ජන මාධ්‍යRSS

රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව

163, කිරුළපොන ඇවනියු, ,

sinhala.dgi.gov.lk

රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව පාර්ලිමේන්තු ප්‍රතිසංස්කරණ හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශය යටතේ පවතී. ශ්‍රී ලංකාවේ තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්කයන් වෙත ළඟාවීම සඳහා රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික මාධ්‍ය ප්‍රභවයන් ඵලදායී අරමුණක් වෙත ගෙන යාම මෙම දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යභාරය වේ. රාජ්‍ය සේවයේ ...

Telephone+94 11 251 5759
Fax+94 11 251 2861
E-mail

336 x 200 Sinhala

Image

Stats

There are 32595 listings, 1310 categories and 92 owners in our website