Gayan

හෝටෙල් ඇමෙනිටීස්

නො. 309, ජයන්ත වීරසේකර මාවත, ,

www.hddes.com

HDDES GROUP is a set of companies that revolve in corporate environment with hierarchy driven by family within the tropical paradise of Sri Lanka from 1982 with great distinction of being one of the few companies that manufactures and exports Organic and ...

Telephone+94-11-243 8739
Fax+94-11-244 0556
E-mail
ලේඩී ෆේෂ් වොෂ් විටමින් සී

නො. 57, කොළඹ පාර, ,

www.swadeshiherbal.com

Mildly cleanses, moisturises and improves complexion. Specially formulated for combination skin. Gross Weight: 250 gr

Telephone+94-11-223 6244
Fax+94-11 483 2417
E-mail
නෙචර්ස් සීක්‍රට් හර්බල් හෙරිටේජ් සීනමන් හැන්ඩ් ක්‍රීම් (මිලිලිටර් 50)

නො.64/3, කිඳෙල්පිටිය,පුස්වෙල්හේන, ,

www.naturessecrets.lk

This mineral oil free, Ceylon Cinnamon Bark Oil based formula refreshingly softens skin retaining its moisture balance. The antibiotic and antiseptic herbal properties of Cinnamon add protection to hands. The unique, natural aroma of Cinnamon relieves str ...

Telephone+94 34 225 3302
Fax+94 34 225 3300
E-mail
ෆෙයාර්නස් ක්‍රීම් (ස්වාභාවික සහ විටමින් එකතුවක්)

නො. 17C, රීබෝන් හවුස්, මිනුවන්ගොඩ පාර, ඒකල, ,

www.reebonn.com

100 ml Gross Weight: 67.200 kg

Telephone+94 11 534 4422
Fax+94 11 481 9246
E-mail
ලේඩී ෆෙෂ් වොශ් පපායා

නො. 57, කොළඹ පාර, ,

www.swadeshiherbal.com

Mildly cleanses, moisturises and protects the skin. Specially formulated for normal skin. Gross Weight: 250 gr

Telephone+94-11-223 6244
Fax+94-11 483 2417
E-mail
නෙචර්ස් සීක්‍රට් හර්බල් හෙරිටේජ් බොඩි ලෝෂන් ඇලෝ වේරා (මිලිලිටර් 210)

නො.64/3, කිඳෙල්පිටිය,පුස්වෙල්හේන, ,

www.naturessecrets.lk

This mineral oil free virgin coconut oil based moisturizer with aloe Vera is rapidly absorbed by the skin maintaining moisture balance. It reduces wrinkles and stimulates cell renewal resulting in vibrant healthy skin. It also refresh and revive the skin ...

Telephone+94 34 225 3302
Fax+94 34 225 3300
E-mail
නෙචර්ස් සීක්‍රට් අන්ඩර් අයි සේරම් ගොටුකොල (මිලිලිටර් 15)

නො.64/3, කිඳෙල්පිටිය,පුස්වෙල්හේන, ,

www.naturessecrets.lk

Gotukola, a medicinal herb with bio-active ingredients, reinforces and rejuvenates the skin by stimulating collagen synthesis. Enriched with Haloxyl, this Gotukola Serum reduces dark circles, eye bags and wrinkles, leaving eye contours fresh and beautiful ...

Telephone+94 34 225 3302
Fax+94 34 225 3300
E-mail
රාණී වයීට් සැන්ඩල් ෂවර් ජෙල් (මිලිලිටර් 250)

නො. 57, කොළඹ පාර, ,

www.swadeshiherbal.com

Contains natural White Sandalwood oil, Vitamin E & moisturiser which cleanse & nourishes your skin Gross Weight: 500 gr

Telephone+94-11-223 6244
Fax+94-11 483 2417
E-mail
ෆුට් කියෝ

672/4, මයුර මාවත, පිට මාලිගාව පාර, ,

www.baraka.lk

Baraka Foot Kio cream is enriched with Virgin coconut oil, Mace oil and Black Seed oil. This cream can heal crack marks, scaly & rough foot. It acts as a protective barrier cream & prevents infections therefore it can also be used in dermatitis type condi ...

Telephone+94 11 465 6802
Fax+94 11 263 5860
E-mail
රාණි නේචර් ෆෙයාර්නස්

කන්දේවත්ත,වැද්දෙණිය, ,

www.rane-nature-cures.com

Whitening Cream Gross Weight: 65 gr NATURE FAIRNESS Contains active Geraniol, Eugenol, Linalool and Citral mixed in washable base to use as a topical administration. PHARMACOLOGY Geraniol, Eugenol, Linalool has a direct Tyrosinase inhibition action in ...

