යෝග්‍යතාගාරRSS

ද ලයිෆ්ස්ටයිල්

සර් මාකොස් ප්‍රනාන්දු මාවත, ,

කැස්බැව ජෙමි

හොරණ පාර ,පිලියන්දල, ,

සුවද

0 reviews
සුවද

290/3/1, හයිලෙවල් පාර, ,

Telephone+94 11 313 1974
සන්හිද ලෙශර් සෙන්ටර්

247/6, ස්ටැන්ලි තිලකරත්න මාවත, ,

Telephone+94 11 276 8166
පල්ස් බීට් ජිම්

විද්‍යාල පාර,, ,

Telephone+94 11 273 7439
පවර් ඩ්‍රම්

ට්‍රාන්ස ඒසියා, 115, ශ්‍රී ච්ට්ටම්පල්ම් ඒ. ගාඩ්නර් මාවත, ,

Telephone+94 11 254 4200
නන්දෙස්ක්‍රිපට් ක්‍රිකට් කලබ් (NCC)

29, මෙඩ්ලන්ඩ් පෙදෙස, ,

Telephone+94 11 269 5293
ලයිෆ්ස්ටයිල් ෆිට්නස් ලංකා

45, සර් මාර්කර්ස් ෆර්නෑන්ඩු මාවත, ,

Telephone+94 11 472 3300
ලේඩීස් ඔන්ලි

155, රෝහල් පාර, ,

Telephone+94 11 420 3614
හිල්ටන් ෆිට්නස් ඇන්ඩ් ස්පෝට් ක්ලබ්

2, සර් ච්ත්තම්පලම් ඒ. ගාඩිනර් මාවත, ,

Telephone+94 11 249 2492
ගොලෝබල් ටවර්ස් හොටෙල් ඇන්ඩ් ජිම්

ගෝලෝබල් ටවර්ස් 11, ස්ටේෂන් ඇවිනියු, ,

Telephone+94 11 259 1000
ගොලෝබල් ෆිට්නස් සෙන්ටර්

3, ජාවත්ත ඇවිනුයු, ,

Telephone+94 11 250 5402
ෆිට්නස් එජ්

වීරසේකර මාවත, ,

Telephone+94 11 556 6566
ෆිට්නස් සෙන්ටර්

ගලදාරි, ලෝටස් රොඩ්, ,

Telephone+94 11 254 4544
ෆිට්නස් සෙන්ටර්

හිල්ටන් කලම්බු රෙසිඩන්ස්, කොල්වින් ආර් ඩී ස්ල්වා මාවත, ,

Telephone+94 11 230 0613
කොන්ටිනන්ටල් ජිම්

සිලෝන් කොන්ට්නන්ටල්, 48,ජනාධිපති මාවත, ,

Telephone+94 11 242 1221
සිනමන් ගෑන්ඩ් රෙක්‍රිෙය්ෂන්

සිනමන් ග්‍රෑන්ඩ්, 77, ගාළු පාර, ,

Telephone+94 11 243 7437
Image

Stats

There are 29038 listings, 909 categories and 102 owners in our website