry was just 16 years old when Colombo’s first tea auction was held by M/s. Sommerville & Co. in 1883. Today, the Colombo tea auction has entered in to its second century and ranks as the world largest tea auction center with almost 2 ...

Telephone+94 11-440 9700
Fax+94 11-257 2179
E-mail
ටී ටැන්ග් පුද් සමාගම

නො 235/4, පරණ අවිස්සාවේල්ල පාර, ,

www.teatang.com

Product Range Tea bags, Bulk Tea, Value added tea Mr Sudantha Victoria Tel :(94) 77-7148650 Email :[email protected]

Telephone+94 11-460 7500
Fax+94 11-254 7825/24
E-mail
මාබ්රොක් ටීස් පුද් සමාගම

නො:57/3, නව හුණුපිටිය පාර, ,

www.mabrocteas.com

Mabroc Teas was established in 1988 and we belong to one of the largest multinational conglomerates in Sri Lanka with diversified business interest - Haileys PLC.(www.hayleys.com) Mabroc has a product portfolio of more than 140 different tea items broadly ...

Telephone+94 11-787 8000
Fax+94 11-787 8078
E-mail
අල්මාර් ටීස් පුද් සමාගම

නො. 143/17, ශ්‍රී වික්‍රම මාවත, ,

www.almarteas.com

Product Range: Tea Mr. Ishan Malinga Tel :(94) 11-2546106(94) 77-2260452(94) 77-7771767 Fax :(94) 11-2546249 Email :[email protected]

Telephone+94 11-254 6106 / +94 77-226 0452 / +94 77-777 1767
Fax+94 11-254 6249
E-mail
වින්ටෙජ් ටීස් සීලොන් පුද් සමාගම

නො.143/2, වීදිය බණ්ඩාර මාවත, මුල්ලේරියාව උතුර, ,

www.vintageteas.lk

Tea is what we do best, so it's no wonder that we take it so seriously, and have done for the 15 years we have been in operation. We are currently the 12th largest exporter of Pure Ceylon tea in Sri Lanka. Packaging has always been at the forefront of ope ...

Telephone+94 11-241 9419
Fax+94 11-241 9410
E-mail
ජොර්ජ් ස්ටුවර්ට් ටීස් පුද් සමාගම

නො 02, වැකන්ද පාර, ,

www.gsteas.lk

George Steuart Teas (Pvt) Ltd is today one of the leading exporters of Black Tea, Green Tea and Herbal Teas in Bulk, Packets and Tea Bags to the international market. We are not only marketing Tea under our own brand names "Steuarts" but also packing for ...

Telephone+94 11-244 6242 / +94 11-244 6243/5 / +94 11-247 40571
Fax+94 11-244 7401
E-mail
සන්ශයින් ටී පුද් සමාගම

නො.764/5, මහනුවර පාර, වෙදමුල්ල, ,

www.sunshinetea.lk

We began our journey in 1997 as a tea company manufacturing 100% Pure Ceylon Tea providng an unmatched guarantee of quality, freshness and uniqueness. We are a fully integrated tea company, we grow tea, we pack tea in house and market tea under our very o ...

Telephone+94 11-470 2200
Fax+94 11-470 2290/91
E-mail
සීලොන් ටී මාර්කටින් පුද් සමාගම

නො.46/10, නවම් මාවත, ,

Product Range: Tea in Bulk, Tea in Packets, Tea bags Mr. W.M.N.Iddawela Tel :(94) 11-2382503 Fax :(94) 11-2437639 Email :[email protected]

Telephone+94 11-232 3782 / +94 11-232 9482
Fax+94 11-243 7639
E-mail
වැන් රීස් සීලොන් සමාගම

51/27, නව නුග පාර, ,

www.vanrees.com

Product Range: Tea packeting and exporting Mr. Rajith De Mel Tel :(94) 11-2931698(94) 11-2931699 Fax :(94) 11-5422444 Email :[email protected]

Telephone+94 11-293 1700 / +94 11-293 1698 / +94 11-293 1699
Fax+94 11-542 2444
E-mail
හෙරිටේජ් ටීස් පුද් සමාගම

නො 96, අඹතලේ පාර, කොහිලවත්ත, ,

www.heritagegroup.lk

Internationally accredited company with state of the art mechanical Belding lines with cleaning equipment and in-house laboratory equipped to Japanese standards currently serving 28 markets around the world to supply tea - loose, packed, tea bagged, organ ...

