රූපලාවණ්‍යාගාරRSS

Show map
ආර් ඇන්ඩ් එච් නේල් ඇන්ඩ් බියුටි සැලූන්

182,ගින්තුපිටිය වීදිය, ,

We are Ready to shine your hidden Beauty with highest Quality and Minimum cost. Ladies Only

Telephone+94 75 778 8229
E-mail
සිසර්ස්

300, හැව්ලොක් පාර, ,

www.scissorslk.com

Our philosophy is about styling hair that's realistic and beautiful. Be it natural, sleek, or tousled and sexy, it's always simple to wear, stunning to look at and easy to manage. With hair as an integral part of our personal identity, our goal at scissor ...

Telephone+94 11 488 8295
E-mail
සැලුන් ඩිලි

28, බටුගෙදර, ,

www.salondilly.lk

Telephone+94 45 222 2825
E-mail
නෙචර් සික්‍රට් බියුටි ස්පා

නො. 12, පැරණි ඕලන්ද රෝහල්, වෙළඳ සංකීර්ණය ලංකා බැංකුවේ මාවත, ,

www.naturessecrets.lk/natures_secrets_beauty_spa.html

Telephone+94 11 244 7873 / +94 77 772 5470
චතු බියුටි සැලුන්

12, නව ‍වෙළදපොළ(පොලිසිය ඉදිරිපස), ,

Telephone+94 71 560 4006
E-mail
ෂා බියුටි සැලුන්

සී 30, 3 වන මහල, වාණිජ මධ්‍යස්ථානය, ,

Telephone+94 77 911 5215
සැලුන් ප්‍රීටි ලුක්ස්

154, කොටුගොඩැල්ල වීදිය, ,

Telephone+94 81 492 6821
ඔරෙල්කෝ බියුටි සැලුන්

32, 1 වන මහල, වැලිකඩ ප්ලාසා, ,

Telephone+94 11 314 0449
ශාලිනි සිරිවර්ධන සැලුන්

50/1ඒ, කන්දවත්ත පාර, ,

www.shalinisiriwardene.com

Telephone+94 77 765 4875 / +94 72 265 4875
සවිනාරෝ සැලුන්

126/1, හයිලේවල් පාර, ,

Telephone+94 11 282 3623 / +94 11 302 5050
සැලුන් තාරක

410/1/1a, කොලොන්නාව පාර, ,

Telephone+94 71 771 9802 / +94 77 944 6024
සැලුන් සාරා

01, සුපිරිවෙළෙඳසැල, කොටහේන, ,

Telephone+94 11 485 9006
සැලුන් ඉවරයින්

201, මීගමුව පාර, ,

Telephone+94 11 494 6850 / +94 77 777 9794
සැලුන් ඩිලෝ

11බී, එස් ද එස් ජයසිංහ මාවත, ,

Telephone+94 11 302 4376
E-mail
සැලුන් ආරාධනා

05, වයි එම් බී ඒ ගොඩනැගිල්ල, ,

Telephone+94 11 291 2965 / +94 11 523 2929 / +94 11 524 0965
E-mail
රෑට්ස් හෙයාර් ඇන්ඩ් බියුටි සැලුන්

ෂොප්නො 1-15, මැජස්ටික් සිටි, බම්බලපිටිය, ,

www.rootssalonandacademy.com

Shyamani Priyanthi of Roots Hair & Beauty Salon and Academy (Pvt) Ltd has over twenty five years of experience As a Hair expert and Beautician. Often brimming with novel ideas, she truly makes a statement in the field. Renowned for her pioneering forte, s ...

Telephone+94 11 258 0109
E-mail
පද්මිණි බ්‍රයිඩල් ඇන්ඩ් බියුටි සැලුන් (පුද්) සමාගම

සවුසිරි සාප්පු සංකිර්ණය, 4 වන මහල, හයිලේවල් පාර, ,

www.padminiramanayaka.lk

Telephone+94 11 282 7414 / +94 11 282 8040
E-mail
ලා පැෂන්

832 ඒ, මීගමුව පාර, ,

www.lapassionsalons.com

Telephone+94 11 752 2522 / +94 72 759 2259
Image

Stats

There are 28559 listings, 863 categories and 102 owners in our website