ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පීන්RSS

කාරියවසම් කටුකෝලිහ ගමගේ ලක්මාලි

236/ ඒ, හෙරලිගස්වත්ත, කටුකෝලිහ, ,

Full Name of Member Kariyawasam Katukoliha Gamage Lalmali Name with initials Lakmali, K K G Membership No A1118 Registered Year 2012 Membership Category Associate ARB ...

Telephone011 2 724 755 , 077 3131767
E-mail
රූබසින් ගමගේ නිලූකා ලක්මාලි

233/10, මාලිගාවත්ත මාවත, වත්තේගෙදර පාර, ,

Full Name of Member Rubasin Gamage Niluka Lakmali Editing the Profile Name with initials Lakmali, R G Niluka Membership No A1047 Registered Year 2011 Membership Category Associate ...

Telephone011 258 8844 (Off.) 011 2746241 (Res.)
Fax011 250 8052 (Off.)
E-mail
ඉන්ද්‍රජිත් ඩයස් කුරුප්පු

සිනර්ජටික්ස් ලංකා (පුද්) සමාගම, 65, හඩ්සන් පාර, ,

Full Name of Member Indrajith Dias Kuruppu Editing the Profile Name with initials Kuruppu, I.D. Membership No A0216 Registered Year 1991 Membership Category Associate ARB Number ...

Telephone011-246 0040 (Office) 011-246 0540 (Office)
Fax011-246 0540 (Office)
E-mail
මන්තික කුරුප්පු

142/19, දේවිකා උද්‍යානය, පොල්හේන්ගොඩ පාර, ,

Full Name of Member Manthika Kuruppu Editing the Profile Name with initials Kuruppu Manthika Membership No A 0788 Registered Year 2007 Membership Category Associate ARB Number ...

Telephone011-282 5602 (Office)
E-mail
සුභාෂ් ශමින්ද කුරුවිටගේ

36, ප්‍රනාන්දු පාර, ,

Full Name of Member Subash Shaminda Kuruvitage Editing the Profile Name with initials Kuruvitage, S.S. Membership No A0654 Registered Year 2004 Membership Category Associate ARB ...

Telephone011-472 0130 (Office) 038-223 1294 (Res.) 011-2395734 (O. Office)
Fax011-250 6934 (Office)
E-mail
කල්ප ඉඳුමලී ජයවීර කුමරදූව

357 / 5ඒ, වක්වැල්ල පාර, ,

Full Name of Member Kalpa Indumali Jayaweera Kumarawadu Name with initials Kumarawadu, K I J Membership No A1114 Registered Year 2012 Membership Category Associate ARB ...

Telephone091 2227174 , 0777 567849
E-mail
රණවීර මුදියාන්සේලාගේ කුමුදුනී

223/4, විජය මාවත, තලාහේන, ,

Full Name of Member Ranaweera Mudiyanselage Kumudini Editing the Profile Name with initials Kumudini, R.M. Membership No A0691 Registered Year 2005 Membership Category Associate ...

Telephone011-2698088-9 (Office) 011-2790922 (res)
Fax011-2696922
නිමල් වෙරන්ජන් කුරුකුලසූරිය

කේ / 2/8, ඇල්විටිගල මහල් නිවාස, ඇල්විටිගල මාවත, ,

Full Name of Member Nimal Veranjan Kurukulasuriya Editing the Profile Name with initials Kurukulasuriya, N.V. Membership No F0116 Registered Year 1985 Membership Category Fellow ARB N ...

Telephone011-5024019 (Office) 011-268 3618 (Res)
Fax011-2872058
E-mail
මදුකා ප්‍රියදර්ශනී කුරුකුලසූරිය

598/2, රොමියෙල් මාවත, පනාගොඩ, ,

Full Name of Member Maduka Priyadarshani Kurukulasuriya Name with initials Kurukulasuriya, M P Membership No A1116 Registered Year 2012 Membership Category Associate A ...

Telephone011 2829046 , 071 3058121
E-mail
ස්ටීවන් ලෝරන්ස් කුරුකුලසූරිය

435/18, ලොන්ඩන් හිල්, තිඹිරිගස්යාය පාර හරහා, ,

Full Name of Member Stephen Lawrence Kurukulasuriya Editing the Profile Name with initials Kurukulasuriya, S.L. Membership No F0141 Registered Year 2000 Membership Category Fellow ...

