ජන මාධ්‍යRSS

Show map
රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව

163, කිරුළපොන ඇවනියු, ,

sinhala.dgi.gov.lk

රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව පාර්ලිමේන්තු ප්‍රතිසංස්කරණ හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශය යටතේ පවතී. ශ්‍රී ලංකාවේ තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්කයන් වෙත ළඟාවීම සඳහා රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික මාධ්‍ය ප්‍රභවයන් ඵලදායී අරමුණක් වෙත ගෙන යාම මෙම දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යභාරය වේ. රාජ්‍ය සේවයේ ...

Telephone+94 11 251 5759
Fax+94 11 251 2861
E-mail
Image

Stats

There are 28560 listings, 863 categories and 102 owners in our website