ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පීන්RSS

ඉසුරුමුණි ආරච්චිලාගේ ප්‍රතාප සඳරුවන්

ඩී එච් විජේවර්ධන ඇසෝෂියේට්ස්, 176, දුටුගැමුණු වීදිය, ,

Full Name of Member Isurumuni Arachchilage Prathapa Sandaruwan Editing the Profile Name with initials Karunarathna, I A P S Membership No A1111 Registered Year 2012 Membership Category ...

Telephone001 2821299-7 , 077 392 9578
E-mail
ලියනමානගේ කුලතුංග කරුණාරත්න

33/9, රජමහවිහාර පාර, ,

Full Name of Member Liyanamanage Kulatunga Karunaratne Editing the Profile Name with initials Karunaratne, L.K. Membership No A0350 Registered Year 1970 Membership Category Associate ...

Telephone011-285 2131 (Office/Res)
හෙට්ටිආරච්චිගේ තිලානි කරුණාසේකර

61, මහවත්ත පාර, ඇඹුල්දෙනිය, ,

Full Name of Member Hettiarachchige Thilani Karunasekara Editing the Profile Name with initials Karunasekara, H.T. Membership No A0342 Registered Year 1996 Membership Category Associate ...

Telephone011-268 1078 (Office) 011-236 8081 (Res)
Fax011-535 6789 (Office)
E-mail
නානායක්කාර ලියනගේ දෝන චමරි කල්හාරි කරුණාරත්න

78/17, වලකුඹුර වත්ත, වැලිගොඩ පාර, ,

Full Name of Member Nanayakkara Liyanage Dona Chamari Kalhari Karunarathne Editing the Profile Name with initials Karunarathne, N.L.D.C. Kalhari Membership No A0573 Registered Year 2002 Members ...

Telephone037-222 2700 (Office) 037-222 2057 (Office) 060-235 9360 (Res)
Fax037-222 3186 (Office)
නාලිකා ප්‍රියදර්ශනී කරුණාරත්න

45, ග්ලෙනී වීදිය, ,

Full Name of Member Nalika Priyadharshanani Karunarathne Editing the Profile Name with initials Karunarathne, N P Membership No A 0834 Registered Year 2008 Membership Category Associate ...

Telephone011 – 2 874 551 (Office) 071 - 4 410 128 (Office) 071 - 6 829 404 (Office)
Fax011 - 2 872 262 (Office)
E-mail
තම්මිට රාලලාගේ චාරුනී ජයදේවිකා කරුණාරත්න

1 වන පටුමග, මිල්ලව වත්ත, මිල්ලව, ,

Full Name of Member Thammita Ralalage Charuni Jayadevika Karunarathne Editing the Profile Name with initials Karunarathne, T R C J Membership No A 0785 Registered Year 2007 Membership Category ...

Telephone011-266 8800 (Office) 037-222 5891 (Res)
Fax011-266 8800(Office)
විජිත දක්ෂිණ කරුණාරත්න

252/8, මිරිස්වත්ත, ,

Full Name of Member Wijitha Dakshina Karunaratna Editing the Profile Name with initials Karunaratna, Dakshina Membership No A0300 Registered Year 1995 Membership Category Associate ...

Telephone011-564 5022 (Office) 011-261 5283 (Res)
Fax011-564 4875 (Office)
E-mail
රංජිත් කාරියවසම්

39/18, පැඟිරිවත්ත, 1 වන පටුමග, ගංගොඩවිල, ,

Full Name of Member Ranjith Kariyawasam Editing the Profile Name with initials Kariyawasam, R. Membership No A0287 Registered Year 1994 Membership Category Associate ARB Number ...

Telephone011-283 5749 (Office/Res)071-229 8528 , (Office)
Fax011-283 5749 (Office)
E-mail
විතානගේ තිළිණ දීප්තිකුමාර කරුණාචන්ද්‍ර

36 / ඒ, ස්වාම පෙදෙස, හොන්නන්තර දකුණු, ,

Full Name of Member Vithanage Thilina Deepthikumara Karunachandra Editing the Profile Name with initials Karunachandra, V T D Membership No A1109 Registered Year 2012 Membership Categor ...

Telephone011-2702203 , 0772244038
E-mail
රවිඳු ලසන්ත කරුණානායක මහතා

469/4 ඒ, මහයියාවත්ත, කළපළුවාව, ,

Full Name of Member Ravindu Lasantha Karunanayake Editing the Profile Name with initials Karunanayake, Ravindu Membership No A0653 Registered Year 2004 Membership Category Associate ...