Telephone011-259 2385 (Office/Res) , 077-635 9074
Fax011-259 2385 (Office)
අනිල් ඉන්දික කුමාරගේ

409/2, 3 වන පටුමග, රොබට් ගුණවර්ධන මාවත, ,

Full Name of Member Anil Indika Kumarage Editing the Profile Name with initials Kumarage, A.I. Membership No A0613 Registered Year 2003 Membership Category Associate ARB Number ...

Telephone011-2868803 (Office) 066-2230507 (O. Office)
E-mail
මහවිසින් ආරච්චිලාගේ මංජුල කුමාරිහාමි

194/20/6, තලාහේන පාර, ,

Full Name of Member Mahavisin Arachchilage Manjula Kumarihamy Editing the Profile Name with initials Kumarihamy, M A Manjula Membership No A0837 Registered Year 2011 Membership Category A ...

Telephone077 296 2131
E-mail
කුමාරසිංහ හෙට්ටිආරච්චිගේ උදිත සංකල්ප කුමාරසිංහ

25, කුරුණෑගල පාර, ,

Full Name of Member Kumarasinghe Hettiarachchige Uditha Sankalpa Kumarasinghe Editing the Profile Name with initials Kumarasinghe, K H U S Membership No A1037 Registered Year 2011 Membershi ...

Telephone011 2296279 , 0773147669
E-mail
නෛනනායක පතිරන්නැහැලාගේ කුමාරසිංහ

අංක 01, මොරුපොල, අලුත්ගම (උතුර), ,

Full Name of Member Nainanayake Pathirannehelage Kamarasinghe Editing the Profile Name with initials Kumarasinghe, N P T K Membership No A 0837 Registered Year 2008 Membership Category Associ ...

Telephone011-2806344 (Office) 011-5673407 (Office) 033-2229154 (Res.)
Fax011-2806245 (Office)
E-mail
තරංග භූපති කරුණාරත්න කුමාරගේ

72/2, ටෙම්ප්ලර් පාර, ,

Full Name of Member Tharanga Bhupani Karunaratne Kumarage Editing the Profile Name with initials Kumarage, Tharanga B.K. Membership No F0092 Registered Year 1990 Membership Category Fellow ...

Telephone011-271 5956 (Res)
සෙනරත් ආරච්චිලාගේ සම්පත් කුමාර

784 - බී, එම්.ඩී.එච්. ජයවර්ධන පාර, ,

Full Name of Member Senarath Arachchige Sampath Kumara Editing the Profile Name with initials Kumara, S.A.S. Membership No A0690 Registered Year 2005 Membership Category Associate ...

Telephone060-218 8181(Office/Res) , 071-230 7811
E-mail
සමරවිරුදුවාලගේ ප්‍රදීප් කුමාර

37, ජයවර්ධන මාවත, එගොඩඋයන, ,

Full Name of Member Samaraviruduwalage Pradeep Kumara Name with initials Kumara , S P Membership No A1115 Registered Year 2012 Membership Category Associate ARB Number ...

Telephone011 2698088 , 0772548695
E-mail
ටිකිරියාදුර සමන් ප්‍රියන්ත කුමාර

ශ්‍රී සෝභිතාරාම පාර, නාගොඩ, ,

Full Name of Member Tikiriyadura Saman Priyantha Kumara Editing the Profile Name with initials Kumara T.S.P. Membership No A0612 Registered Year 2003 Membership Category Associate ...

Telephone011-286 4792 (Office) , 077-730 9509(Res)
E-mail
කුමරේෂ් ශයන්තන් කුමරදාස

66-6 / 3, ඩේවිඩ්සන් පාර, ,

Full Name of Member Kumaresh Shayanthana Kumaradas Editing the Profile Name with initials Kumaradas, K.S. Membership No A0532 Registered Year 2003 Membership Category Associate A ...

Telephone011-250 1593 (Office/Res)
Fax011-250 1593 (Office/Res)
E-mail
කල්යාණි මංජුලා කුලතුංග

106 / බී, වල්පොල පාර, වල්පොල, ,

Full Name of Member Kalyani Manjula Kulathunga Editing the Profile Name with initials Kulathunga, K M Membership No A 0835 Registered Year 2008 Membership Category Associate AR ...

Telephone011 2 764904 (Office) 060 2380222 (res.)
E-mail

336 x 200 Sinhala

Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website