තොග මට්ටමින් තේRSS

ගොර්ඩන් වින්ටෙජ් ටීස් සීලොන් පුද් සමාගම

143/2, වීදිය බණ්ඩාර මාවත, මුල්ලේරියාව උතුර, ,

Vintage Teas was established in the year 1996 and since then grown to be one of the top 15 exporters of Pure Ceylon Tea. Our products ranges from loose tea, tea bag, foil envelopes tea bags, Pyramid tea bags, packeted in cartons and caddies. Product Ra ...

Telephone+94 11-241 9419
Fax+94 11-241 9410
E-mail
රැමිකෝ ඉන්ටර්නැෂනල් පුද් සමාගම

නො. 164 2/2, මහනුවර පාර, ,

www.ramicointernational.com

Product Range Tea bags, Tea in bulk, Private Labeling Black Tea, Green Tea, Herbal Tea Mr. Rohan Ladduwahetty Tel :(94) 71-9926874 Email :[email protected]

Telephone+94 11-291 3018
E-mail
මැක්ෂාශ් ඉම්පෙක්ස්

නො:139, සාන්ත මයිකල් පාර, ,

www.macshas.com

Exporters of pure Ceylon Tea. Product Range Tea in Packets, Tea Bulk, Tea Bags Mr. Infaz Nazim Tel :(94) 11-4344298 Fax :(94) 11-4339392 Email :[email protected]

Telephone+94 11-433 9569
Fax+94 11-433 9392
E-mail
හෙවන්ලී ටී එක්ස්පෝට්ස් පුද් සමාගම

නො.121 A, බියගම පාර, ,

Product Range: Tea Mr. Jayantha Prem Kularatne Tel :(94) 11-2904000 Fax :(94) 11-2909988 Email :[email protected]

Telephone+94 11-290 4000
Fax+94 11-290 9988
E-mail
කමර්ෂල් එක්ස්පොර්ට් කම්පැණි

115, නව මුවර් වීදිය, ,

www.commercial.com

Product Range: Tea and Coconut Fiber Mr. M.H.M. Fareet Tel :(94) 72-7000268 Email :[email protected]

Telephone+94 11-243 0690 / +94 11-243 0381
Fax+94 11-242 3474
E-mail
කොලීටී සීලොන් පුද් සමාගම

නො.14, දුම්රිය පළ පාර, ,

www.qualitea-ceylon.com

Product Range Black Tea, Green Tea, Flovered Tea, Herbal Tea, Organic Tea Range, Tea in Bulk & Tea in Bags Mr. Joseph Jayawardana Tel :(94) 77-7702022(94) 11-7609500 Fax :(94) 11-2449453 Email :[email protected]

Telephone+94 11-760 9500
Fax+94 11-244 9453
E-mail
සීලොන් ටී ප්ලාන්ටෙෂන් එක්ස්පෝට්ස් පුද් සමාගම

නො.20,ෂැඩි ග්රෝව් මාවත, ,

www.ceylonteaplantation.com

Product Range Tea bulk, Packets, tins & tea bags including flavoured & special teas, cartons,single/double chamber tea bags, pot type tea bags, Flavoured & herbal teas Mr. D.C.Peiris Tel :(94) 11-2681427 Fax :(94) 11-2681425 Email :[email protected] ...

Telephone+94 11-268 1428 / +94 11-268 1429
Fax+94 11-268 1425
E-mail
ක්‍රෙසන්ට් ඉන්ටර්නැෂනල් පුද් සමාගම

නො. 269, කොට්විල පාර, සේදවත්ත, ,

Product Range: Tea, Packeted Tea Mr M. R. M. Razik Tel :(94) 11-4542741 Email :[email protected]

Telephone+94 11-454 2741
E-mail
ශාන් ටීස් පුද් සමාගම

නො. 25, කිරුළ පාර, ,

www.shanteas.com

Product Range Tea in bulk, Tea packets, Tea Bags, Green & Black Tea Mr Sanjeeva Saranapala Tel :(94) 11-4342359 Fax :(94) 11-4715477

Telephone+94 11-535 3100 / +94 11-471 5476 / +94 11-535 3173
Fax+94 11-471 5477
E-mail
වෙන්චර් ටී පුද් සමාගම

නො.63/3, ශ්‍රී වික්‍රම මාවත, ,

www.venturetea.com

Product Range Black Tea, Green Tea, Herbal Tea, Fruit Tea & Flavored Tea Mr. Priyantha Liyanage Tel :(94) 71-5577008 Fax :(94) 11-2930100 Email :[email protected]

Telephone+94 11-293 0877 / +94 11-293 0842
Fax+94 11-293 0100
E-mail
ඇඩම්එක්ස්පෝ

නො.264, ග්රෑන්ඩ්පාස් පාර, ,

www.adamexpo.net

Desiccated coconut is the product obtained when the white coconut meat is shredded or flaked, then dried to remove as much moisture as possible and classified into following grades based on the particular sThe family firm of ADAMJEE LUKMANJEE & SONS, was ...

