ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පීන්RSS

ලේල්වල විදාන දූරගේ සමන්ත කුමාර

593 / ඒ, උඩුමුල්ල වත්ත, හැලිවෙල, බතටුව, ,

Full Name of Member Lelwala Vidana Durage Samantha Kumara Editing the Profile Name with initials Kumara, L V D Samantha Membership No A1036 Registered Year 2011 Membership Category Associ ...

Telephone091 562 9254 , 071 902 1501
E-mail
කඳනමුල්ල කංකානම්ගේ රංජිත් ප්‍රසන්න කුළතිලක

කුමුදු පින්නගොඩ, ,

Full Name of Member Kandanamulla Kankanamge Ranjith Prasanna Kulatilake Editing the Profile Name with initials Kulatilake, K.K.R. Prasanna Membership No A0329 Registered Year 1996 Membership Ca ...

Telephone034-224 8303 (Res)
සේමගේ රංජිත් ලක්ෂ්මන් කුළතිලක

189 ඒ, 7 වැනි පටුමග, වර්ග, හින්දු විද්යාලය, කඳවල පාර, ,

Full Name of Member Semage Ranjith Luxhman Kulatileke Editing the Profile Name with initials Kulatileke, S.R.L. Membership No A0441 Registered Year 1998 Membership Category Associate ...

Telephone011-263 4273 (Office/Res)
මංජුල උදය ක්‍රිෂාන්ත කුලතුංග

116/35, ඉසුරු උයන, හොරණ පාර, ,

Full Name of Member Manjula Udaya Krishantha Kulathunga Editing the Profile Name with initials M U K Kulathunga Membership No A0958 Registered Year 2010 Membership Category Associate ...

Telephone011 2619497 071 4839937
E-mail
සරත් අභය බණ්ඩාර කුලතුංග

123/5, ගලගෙදර පාර, කටුගස්තොට, ,

Full Name of Member Sarath Abhaya Bandara Kulatunga Editing the Profile Name with initials Kulatunga, S.A.B. Membership No A0141 Registered Year 1987 Membership Category Associate ...

Telephone081-222 8075 (Office) 081-249 8912 (O.Office)
Fax081-2498912 (Res.)
E-mail
දෙවුන්දර කංකානම්ගේ නාලක ක්‍රිෂාන්ත

44/7, ටර්බෝ නිවාස යෝජනා ක්‍රමය, මාලනී බුලත්සිංහල මාවත, ,

nzarchitects.com

Full Name of Member Devundara Kankanamge Nalaka Krishantha Editing the Profile Name with initials Krishantha, D K Nalaka Membership No A 0787 Registered Year 2007 Membership Category Associat ...

Telephone011-2716163 (Office)
Fax011-2716163
E-mail
මුරුගේසු ක්‍රිෂ්ණපිල්ලේ

15, වාලූකාරාම පාර, ,

Full Name of Member Murugesu Krishnapillai Editing the Profile Name with initials Krishnapillai, M. Membership No F0011 Registered Year 1958 Membership Category Fellow ARB Number CA ...

Telephone011-257 6413 (Office) 011-257 6413 (Res)
E-mail
වික්‍රමගේ මොහාන් ඉන්දික කුලරත්න

105, ගම්මාන පාර, මදුලව දකුණු, ,

www.mmgsarchitects.com

Full Name of Member Wickramage Mohan Indika Kularathna Editing the Profile Name with initials Kularathna, W M I Membership No A1035 Registered Year 2011 Membership Category Associate ...

Telephone091 224 4396 (Other Office) 011 2 831 386 (Res.) 011 2 439 294 (Office)
E-mail
නිශාදි නෙහාරා නිලනි කුළතිලක

15, කීල්ස් නිවාස, පොතුඅරාව පාර, ,

Full Name of Member Nishadi Nehara Nelani Kulatilake Editing the Profile Name with initials Kulatilake, N N N Membership No A0957 Registered Year 2010 Membership Category Associate ...

Telephone2561581 0779520515
E-mail
කුඩාහෙට්ටි ආරච්චිලාගේ චායා කාන්ති කුමාරි කුලතිලක

2, නෙළුම්පුර පාර, (තෙලවල පාර හරහා), ,

Full Name of Member Kudahetti Arachchige Chaya Kanthi Kumari Kulatilaka (nee Jayasena) Editing the Profile Name with initials Kulatilaka, K.A.C.K.K. Membership No A0261 Registered Year 1987 Mem ...