Telephone+94 11-560 5000
Fax+94 11-555 7842
E-mail
යුන්වර්ල්ඩ් ටීස් පුද් සමාගම

නො. 164 2/2, මහනුවර පාර, ,

www.uniworldteas.com

We service both bulk teas and value-added teas. Specified blends will be delivered as requested in a flexible and timely manner while maintaining our promise of high-quality in any requested format of packaging. All teas are packed with the objective to m ...

Telephone+94 11-291 3018 / +94 11-291 6389
Fax+94 11-290 8035
E-mail
ස්ටාසන් එක්ස්පෝට්ස් පුද් සමාගම

833, සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක මාවත, ,

www.stassengroup.com

"Stassen" is one of the largest Group of Companies in Sri Lanka. Since its inception in 1977 it has established business as exporters, importers, manufacturers, owners, of plantations and bankers, telecommunication, milk, alcohol, insurance, leisure indus ...

Telephone+94 11-252 2871
Fax+94 11-254 0333
E-mail
ඉම්පිරියල් ටී එක්ස්පෝට්ස් පුද් සමාගම

නො.121ඒ, බියගම පාර, ,

www.impratea.com

Imperial Teas was founded in 1994.Ever since 1998 Imperial Teas has remained within the top 10 exporters of Sri Lanka. The Imperial Group's state of the art factory is ISO 14001:2004,ISO22000(2005),HACCP,GMP,Fairtrade NASSA and USDA Organic certified, in ...

Telephone+94 11-290 4000
Fax+94 11-290 9988
E-mail
අන්වරලි සහ පුත්‍රයෝ පුද් සමාගම

නො 8, ජාවත්ත පාර, ,

www.anverally.com

Every day thousands of people in over thirty two countries enjoy the flavours of the tea we produce. Over 100 years ago, the company that was eventually to become Anverally & sons (Pvt.) Ltd., was founded by a man with a vision. This man was my great grea ...

Telephone+94 11-255 5594 / +94 11-255 5595
Fax+94 11-255 5598
E-mail
ඉන්ටර් ටී පුද් සමාගම

760, ආචාර්ය ඩැනිස්ටර් ද සිල්වා මාවත, ,

Telephone+94 11-536 2334 / +94 11-536 2335
Fax+94 11-536 2338
E-mail
රැන්ෆර් ටීස් පුද් සමාගම

නො.36, කැටවල මුල්ල පටුමග, ,

www.ranfer.com

Product Range: Tea in bulk Mr Nirmal Ranasinghe Tel :(94) 11-4065600(94) 11-2686805 Fax :(94) 11-2686803 Email :[email protected]

Telephone+94 11-268 6805 / +94 11-460 5600
Fax+94 11-268 6803
E-mail
යුනියන් කොමොඩිටිස් එක්ස්පෝට්ස් පුද් සමාගම

නො.79, බියගම පාර, තල්වත්ත, ,

Telephone+94 11-472 8900
Fax+94 11-472 8960
E-mail
යුනිලීටර් ලිප්ටන් සීලොන් සමාගම

තැ.පැ. පෙට්ටිය 283, වින්සටන් පෙරේරා මාවත, ,

www.unilever.com

With 400 brands spanning 14 categories of home, personal care and foods products, no other company touches so many people's lives in so many different ways. Our brand portfolio has made us leaders in every field in which we work. It ranges from much-loved ...

Telephone+94 11-470 0800
Fax+94 11-244 5213
ඒම්පියර් ටීස් පුද් සමාගම

නො. 190/1, ශ්‍රී සූමන මාවත, කැළණිමුල්ල, ,

www.hysonteas.com

A team of dynamic tea traders, with a passion for "Tea" put their heads and hearts together to form Empire Teas (Pvt) Ltd. From the humble beginnings of 12 employees and a rented factory complex, Empire Teas has built itself to a family of over 125 member ...

Telephone+94 11-254 9001
Fax+94 11-254 9000
E-mail
අක්බාර් සහොදරයෝ පුද් සමාගම

නො.334, ටී.බී ජායා මාවත මාවත, ,

www.akbar.lk

Akbar Brothers Limited was incorporated in 1972. Significantly, in the same year, the father of these founders retired from the Chairmanship of Hebtulabhoys & Co. and joined his sons, making available his 40 years experience in the highest echelons of tea ...

Telephone+94 11-269 7151
Fax+94 11-269 9029
E-mail
Image

Stats

There are 29038 listings, 909 categories and 103 owners in our website