Telephone+94 11-460 8500
Fax+94 11-244 7886
E-mail
රේසා සේලානි ටී පුද් සමාගම

නො.816, අළුත් මාවත පාර, ,

www.rezaseylaniteas.com

Product Range: Tea Mr. Mohamed Mackia Refai Tel :(94) 11-2540772 Fax :(94) 11-2540773

Telephone+94 11-254 0772
Fax+94 11-254 0773
එම්.එෆ් සේෆ්වේ ඉම්පෙක්ස් පුද් සමාගම

නො.185, ඕල්ඩ් මුවර් වීදිය, ,

Telephone+94 11-244 6715 / +94 11-232 7161
Fax+94 11-233 5452
E-mail
ඒ.ෆ් ජොන්ස් එක්ස්පොර්ට්ස් සීලොන් පුද් සමාගම

නො.330, ටී.බී.ජයා මාවත, ,

www.jonesp.com

Product Range: Tea blending and tea packaging Mr Udaya Karunarathne Tel :(94) 11-2692075(94) 11-2696871 Fax :(94) 11-2695658 Email :[email protected]

Telephone+94 11-269 6871 / +94 11-460 8800
Fax+94 11-269 5658
E-mail
ග්‍රීන් හොරයිස්න් එන්ටප්‍රයිසස් පුද් සමාගම

නො. 286 සී, පරණ අවිස්සාවේල්ල පාර, ,

www.greenhorizon.lk

Product Range Black Tea,Green Tea and Flavoured in Tea Bags, Packets and Bulk Mr. Kala Thuraisingham ; Amila Perera Tel :(94) 77-7499576(94) 77-0020301 Fax :(94) 11-2157098 Email :[email protected] ; [email protected]

Telephone+94 11-215 7098
Fax+94 11-215 7098
E-mail
ක්ලැසික් ටීස් පුද් සමාගම

4 වන මහල, ලක්ෂමන් ගොඩනැලිල්ල, 321, ගාළු පාර, ,

www.classicteas.lk

Exporters of premium quality teas. Classic Teas is renowned for it's distinct identity of being one of the leading exporters ofBlack/Green/Oolong/flavoured or herbal teas to many parts of the globe. Product Range Tea exporters of bulk, packets, cart ...

Telephone+94 11-256 4578
Fax+94 11-256 4583
E-mail
මල්වත්ත වැලී ප්ලාන්ටෙශන් පී.ඒප්.සී

නො 280, වේල්ල වීදිය, ,

www.malwatte.lk

Grower, manufacturer & exporter. Product Range Tea, Rubber, Coconut & Spices. Mr./Ms. Lalin Nawaratne/Dayangani Pigera Tel :(94) 11-5388800(94) 11-5622706 Fax :(94) 11-5388804 Email :[email protected] ; [email protected]

Telephone+94 11-538 8800
Fax+94 11-538 8804
E-mail
යු.කේ බේවරේජ් පුද් සමාගම

නො.81/41, මීගමුව පාර, ,

www.ristontea.com

Product Range Tea Bags, Tea in Bulk, Tea Packets Ms Rozana Tel :(94) 11-2939743 Fax :(94) 11-2939746 Email :[email protected]

Telephone+94 11-293 9743 / +94 11-293 9745 / +94 11-293 9744
Fax+94 11-293 9746
E-mail
සීලොන් ෆ්‍රෙශ් ටීස් පුද් සමාගම

නො.62, අඹතලේ පාර, කොහිලවත්ත, ,

www.cfteas.com

Product Range Tea in packets, Tea in bags, Tea in Bulk, & Tea in value added form. Mr. Samantha Pitiyage Tel :(94) 11-2549411/14 Fax :(94) 11-2549410 Email :[email protected]

Telephone+94 11-254 9411/14
Fax+94 11-254 9410
E-mail
ජේසී ටී පුද් සමාගම

46/10, නවම් මාවත, ,

Product Range: Tea in bulk and packets Mr J.M. Wanigasekara Tel :(94) 11-2337134 Fax :(94) 11-2337135 Email :[email protected]

Telephone+94 11-232 3782
Fax+94 11-233 7135
E-mail
Image

Stats

There are 29038 listings, 909 categories and 103 owners in our website