Telephone011-268 6236 (Office) 011-268 6092 (Office) 011-260 5150 (Res)
ලලිත් තිලිනප්‍රිය කිරින්ගොඩ

කොළඹ, ,

Full Name of Member Lalith Thilinapriya Kiringoda Editing the Profile Name with initials Kiringoda, L.T. Membership No F0105 Registered Year 1994 Membership Category Fellow ARB Number ...

Telephone011-286 6336 (Office) 091-438 1364 (O.Office) 091-222 3322 (O.Office) 011-278 4089 (Res.)
Fax011-287 2262 (Office/Res.)
E-mail
ප්‍රදීප් රජීව් කොඩිකාර

කොළඹ, ,

Full Name of Member Pradeep Rajiv Kodikara Editing the Profile Name with initials Kodikara, P.R. Membership No A0382 Registered Year 1997 Membership Category Associate ARB Number ...

Telephone011-585 4332 (Office/Res) 077 7144379
E-mail
තිලාන් චන්දිම කොත්තිගොඩ

11 බී / 25, ලෝලෙවල් පාර, හාරගම, ,

Full Name of Member Thilan Chandima Koththigoda Editing the Profile Name with initials Koththigoda T C Membership No A 0786 Registered Year 2007 Membership Category Associate ARB ...

Telephone077-761 8518
E-mail
නවීන්ද්‍ර ලක්මාල් කෝට්ටේගොඩ

සමන් යටවර හන්දිය, ,

Full Name of Member Naveendra Lakmal Kottegoda Name with initials Kottegoda, N L Membership No A1113 Registered Year 2012 Membership Category Associate ARB Number ...

Telephone034 3342042 , 077 395 2979
E-mail
නිළුකන්ජලි රූපිකා කෝට්ටේගොඩ

85/6, ජාවත්ත, ගෙවතු, ,

Full Name of Member Nilukanjali Rupika Kottegoda Editing the Profile Name with initials Kottegoda, N.R. Membership No A0502 Registered Year 2000 Membership Category Associate ARB ...

Telephone011-259 0587 (Office) 037-222 2436 (O.Office) 011-259 0587 (Res)
E-mail
වීරෙකොන්ඩ ආරච්චිගේ නන්දන ලාල් කරුණාසේන

අංක 269, හොරණ පාර, ,

Full Name of Member Weerakonda Arachchige Nandana Lal Karunasena Editing the Profile Name with initials Karunasena, W.A.N.L. Membership No A0611 Registered Year 2003 Membership Category Assoc ...

Telephone011-552 4638 (Office) 034-222 5886(Res)
කත්‍රිආරච්චිගේ දොන් රුක්මල් ඉන්ද්‍රජිත් කත්‍රිආරච්චි

107/11, සාලාව පාර, මිරිහාන, ,

Full Name of Member Kathriachchige Don Rukmal Indrajith Kathriachchi Editing the Profile Name with initials Kathriachchi, K.D.R.I. Membership No A0328 Registered Year 1996 Membership Category ...

Telephone011-283 4684 (Office) 034-226 3382(O.Office)
Fax011-283 4684 (Res)
උබේසිංහ ආරච්චිගේ බුද්ධිනී කෞෂල්යා

සෙවන, කුඩා පොකුණ පාර, තන්තිරිමුල්ල, ,

Full Name of Member Ubesingha Archchige Buddhinie Kaushalya Name with initials Kaushalya, U A B Membership No A1112 Registered Year 2012 Membership Category Associate ...

Telephone038 22336858 077 6312525
E-mail
චමිත් කැල්ලපත

19, ෆර්න්හර්ස්ට් ඩ්‍රයිව්, ග්ලෙන් වෙවර්ලි, ,

www.chamith.net

Full Name of Member Chamith Kellapatha Editing the Profile Name with initials Kellapatha, Chamith Membership No A0689 Registered Year 2005 Membership Category Associate ARB Numbe ...

Telephone038 2239147 (Office) 0061450961591
E-mail
මිස්සර මධූ කරුණාරත්න

43/120, පූර්වාරාම මාවත, කිරුළපන, ,

Full Name of Member Missara Madhu Karunaratne Editing the Profile Name with initials Karunaratne, M.M. Membership No A0552 Registered Year 2001 Membership Category Associate ARB ...

Telephone011-259 5483 (Office) 011-259 5716 (Office) 011-285 4123 (Res)
Image

Stats

There are 35132 listings, 1280 categories and 92 owners in our website