Telephone+94 37 397 5788
E-mail
කැකුළු ආයුර්වේද බේබි සබන්

නො. 33/3, ශ්‍රී ධර්මාරාම පාර, ,

www.thinkayurveda.com

Mild Ayurvedic herbal soap helps to keep your baby's skin healthy & soft.4 items per package with a net weight of 75g each. Gross Weight: 500 gr

Telephone+94-11-273 6910
Fax+94-11-273 5465
E-mail
රාණීසැන්ඩල්වුඩ් ෂවර් ජෙල් (මිලිලිටර් 250)

නො. 57, කොළඹ පාර, ,

www.swadeshiherbal.com

Contains natural Sandalwood oil which cleanse the skin whilst leaving the skin smooth, supple and fragrant Gross Weight: 500 gr

Telephone+94-11-223 6244
Fax+94-11 483 2417
E-mail
ආයුර් එලික්සර්

නො. 33/3, ශ්‍රී ධර්මාරාම පාර, ,

www.thinkayurveda.com

The Elixir (part of the oldest traditions of Ayurveda remedies) based on Ayurvedic plant extracts are matured in Teak vats for 45 days for effective purity & goodness. Elixir is used to balance three doshas. Void of any synthetic ingredients or presevativ ...

Telephone+94-11-273 6910
Fax+94-11-273 5465
E-mail
ඉමියුනෝ QR ටැබ්ලට්

සීලොන් හවුස්, 10 වන මහල, ඊස්ට් වින්ග්,නො.69, ජනාධිපති මාවත, ,

www.ayurveda.lk

(USD 75 per bottle /100 tabs) Immune disorders, Viral infections. Cancer and Liver cirrhosis Immuno -QR is found effective in Chronic Liver diseases such as Liver Cirrhosis, Jaundice, Ascitis, Hepato Splenomegaly and other hepatic conditions. It can ...

Telephone+94-11-555 8442, +94-77-755 5600
Fax+94-11-551 7756
E-mail
මිග්රේන් QR කැප්සූල්

සීලොන් හවුස්, 10 වන මහල, ඊස්ට් වින්ග්,නො.69, ජනාධිපති මාවත, ,

www.ayurveda.lk

(USD 20 per bottle /100 caps) Migraine and General headache. The 90% of headaches in are day to day life are migraine headaches. With migraine-QR capsule you could cure Migraine completely and there would be no side effects.Product wt. 85g Packing w ...

Telephone+94-11-555 8442, +94-77-755 5600
Fax+94-11-551 7756
E-mail
ජොයින්ට් සේෆ්

672/4, මයුර මාවත, පිට මාලිගාව පාර, ,

www.baraka.lk

Baraka Joint Safe is a natural remedy for the relief of joint pains. Makes coping with joint pain easier. It contains glucosamine sulphate and black seed oil. Black seed oil synergizes the effect of glucosamine aiding in the relief of stiffness, improved ...

Telephone+94 11 465 6802
Fax+94 11 263 5860
E-mail
හෙයාර් කෙයා කූල්

සී.අයි.සී හවුස්,199,කිව් පාර, ,

www.linknaturalproducts.com

Refreshing Scented Ayurveda Hair Oil - 100ml Gross Weight: 220 gr

Telephone+94-11-444 1300
Fax+94-11-240 9293
E-mail
බේබි මිල්ක් බාත්

නො. 17C, රීබෝන් හවුස්, මිනුවන්ගොඩ පාර, ඒකල, ,

www.reebonn.com

120 ml Gross Weight: 76.608 kg

Telephone+94 11 534 4422
Fax+94 11 481 9246
E-mail
ඇලෝ 94% ජෙල් (මිලිලිටර් 50)

නො.64/3, කිඳෙල්පිටිය,පුස්වෙල්හේන, ,

www.naturessecrets.lk

Relieves and heals sunburns. Soothes and softens skin after hair removal. Prevents dandruff and hair loss. Treats pimples and acne. 94% of this gel is Aloe Vera, making it one of the purest Aloe Vera skin care products in the world. Gross Weight: 149 g ...

Telephone+94 34 225 3302
Fax+94 34 225 3300
E-mail
එල්.අයි.වී QR

සීලොන් හවුස්, 10 වන මහල, ඊස්ට් වින්ග්,නො.69, ජනාධිපති මාවත, ,

www.ayurveda.lk

(USD 30 per bottle / 100 tabs) Fatty liver, Jaundice, Hepatitis A, Alcoholic and Chemical liver damages

Telephone+94-11-555 8442, +94-77-755 5600
Fax+94-11-551 7756
E-mail
Image

Stats

There are 29038 listings, 909 categories and 102 owners in our website