Telephone011-236 4586 (Office) 011-279 3747 (Res)
Fax011-451 7809 (Office)
E-mail
බාලසූරිය මුදියාන්සේලාගේ අරවින්ද කරුණාරත්න

ධර්මසිරි නිවාස', පන්නල, ,

Full Name of Member Balasooriya Mudiyanselage Aravinda Karunarathna Editing the Profile Name with initials Karunarathna, B M A Membership No A0956 Registered Year 2010 Membership Category ...

Telephone037 2259629 , 071 4312459
E-mail
දෝන තත්සරණිට මධුෂිකා කරවිට

49 / ඊ, දුම්රියපළ පාර, ,

Full Name of Member Dona Thathsarani Madushika Karawita Editing the Profile Name with initials Karawita, D T M Membership No A1108 Registered Year 2012 Membership Category Associate ...

Telephone011 2875918 , 0775930408
E-mail
ශෂික සෞම්‍යකුමාරි කරවිට

365 / 3බී, ශාන්ති මාවත, මාකුඹුර, ,

Full Name of Member Shashika Saumyakumari Karawita Editing the Profile Name with initials Karawita, S S Membership No A0953 Registered Year 2010 Membership Category Associate ...

Telephone2 763 416 , 072 2 462 536
E-mail
දොන් සුමිත් නාමල් කාරියවසම් මහතා

153/1 ඒ, රැම්සේ උද්‍යානය, නාවල පාර, නාරාහේන්පිට, ,

Full Name of Member Don Sumith Namal Kariyawasam Editing the Profile Name with initials Kariyawasam, D S N Membership No A0921 Registered Year 2009 Membership Category Associate ...

Telephone011 2508118(Office) 0115734166 (Res.)
Fax0112508118 (Office)
E-mail
කාරියවසම් හපුතන්ත්රී ගමගේ තක්ෂිලා දසුනි

ප්‍රගතිපුර, 3 වන පටුමග, 74/7, කටුවාවල පාර, ,

Full Name of Member Kariyawasam Haputhanthri Gamage Thakshila Dasuni Editing the Profile Name with initials Kariyawasam, K H G T D Membership No A0954 Registered Year 2010 Membership Catego ...

Telephone2509781, 071 8188244
E-mail
මජුවනා ගමගේ තුෂාරි කාරියවසම් මහතා

ධර්මසිරි නිවස', පන්නල, ,

Full Name of Member Majuwana Gamage Thushari Kariyawasam Editing the Profile Name with initials Kariyawasam, M G T Membership No A0955 Registered Year 2010 Membership Category Associate ...

Telephone7221514 , 077 7 313 751, 077 5 941403
E-mail
ඇනා ෆිලෝපිනා වෙට්ටි කහවිට

220/1, ටොරින්ටන් මාවත, ,

www.kahawita.com

Full Name of Member Anna Philomina Yvette Kahawita Editing the Profile Name with initials Kahawita, Yvette A.P. Membership No F0042 Registered Year 1979 Membership Category Fellow ARB ...

Telephone011-2 583 602 (Office) 011-2 582 730 (Office) 011-2 504 258 (Office)
Fax011-2 586 713 (Office)
E-mail
සුරංග සංජීවනී කන්නන්ගර

58/1, 1 වන පටුමග, රත්තනපිටිය, ,

Full Name of Member Suranga Sanjeewani Kannangara Editing the Profile Name with initials Kannangara, S S Membership No A 0832 Registered Year 2008 Membership Category Associate A ...

Telephone011-2 514 361 (Office) 011-5 631 781 (Res.) 011-2 517980 (Res.)
E-mail
සමන් පුෂ්ප කුමාර මහතා කපුගම ආරච්චි

1047/3, පොතුඅරව පාර, ,

Full Name of Member Saman Pushpa Kumara Kapugama Arachchi Editing the Profile Name with initials Kapugama Arachchi, S.P.K. Membership No A0380 Registered Year 1997 Membership Category Associa ...

Telephone011 2560328 (Res.) ,077 1988325
රවීන්ද්‍රන් යූද් ජෙයනාතන්

ද කන්ටෙම්පරරි ඩිසයින් ස්ටුඩියෝ, 18/201, වටරවුම් පාර, මුහන්දිරම් දාබරේ මාවත, ,

Full Name of Member Ravindran Jude Jeyanathan Editing the Profile Name with initials Jeyanathan, R.J. Membership No A0269 Registered Year 1994 Membership Category Associate ARB N ...

Telephone011-440 0280-1(Office) 011-255 6516(Office)
Fax011-440 0280(Office)
E-mail
Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website