ඒළවළු: All Listings RSS

Filter listings...
ගෝබල් ට්‍රෙඩින් මාකටින් පුද්ගලික සමාගම

72/1, කැළනිය ගංගාරාම පාර, ,

Product Description | Manioc, Kiri Ala

Telephone+94 11 248 7024
Fax+94 11 248 7024
E-mail
ගෝබල් ට්‍රෙඩින් කොමිපැණි

කැළණිය ගංගාරාමපාර, ,

Product Description | Manioc, Kiri Ala

Telephone+94 11 248 7024
Fax+94 11 248 7024
E-mail
ලංකා වෙද (පුද්) සමාගම

23/1ඒ, අරන්ගල, ,

Product Description | Ginger, Processed Food, Export Crops, Wadding Gauze, Bandages & Similar

Category:ඉගූරැ
Telephone+94 81 242 0667
සන්ෆෝරස්ටි ලිමිටඩි

25, ෆෝස්ටර් පාර, ,

Product Description | Gherkins, Vegetables

Telephone+94 11 483 0336
E-mail
විජය නිෂ්පාදන (පුද්) සමාගම

තුඩුගල හන්දිය, දොඩන්ගොඩ, ,

www.spiceswijay.com

Product Description | Export Crops, Chilies, Confectionary & Bakery Products

Telephone+94 34 228 0092 / +94 34 228 0093 / +94 34 228 0286
Fax+94 34 228 0285
E-mail
ඩිමාෂා ට්‍රේඩ් එන්ටර්ප්‍රයිසස්

56 බෝගහවත්ත, හේකිත්ත, ,

Product Description | Edible Fish, Export Crops, Lentils, Chilies

කර්තිගා එක්ස්පොටි

117/122, 55වැනි උද්‍යානය, මතෝතුමුල්ල, ,

Product Description | Chilies, Rice & Cereals, Edible Fish

සිද්ධීක් ට්‍රේඩර්ස්

3ඒ, මුස්ලිම් පල්ලිය පටුම, ,

Product Description | Black Gram, Miscellaneous Products

Category:කවුපි
Telephone+94 31 227 7081
Fax+94 31 227 7081
සුර්යය ට්‍රෙඩර්ස්

52, පරණ මුර් පාර, ,

Product Description | Vegetables, Export Crops, Pepper, Lentils

Telephone+94 11 238 1052
Fax+94 11 238 1051
E-mail
ඹකේෂන් ට්‍රෙඩින් සෙන්ටර් පුද්ගලික සමාගම

22, කොල්ලුපිටිය ස්ට්‍රිටි මාකටි, ,

Product Description | Edible Fish, Vegetables, Pepper, Lentils

Telephone+94 11 498 8988
ඩන්ඩි ඉන්ඩිල් පුද්ගලික සමාගම

25,හේකිටිටා පාර, ,

Product Description | Vegetables, Ornaments, Rice & Cereals

Category:එළවථ
Telephone+94 11 293 3895
Fax+94 11 294 3712
E-mail
අමල්ගමටඩි ඉන්ටර්නැෂනල් පුද්ගලික සමාගම

125/22, තක්ෂිලා උද්‍යානය ළ පන්නිපිටිය පාර, ,

www.lankaexport.com

Product Description | Vegetables, Processed Food, Fruits

Category:එළවථ
Telephone+94 11 286 5037 / +94 11 440 1481 / +94 11 550 5764
Fax+94 11 288 9699
E-mail
එමි ආර් එක්ස්පොටිස්

41 මාරවිල පාර, ,

Product Description | Manioc, Kiri Ala

ඹමෙිගා ට්‍රෙඩර්ස්

62 ඒ , පරණ මුර් පාර, ,

Product Description | Oil Seed, Green Gram, Cloves

Telephone+94 11 234 1747
Fax+94 11 243 4905
E-mail
Image

Stats

There are 29370 listings, 926 categories and 100 owners in our website